Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи Започни нова тема

Тема. Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ

 Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ dihonova Профил 22.01.2019 13:09

Като попълня електронната Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ ми дава ГРЕШКА , Задължителни полета в Част II, таблица 1 са: т. 1 – Собствено име; т. 3 – Фамилно име; т. 4.1 – Държава; т. 4.2 – Населено място; т. 5 – Дата на раждане, задължително, ако не е попълнена т.7 или т.7 – Идентификационен номер в държавата, на която лицето е местно, задължително, ако не е попълнена т.5; т. 9.1 – Код, когато е попълнена т.9; т. 10 – Размер на дохода; т. 11 – Размер на данъка; т. 12.1 – Държава , ако е попълнена т.12.2.
А ТЕ СА ПОПЪЛНЕНИ.

 RE: Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ Niceday Профил 22.01.2019 16:50

И къде я намерихте тази електронна справка?!?! Дори в НАП още не са мислили по нея

народът лудва полека, а още сме далече от крайни срокове :))) и не народът е виновен, а тъпо написаният закон, аман!

Ето полезен за Вас, и не само, текст от ЗДДФЛ:

§ 37. Параграф 32, т. 10, буква "б", т. 12, букви "б" и "в", т. 18, т. 19, буква "а", относно чл. 50, ал. 4, чл. 53, ал. 6 и 7, чл. 73 и чл. 73а, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат за данъчните декларации и съответно за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2019 г.

 RE: Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ TaNikKa Профил 22.01.2019 19:37

Ами вероятно са затворили системата под претекст, че задължението за подаване възниква след 31.12.2019г
шменти- капели от 01.01.2019г
ЗДДФЛ-изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г.
Задължение за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен
Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 9, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя веднъж годишно с декларацията по чл. 55, ал. 1, подавана за четвъртото тримесечие на годината.
(2) Пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от Кодекса за социално осигуряване предоставят на Националната агенция за приходите информация за пенсиите, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(3) Застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите по чл. 143з, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Информацията се предоставя по електронен път в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, във формат, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(4) В справката по чл. 73, ал. 1 не се включват доходите, изплатени на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, за които се предоставя информация по реда на ал. 1 - 3.
(5) Работодателите предоставят на Националната агенция за приходите информация за доходите по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз. Информацията се предоставя в срок до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите, по ред, начин и във формат, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(6) При преобразуване или прехвърляне на предприятие информацията по ал. 1 - 5 се изготвя и предоставя от правоприемника. При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност информацията по ал. 1 - 5 се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(7) Когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, информацията по ал. 1 се предоставя от чуждестранното физическо лице, местно на друга държава - членка на Европейския съюз
 

 RE: Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ TaNikKa Профил 22.01.2019 19:38

и декларацията си е публикувана в сайта още в края на 2014г.
реклама

ODIT.info > Дискусия > За начинаещи