Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство Започни нова тема

Тема. Договор за наем на земеделска земя

 Договор за наем на земеделска земя Siseto0oo Профил 06.01.2017 17:52

Здравейте,
имам въпрос свързан със земеделието, тъй като ми е малко далечно. Земеделски произодител, който е регистриран по ДДС е сключил договор за наем на земеделска земя с няколко физически лица. Земеделският производител е наемател на земята.
Въпросът ми е как се отчита този наем, цената ни е на декар и дали трябва да се подава справка по чл.73 или ние да издаваме нещо на физическите лица?

Ще съм благодарна за малко помощ!

 RE: Договор за наем на земеделска земя jjjl Профил 06.01.2017 20:49

Въпросът има : а/ основна, но слабо практикувана и б/ резюмирана-алтернативна по-кратка но и по-масово практикувана обосновка :
1.Основна :
Към датата на която се подава искане за субсидия от ЗП то - от м.03 до м.06 т.е когато имаме най-голяма документална обоснованост срещу каква наета, собствена и отдадена под аренда зем.земя и срещу съответно какъв приход от субсидия - върху прилежащите и обработваеми площи ще получим, ние сме задължени да "начислим" и счетоводно : дължимия наем в лв. и/или натура спрямо сключените договори за наем и аренда и/или споразуменията между арендаторите опредено землище, вкл. белите петна, които се плащат към общинските служби. Така че информацията за дължимото в пари и натура да съвпадат, в частта си с така съставяните от много години справки по чл. 69 и чл.70 за обработваемите площи, а оттук и препратка към средния добив по култури и с метода на себестойността и към единица продукция.
За "начислението" на рентата-общо казано, се съставя ведомост, тя пък е въз основа на вътрешна заповед от физ.лице ЗП или управителя на дружеството ЗП с което се определя срокът начинът за предаване, цената и вида на продукцията, която ще се раздава в натура и др.. /разбира се те могат да се променят в по-следващ момент с нова заповед и т.н., разбира се и че за всеки индивидуален договор има индивидуални договорености, но вярно и че те трябва да се обобщят по този ред/
Към определеният момент за заплащане на наемите и рентите в натура се съставят и приемо-предавателни протоколи с най-малко следната информация :
Кой предава плащането или рентата в продукцията, дали е упълномощено лице на ЗП или е самият ЗП, за коя стопанска година се отнася то, за кой договор - или имот, дали получателя е самото физ.лице по договора, дали е упълномощено от други лица - при договори за идеални части / тук се прикрепя и копие от самото пълномощно/, или е фирма за което ще се издаде фактура, забележки дали това е изцяло плащане по договора или е частично или кое по-ред, ако е в натура и опис на натурата : олио, пшеница, царевица, кг., л., пари за ед.продукция и т.н. и т.н. с общ или по отделни количества ако има сборни количества/видове култури, дата, печат, подписи и на страните. Ето тук има връзка със заповедта която Ви казах по-горе. Така съставен протокола е в два еднообразни формуляра за всяка страна по-отделно. Попълва се едновременно и с ведомостта. Ако има невзета рента или неполучен наем в лв. то те се провизират - това пак се уточнява пак със заповедта, която писах по-горе. Разбира се, че се взимат и счетов.операции за начисляването, плащането, изписването на продукцията, отнасяне по гр.60 и гр.70 рентата - в различните и разновидности, съответно провизирането ако има и съответно я признаваме за текущ разход или за разходи за бъдещи периоди - от гледна точка за коя стопанска - апропо календарна година се отчита, протокол /начисл.ДДС/ в дневник продажби за регистрираните по ЗДДС лица- за натурата.
2. Резюмирана-алтернативна :
Съставят се само протоколи за пари и/или продукция -гореописаните и така - счетоводни операции за тях и признаването им и протокол /начисл.ДДС/ в дневник продажби за регистрираните по ЗДДС лица-за наурата, аналогични на протоколите и тава е общо взето в резюме.

Има и още разбира се какво да се допълни.
 

 RE: Договор за наем на земеделска земя totera Профил Изпрати email 06.01.2017 21:14

Справка по чл. 73 се подава, с код : 907 Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя
(чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ)

но само ако :Част ІV – Необлагаеми доходи, които на основаниe чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ се описват в справката, ако годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв.

Необлагаеми доходи според ЗДДФЛ
Чл. 13. (1) Не са облагаеми:
24. доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя;
реклама

ODIT.info > Дискусия > Селско стопанство