Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Гореща тема! Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител

 Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител riradevi Профил Изпрати email 14.01.2019 19:11

Задължително ли е подаването на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от ЗП, което няма доходи от продукция и не получава субсидии?

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител TaNikKa Профил 18.01.2019 10:48

да-задължителна е и годишна декларация обр.6

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител bonou2 Профил 18.01.2019 11:05

това да подаваш декларцаия по чл.50 , без да имаш доход само за земеделците ли е?

Отговор на TaNikKa(18.01.2019 10:48):
TaNikKa каза:
да-задължителна е и

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител TaNikKa Профил 18.01.2019 11:11

Отговор на bonou2(18.01.2019 11:05):
bonou2 каза:
това да подаваш декларцаия по чл.50 , без да имаш доход само за земеделците ли е?
за самоосигуряващите се с вноски по КСО и ЗЗО

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител bonou2 Профил 18.01.2019 11:14

ако може цитат от закона, че ако си без доходи, та било и СОЛ, подаваш декларация чл.50?

Отговор на TaNikKa(18.01.2019 11:11):
TaNikKa каза:


за самоосигуряващите се с вноски по КСО

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител bonou2 Профил 18.01.2019 11:16

за удобство, къде точно го пише в чл.50 - признавам си не съм се зачитала наскоро:


Задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:
1. придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) доходите, подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните данъци и такси, както и за доходите по чл. 13, ал. 1, т. 29;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) дължимия данък по чл. 67, ал. 4 за придобитите през годината от източник в чужбина доходи от:
а) дивиденти;
б) ликвидационни дялове;
в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8, 13 и 14;
4. притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.
5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) предоставените/получените парични заеми, както следва:
а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;
в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за доходите, по ал. 1, т. 1 и 2 и в случаите по чл. 37а.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Местните и чуждестранните физически лица, придобили доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви "е" и "и" от допълнителната разпоредба, подават годишна данъчна декларация по ал. 1 за тези доходи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Местните физически лица прилагат към годишната данъчна декларация по ал. 1 доказателства за размера на внесените в чужбина данъци и задължителни осигурителни вноски.
(6) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща данъчна спогодба се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане "освобождаване с прогресия", местните физически лица могат да не представят доказателства за размера на внесения данък по ал. 5.
(7) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, декларират с годишната данъчна декларация по ал. 1 дължимите и внесените данъци върху разходите по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
(8) (Нова - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на малолетните, непълнолетните и поставените под запрещение физически лица се подава от родителите, съответно настойниците или попечителите.
(9) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Годишната данъчна декларация по ал. 1 за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител TaNikKa Профил 18.01.2019 11:19

Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или
2. (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или
3. (изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) необлагаеми доходи с изключение на посочените в чл. 13, ал. 1, т. 29, и/или
4. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3, и/или
5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък, с изключение на случаите по чл. 37а.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Независимо от обстоятелствата по ал. 1 местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация в случаите по чл. 50, ал. 1, т. 4 - 5 и ал. 3.

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител bonou2 Профил 18.01.2019 11:28

аз не писах за освобождаване, а за задължение за подаване, то е в чл.50.
Та по коя алинея и точка е това задължение за подаване, за земеделец/СОЛ/ без доход/субсидия/?

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител Abby12 Профил 18.01.2019 11:33

Отговор на TaNikKa(18.01.2019 11:19):
TaNikKa каза:
Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация
Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:


и от готварския форум ли те изгониха, че си виснала пак тук да ръсиш глупости?

каквото и да цитираш е безсмислено, ако не го разбираш
това е за лицата, които са получили някакви доходи

другото е в чл. 50, който Боно е постнала

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител TaNikKa Профил 18.01.2019 11:37

Ами действаща регистрация като самоосигуряващо се лице, доход-нула, декларирани и внесени авансови осигурителни вноски според вас "Имал-дал"

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител bonou2 Профил 18.01.2019 11:38

пуснете си тема, ако не разбирате въпроса на riradevi.

Отговор на TaNikKa(18.01.2019 11:37):
TaNikKa каза:
Ами действаща регистрация като самоосигуряващо се лице, доход-нула, декларирани и внесени авансови осигурителни вноски според вас "Имал-дал"иначе, може въобще да не било нужно да дава.

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител TaNikKa Профил 18.01.2019 12:18

Като чета вие двете как разбирате зададения въпрос...
По-добре ЗП да подаде декл. по чл.50 от ЗДДФЛ макар и да не е получил облагаем доход, отколкото да плаща глоба за неподадена декларация в срок- не попада в кръга на освободените от задължение за подаване на годишна данъчна декларация!

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител Abby12 Профил 18.01.2019 12:24

Отговор на TaNikKa(18.01.2019 12:18):
TaNikKa каза:
Като чета вие двете как разбирате зададения въпрос...
По-добре ЗП да подаде декл. по чл.50 от ЗДДФЛ макар и да не е получил облагаем доход, отколкото да плаща глоба за неподадена декларация в срок- не попада в кръга на освободените от задължение за подаване на годишна данъчна декларация!


прекрасно разбирам въпроса и съм съвсем наясно с казуса

писахме ти няколко пъти - не се завирай в неща ,които не разбираш
абсолютно малоумно и неграмотно е да съветваш някого да подаде декларация щото ти не си наясно, ама ей тъй за всеки случай

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител TaNikKa Профил 18.01.2019 17:58

Отговор на Abby12(18.01.2019 11:33):
Abby12 каза:
и от готварския форум ли те изгониха, че си виснала пак тук да ръсиш глупости?
каквото и да цитираш е безсмислено, ако не го разбираш
това е за лицата, които са получили някакви доходи
... прекрасно разбирам въпроса и съм съвсем наясно с казуса

писахме ти няколко пъти - не се завирай в неща ,които не разбираш
абсолютно малоумно и неграмотно е да съветваш някого да подаде декларация щото ти не си наясно, ама ей тъй за всеки случай

Коя си ти, че ми пишеш в чужда тема в дискусията? Че и гонила! Освидетелствана ли си?
Прекрасно разбирала въпроса и била съвсем наясно с казуса! Само дето не си наясно как да обхванеш лицата- че ще изпуснеш кокала!

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител BokoKoko Профил 18.01.2019 19:32

Само да не стане така, че когато питашния цъкне копчето за подаване и да излезе надпис:
"Необходимо е числото в клетка ... да е по-голямо от нула.Трансферът е отказан."
 

 RE: Подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от Земеделски производител TaNikKa Профил 18.01.2019 19:45

Несъвършенствата на модули в СУП- още ли се внедряват и изпитват?
И предполагаме, че трябва да попълни само едно приложение 3, 1>0 - може да е намерил левче в земеделското си стопанство и да желае да си го декларира.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци