Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. ВОП на машини само с проформа фактура

 ВОП на машини само с проформа фактура jankavas Профил 08.04.2019 13:43

Регистриран по ддс акредитиран представител имам доставка на машини само с проформа-фактура. Машините ще останат в България повече от 24 месеца, т.е. имаме ВОП. Как се декларират в НАП? Знам, че се прави опис, но какви са задължителните реквизити на този опис?

 RE: ВОП на машини само с проформа фактура jankavas Профил 08.04.2019 14:20

Все още не знам стойносттта на машините.

 RE: ВОП на машини само с проформа фактура стискозъбка Профил 08.04.2019 16:07

опис?
да не е протокол?

 RE: ВОП на машини само с проформа фактура jankavas Профил 09.04.2019 12:40

Не знам какво е -опис или протокол.

 RE: ВОП на машини само с проформа фактура jankavas Профил 09.04.2019 12:40

Не знам какво е -опис или протокол.

 RE: ВОП на машини само с проформа фактура 23 Профил Изпрати email 09.04.2019 18:47

НЕЩО ЗА ЧЕТЕНЕ ОТ УКАЗАНИЯ НА НАП
І. ОТРАЗЯВАНЕ НА ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ПРИДОБИВАНИЯ В ОТЧЕТНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЗДДС

Придобиването на стоки на територията на страната от доставчик, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС, подлежи на деклариране в отчетните регистри и справката-декларация по ЗДДС.
По повод осъществените вътреобщностни придобивания, регистрираното по ЗДДС лице, получател по доставката, издава протокол съгласно чл. 117 от ЗДДС.

1.1. Съгласно разпоредбите на чл. 84 от ЗДДС, данъкът по вътребщностно придобиване е изискуем от лицето, което извършва придобиването. В тази връзка протоколът издаден в случаите на чл. 84 от ЗДДС се включва в дневник продажби с код на документ (09), а данъчната основа и размерът на начисления данък се отразяват както следва:
колона 13 – Данъчна основа на вътреобщностните придобивания /ВОП/
колона 15 – Начислен ДДС за ВОП и за получени доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС

Често допускани грешки при декларирането на вътреобщностни придобивания в дневник продажби са:
 деклариране на данъчната основа на ВОП в колона 14 на дневник продажби „ДО на получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС”;
Некоректно е декларирането на данъчната основа на ВОП в колона 14, тъй като прилагането на чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС касае получени доставки, различни от ВОП, при които ДДС е изискуем от получателя.

 деклариране на данъчната основа на ВОП в колона 11 на дневник продажби „Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20 %, вкл. дистанционните доставки, с място на изпълнение на територията на страната”;
Недопустимо е приравняването на вътреобщностно придобиване с доставка извършена на територията на страната, както и посочването на данъчната основа на ВОП в колона 11 от дневник продажби.

1.2. За да упражни правото си на данъчен кредит по осъщественото вътреобщностно придобиване, регистрираното по ЗДДС лице следва да включи същия протокол в дневник покупки, ако за това вътреобщностно придобиване е налице право на пълен данъчен кредит, както следва:
колона 10 – Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82 ал. 2 – 5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит;
колона 11 – ДДС с право на пълен данъчен кредит.

Често допускани грешки при декларирането на вътреобщностни придобивания в дневник покупки са:
 Деклариране на осъщественото вътреобщностно придобиване само в дневник покупки, като се пропуска включването на съставения вече протокол в дневник продажби.
Облагането с ДДС при вътреобщностните сделки е в страната на потребление на стоката, което означава, че получателят по доставката начислява данък по стандартната ставка в своята държава членка. Спазването на този механизъм за облагане изисква регистрираното по ЗДДС лице не само да си „самоначисли” ДДС чрез издаване на протокол съгласно чл.117 от ЗДДС, но и да включи този документ в дневник продажби в периода, в който данъкът е станал изискуем.

 Отразяване на осъщественото вътреобщностно придобиване, чрез включването на фактурата, издадена от чуждестранния контрагент в дневник покупки.
Фактурата, издадена от търговеца от друга държава членка на ЕС на българския търговец по повод вътреобщностната сделка, не съдържа размер на данъка и не следва да се отразява в отчетните регистри. В съответствие със ЗДДС, получателят по фактурата изготвя протокол с указаните в закона задължителни реквизити. Декларирането на вътреобщностно придобиване става чрез запис на документ в дневник продажби с код (09), а не с код (01).

ВАЖНО!!! Протокол съгласно чл. 117 от ЗДДС се издава не по-късно от 15 дни от датата, на която данъкът е станал изискуем.
Данъкът при вътреобщностното придобиване става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. Ако фактура е издадена преди 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата, но само в случаите когато фактурата касае осъществена вътреобщностна сделка, а не направено авансово плащане.
Регистрираното по ЗДДС лице е длъжно да отрази протокола по чл. 117 от ЗДДС, съставен по повод осъществено вътреобщностно придобиване в дневника за продажбите за данъчния период, през който е издаден и в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период на издаване на протокола.

Коректното деклариране на осъществените ВОП изисква освен посочване на данъчната основа и размера на начисления ДДС в определените за целта колони, но и вярното изписване на валиден идентификационен номер по ДДС на чуждестранния контрагент, както и отразяване на предмета на сделката.

 RE: ВОП на машини само с проформа фактура 23 Профил Изпрати email 09.04.2019 18:48

ДУБЛАЖ

 RE: ВОП на машини само с проформа фактура jankavas Профил 10.04.2019 10:33

Машините идват не с фактура, а с проформа.

 RE: ВОП на машини само с проформа фактура ely_g Профил Изпрати email 10.04.2019 10:41

А къде им е фактурата?
 

 RE: ВОП на машини само с проформа фактура jankavas Профил 10.04.2019 11:25

Няма да има фактура, но машините ще са повече от 24 месеца в България и аз трябва да декларирам ВОП.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство