Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. Помощ Гр.договор!!!!

 Помощ Гр.договор!!!! maria (гост) 27.01.2005 20:46

Колеги, може ли да ми помогнете? Трябва ми помощ при ропълване на граждански договор. Може ли някой да ми прати примерен образец на попълнен такъв- извършваната услуга ще е почистване на магазин л
Адресът ми е [email protected]
Благодаря ви за вниманието!

 Re: Помощ Гр.договор!!!! Илиана (гост) 04.02.2005 12:55

Сега ще видя какво имам и ще ти пратя

 Re: Помощ Гр.договор!!!! Илиана (гост) 04.02.2005 13:05

ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

На основание чл. 258 (280,293) от Закона за задълженията и договорите и чл.3 от Правилника за прилагане на дял III от Кодекса на труда, фирма ............................., Булстат ................., Номер от НДР ............................, с представител ........................... с личен паспорт (карта) С. .... N ..................., ЕГН .......................

и ............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(име и адрес на лицето)

на ............2000 г. сключват договор за краткотрайна услуга със задължение да се извърши следното:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................
срок за изпълнение .................................................................................
срещу възнаграждение в размер на ........................лв. при качествено и в срок изпълнение на услугата.
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМАТА: ......................................


ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГАТА:...........................................

СМЕТКА N.............ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ

Съгласно договор .............................................. за ....................................................................
(N и дата) (вид дейност)
на лицето ......................................................л.п.с.....N.........................изд. на ..........................

от....................; адрес: гр ....................... ул ............................................... ЕГН.........................,

следва да се плати сумата (словом)....................................................................................... лв.

Определяне на авансовата вноска по чл.36, ал.3, т.1 във връзка с чл.22, ал.1, т.1 ЗОДФЛ:

1. Сума по тази сметка ..........................................лв.
2. Облагаема част от сумата на р.1
в съответствие с декларацията към сметката: ..........................................лв.
3. Нормативно признати разходи 35 %
(25 %, 35 % или 50 % от р.2) ..........................................лв.
4. Сума подлежаща на авансово
облагане (р.2-р.3) ..........................................лв.
5. Данък в размер на 15 %
от сумата на р.4 ..........................................лв.
6.Сума за получаване
(р.1-р.5) ..........................................лв.

Словом ....................................................................................................................................лв.

................... ПОЛУЧИЛ СУМАТА: ..........................
дата (подпис)
ИЗПЛАТИЛ СУМАТА:.........................
гр. Пловдив (подпис)
РЪКОВОДИТЕЛ:.................................
(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларирам, че от началото на годината до момента, вкл. сумата по тази сметка, облагаемият ми доход
от всички източници превишава (не превишава) сумата .......... лв.
От сумата по тази сметка превишанието (облагаемата част) е ........................................... лв.

.................. ДЕКЛАРАТОР:..........................
дата подпис
За посочени неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

Забележки:
1. Декларация попълват лицата (пълномощниците) при получаване на доходи по чл.22, ал.1, т.1 ЗОДФЛ.
2. Предприятията удържат данък по реда на чл.36,ал.1 и 2 ЗОДФЛ, когато в декларацията е посочено,
че облаг. доход от всички източници превишава годишния необлагаем доход по таблицата по чл.35 ЗОДФЛ.
3. Облагаемият доход от всички източници е доходът по чл.14 ЗОДФЛ.
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

Настоящата служебна бележка се издава на .............................................................................. л.п.с.....N.........................изд. на .......................... от....................; адрес: гр ....................... ул ............................................... ЕГН........................., в уверение на това, че по сметка от .......200.г., върху сумата ......................... лв. е удържан данък в размер ............................
............................................ лв. Удържаният данък се превежда на ДП ................., гр.....................

...........2000 г. Ръководител: ..................................
гр. Пловдив (подпис и печат)

 

 Re: Помощ Гр.договор!!!! Дебит (гост) 04.02.2005 21:04

Тези неща са малко остаряли - от договора трябва да се махне поне дял III от КТ, защото с влизането на КЗОО вече КСО този дял е отменен , а сметката за изплатени суми няма нищо общо с утвърдения образец от министъра на финансите за 2004 год, но за съжаление в момента не мога да ти кажа в койот първите броеве на ДВ за 2004 год е публикувана.
За 2005 год, новата сметка е в ДВ бр.3 стр.128 З-д № ЗМФ 1524 от 30,12,2004
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване