Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС Започни нова тема

Тема. Грешно използван данъчен кредит

 Грешно използван данъчен кредит Ognjen Профил 22.01.2019 16:56

Здравейте,
искам да Ви попитам за идея как да коригирам грешно използван данъчен кредит от 2018?
Фактурите са около 10 и касаят резервни части за леки автомобили. Общата стойност на ДДС-то е около 300 лв., не е нещо фрапиращо, но все пак...
Възможно ли е с протокол, или трябва фактура по фактура ДДС-то да влезе в дневника за 01.2019 със знак "-"?

 RE: Грешно използван данъчен кредит TaNikKa Профил 23.01.2019 10:54

Здравейте,
Корекции на ползван данъчен кредит (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Чл. 78. (1) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Ползван данъчен кредит е стойността на данъка, който регистрирано по този закон лице е приспаднало в годината на упражняване на право на данъчен кредит.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при изменение на данъчната основа или при разваляне на доставката, както и при промяна на вида на доставката.
(3) (Предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Корекцията по ал. 2 се извършва в данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата по ал. 2, с отразяването на документа по чл. 115 или на новия документ по чл. 116, с който е извършена корекцията, в дневника за покупките и в справка-декларацията за съответния данъчен период.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при разваляне на доставка, за която е издадена фактура за авансово плащане в данъчния период, през който се разваля доставката, по ред, определен с правилника за прилагане на закона, независимо дали авансово платената сума му е възстановена, прихваната или уредена по друг възмезден начин и дали доставчикът му е издал кредитно известие.
(5) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Алинеи 2 и 4 се прилагат и когато е прекратена регистрацията по този закон на доставчика.

Корекции след деклариране (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

 RE: Грешно използван данъчен кредит Ognjen Профил 29.01.2019 16:31

Текущо в дневника ще дам:
602 -10 / 401 -12
4531 -2

602 12 / 401 12

Така ще увелича основата и разкарам ДДС-то.

И с ДДС-то съм ОК

Но разхода и самото ДДС съм ги дал на разход в предишната година, логично е да дам:

602 2 / 709 2 или?

 RE: Грешно използван данъчен кредит TaNikKa Профил 29.01.2019 16:41

И щом са счетоводно отчетени в предходната година какво текущо ще давате със счетоводни статии?
Не сте ползвали данъчен кредит за тях, т.е. не сте ги включвали в дневниците за покупки по ЗДДС към декларациите по ЗДДС!

 RE: Грешно използван данъчен кредит TaNikKa Профил 29.01.2019 17:16

Като ги включите в дневниците за покупки, че съставите две счетоводни статии с разчетната сметка Разчети с републиканския бюджет за ДДС!

 RE: Грешно използван данъчен кредит Ognjen Профил 30.01.2019 13:28

ДДС-то е ползвано в 2018-та и разхода е признат тогава. Идеята е сега да се увеличи данъчната основа и да се намали ДДС-то. Но ще се акумулира разход в размер на ДДС-то, който вече е отчетен в 2018-та, идеята ми е дали трябва да го дам на приход?

 RE: Грешно използван данъчен кредит TaNikKa Профил 30.01.2019 13:34

счетоводно със сторно статия за ДДС-то, и писмено уведомяване съгл.чл.126 ал.3 т.2 и увеличаване на разхода само с погрешно начисленото ДДС.
 

 RE: Грешно използван данъчен кредит Abby12 Профил 30.01.2019 23:36

аз бих го дала на разчет

само не разбрах как резервни части генерират разход за външни услуги
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЗДДС