Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. искане за освобождаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона

 искане за освобождаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона Mildin Профил 18.09.2017 10:11

Здравейте,

не мога да намеря искане за освобождаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от ЗДДС. Някой подавал ли е?

 RE: искане за освобождаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона wsws Профил 18.09.2017 10:47

Отговор на Mildin(18.09.2017 10:11):
Mildin каза:
Здравейте,

не мога да намеря искане за освобождаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от ЗДДС. Някой подавал ли е?

ТД на НАП/офис…………….…..………… Вх. ………………/……………...…..г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ДАННИ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 176В, АЛ. 10 ОТ ЗДДС


За предоставяне на обезпечение по чл. 176в, ал. 1 от ЗДДС

За предоставяне на обезпечение по чл. 176в, ал. 4 от ЗДДС при усвояване на обезепечението

За предоставяне на обезпечение по чл. 176в, ал. 6 от ЗДДС


ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР
Наименование/име
Адрес за кореспонденция

Таблица 1 - Предоставено обезпечение
Вид Сума в лева № на документ/
№ на емисия на ДЦК Дата на документ/
Дата на емисия на ДЦК Банка, издател на гаранция/наименование на поддепозитаря на ДЦК издал извлечението от индивидуалната сметка на лицето от регистъра по чл. 24 от Наредба № 5/2007 г. Срок на обезпечението- датаОбщо:

Таблица 2 - Обстоятелства за определяне размера на обезпечението по реда на чл. 176в, ал. 2, 4 или ал. 6 от ЗДДС
Видове доставки за обезпечение Данъчни основи в лева Обезпечение в лева (20 на сто от данъчната основа) Дата на настъпване на събитието
по чл. 176в, ал. 5 от ЗДДС
- по чл. 176в, ал. 1, т. 1 от ЗДДС облагаеми доставки;
- по чл. 176в, ал. 1, т. 2 от ЗДДС вътреобщностни придобивания;
- по чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС освободени за потребление.
Общо:


Таблица 3 - Обстоятелства за определяне размера на обезпечението по реда на чл. 176в, ал. 3 от ЗДДС
Видове доставки за обезпечение Прогнозни данъчни основи в лева Обезпечение в лева (20 на сто от прогнозната данъчна основа) Дата на настъпване на събитието
по чл. 176в, ал. 5 от ЗДДС
- по чл. 176в, ал. 1, т. 1 от ЗДДС облагаеми доставки;
- по чл. 176в, ал. 1, т. 2 от ЗДДС вътреобщностни придобивания;
- по чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС освободени за потребление.
Общо:

Таблица 4 - Промени в обстоятелствата за определяне размера на обезпечението по реда на чл. 176в, ал. 4 от ЗДДС
Видове доставки за обезпечение Размер на разликата на данъчните основи, определящи размера на предоставено обезпечение в лева Разлика в обезпечение в лева (20 на сто от данъчната основа, променяща размера на предоставеното обезпечение) Дата на настъпване на събитието
по чл. 176в, ал. 5 от ЗДДС
- по чл. 176в, ал. 1, т. 1 от ЗДДС облагаеми доставки;
- по чл. 176в, ал. 1, т. 2 от ЗДДС вътреобщностни придобивания;
- по чл. 176в, ал. 1, т. 3 от ЗДДС освободени за потребление.
Общо:

Управител
(име, фамилия) подпис
ЕГН/ЛНЧ/Сл. №
Упълномощено лице
(име, фамилия) подпис
ЕГН/ЛНЧ/Сл. №
Телефон за контакт Електронен адрес


Приложени документи, опис:


Забележка:
1. В полето вид на обезпечението се посочва: а) в пари; б) в банкова гаранция; в) в ДЦК. 2. При предоставени за обезпечение ДЦК в поле "сума в лева" се посочва номиналната стойност на ДЦК в лева.
3. Стойностите се посочват в лева, като сумите на данъчните основи се закръгляват към всеки пълни хиляда лева, а на обезпеченията - към всеки пълни сто лева.
4. При подаване на заявление във връзка с промени в обстоятелствата, по които се определя размерът му:
- в таблица 1 се посочва обезпечението, за което се подава заявлението, като в зависимост от случая се описват новото обезпечение или предоставеното обезпечение, заедно с допълнително предоставеното такова;
- в таблица 2 се попълват данни за актуалния размер на данъчните основи за текущия период, в който се променят обстоятелствата, а в таблица четири съответният размер на промяната в тези обстоятелства.
 

 RE: искане за освобождаване от регистъра по чл. 176в, ал. 10 от закона Mildin Профил 18.09.2017 11:22

Това е заявлението, с което сме направили вписване. В него не виждам опция за искане за освобождаване на обезпечението.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС