Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. поле булстат

 

 поле булстат ujasia Профил 27.11.2018 10:52

Пет пъти го прочетох, но не разбрах в полето БУЛСТАТ на контрагента, регнат по ЗДДС в страна членка на ЕС какво се попълва - VAT номера без буквената част или "9"ки ?

ППЗДДС
приложение 12

Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на контрагента (получател)" съдържат идентификационния номер по ДДС на контрагента, когато същият е регистриран за целите на ДДС (в България или в държава членка), и идентификационния номер на контрагента по смисъла на §1 от допълнителната разпоредба на ППЗЗД, когато контрагентът не е регистрирано по закона лице.

* Очевидно се има предвид ППЗДДС и неговата допълнителна разпоредба в §1.
§ 1. (1) (Предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За целите на този правилник:
1. "Идентификационен номер" е:
а) единен идентификационен код по търговския регистър - на вписаните в търговския регистър лица;
б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ - на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
в) единният граждански номер или личният номер на чужденец - на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;
г) (предишна втора б. "в" - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) служебният номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви "а" - "в" и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС