Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Трудов договор за работа от разстояние

 Трудов договор за работа от разстояние malina8 Профил 14.12.2020 20:38

Здравейте!
Понеже съм новак, някой може ли да ми услужи с примерна бланка на трудов договор за работа от разстояние?

 RE: Трудов договор за работа от разстояние b0b0 Профил 14.12.2020 20:57

Специална бланка нямам, но мога да посоча минималното съдържание на ТД - чл. 66 от КТ, 107з и следващите също. От там нататък с малко въображение и евентуални добавки, нужни на страните, може да се стъкми добра бланка :)

 RE: Трудов договор за работа от разстояние bonou2 Профил 15.12.2020 10:06

Имах някаква на някакво адвокадско дружество май, но въобще не ми хареса навремето.
Б0б0 е писал какево да гледате, + малко по- обобщеничко тук:
http://blog.apis.bg/2011/11/trudov-dogovor-za-izva-rshvane-na-rabot/

 RE: Трудов договор за работа от разстояние malina8 Профил 15.12.2020 11:04

Благодаря

 RE: Трудов договор за работа от разстояние bonou2 Профил 15.12.2020 11:19

аз намерих бланката обаче
ще я кача в ODIT.info DocStore
пп
то пък не работи това

 RE: Трудов договор за работа от разстояние bonou2 Профил 15.12.2020 11:23

с копи/пейст, грозничко:)
не съм я ползвала, забравила съм от къде съм я взела.

ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
№…………………
Днес, ……………..…. г., в град ……………………………………………между:
1. ………………………………………………………………………………………………………………........
със седалище и адрес на управление ………………………………………………..…...........................,
ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК: ……………………………………………………..…………………..…..
код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД-2008):
..................................................
представлявано от ………………………………………………………………………………………………
с ЕГН/ЛНЧ: ……………….. наричан по-долу РАБОТОДАТЕЛ
и
2. …........................……………………………………………………………………………….………………
с постоянен адрес: ……………………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………
ЕГН/ЛНЧ: …………………, с образование …………………….....................................…. специалност
......................................................................, научна степен …………………...
придобит трудов стаж и професионален опит: .............години ..........месеца ............ дни
наричан по-долу СЛУЖИТЕЛ/РАБОТНИК
се сключи настоящият трудов договор за извършване на работа от разстояние по чл. 107з и
следващите от Кодекса на труда, с който страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ/РАБОТНИКЪТ приема да извършва
работа от разстояние като:
характерът на работата е: ……………………………………………………………………….…………..
условията и редът за осъществяването й са: .....................................................................................
длъжност: ...............................................................................................................................................
код по НКПД: ....................................
Конкретното описание на длъжностните задължения се съдържа в длъжностна
характеристика, екземпляр от която е връчен на СЛУЖИТЕЛЯ/РАБОТНИКА.
Чл. 2. Работното место е: в дома на работника/………………………………………..……….
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. Договорът се сключва: за неопределено време/за срок от .........................................
III. РАБОТНО ВРЕМЕ. ПОЧИВКИ. ОТПУСКИ
Чл. 4. Работно време: пълно/непълно работно време, ……………… часа работен ден.
Работникът/служителят сам организира своето работно време, така че да е на разположение и
да работи: от ...........ч. до ...........ч. /във времето, в което работодателят и неговите търговски
партньори са в комуникационна връзка.
Чл. 5. Работникът/служителят сам определя почивките в работното си време в
съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и договореното с работодателя:
...................................................................................................................................................................
Чл. 6. Полагане на извънреден труд, нощен труд и труд по време на национални
празници: ДА/НЕ.
Чл. 7. Размерът на отпуските е:
платен годишен отпуск - ……………………………………….. работни дни;
допълнителни платени годишни отпуски: ……………………………. работни дни.
Чл. 8. Смесен режим на работа: ДА/НЕ.
IV. ОБОРУДВАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Чл. 9. (1) Оборудване на работното място, състоящото се от:
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................... е собственост на РАБОТОДАТЕЛЯ.
(2) Оборудване на работното място, състоящото се от:
...................................................................................................................................................................
................................................................................... е собственост на РАБОТНИКА/СЛУЖИТЕЛЯ.
Чл. 10. Доставка, подмяна и поддържане на оборудването:
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Чл. 11. СЛУЖИТЕЛЯТ/РАБОТНИКЪТ може да придобие собствеността на
компютър/факс/принтер/скенер/............ при следните условия:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл. 12. Основното месечно/седмично/дневно/почасово трудово възнаграждение е:
.................................... лева.
То се заплаща както следва:
а) авансово към ……………………………………………………….. число на текущия месец;
б) окончателно до …………………………………………….…… число на следващия месец.
Чл. 13. Допълнителни трудови възнаграждения:
1. за придобит трудов стаж и професионален опит: ..............%
2. за .................................................................................................................: .................. лева
3. за положения извънреден труд: ...................... %
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 14. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:
1. да заплаща разходите по поддръжката на оборудване на работното място;
2. да осигури за своя сметка: оборудване и консумативи за функционирането му,
програмно (софтуер) осигуряване, техническа профилактика и поддържане, устройства
за комуникация с работника или служителя, включително интернет свързаност, защита
на данните, информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в
изправност, законовите изисквания и правила в областта на защитата на данните, други
технически или документни пособия;
3. да предостави достъп до фирмена и професионална информация на предприятието,
свързана с изпълнение на работата от разстояние;
4. .................................................................................................................................................... .
Чл. 15. СЛУЖИТЕЛЯТ/РАБОТНИКЪТ е длъжен:
1. да уведоми незабавно по e-mail/телефона/със sms/факс/............... работодателя при
настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни
системи и/или системи за комуникация;
2. да осигури достъп до работното място където извършва работа от разстояние на
работодателя и/или негов представител, представителите на синдикалните
организации, представителите на работниците и служителите и контролните органи на
инспекцията по труда, ако предварително е уведомен за посещението;
3. сам да организира своето работно време, така че да е на разположение и да работи във
времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна
връзка;
4. да отразява действително отработеното време ежемесечно в документ по образец,
утвърден от работодателя;
5. сам да определи почивките в работното си време в съответствие с разпоредбите на
действащото законодателство и договореното с настоящия договор;
6. да спазва работното време;
7. да не употребява през работното време алкохол или друго упойващо вещество;
8. да използува цялото работно време за изпълнение на възложената работа;
9. да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество;
10. да спазва техническите и технологическите правила;
11. спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
12. да изпълнява законните нареждания на работодателя;
13. да пази грижливо имуществото, което му е поверено при изпълнение на възложената му
работа, както и да пести суровините, материалите, енергията, паричните и другите
средства, които му се предоставят за изпълнение на трудовите задължения;
14. да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не
разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на
предприятието;
15. да спазва вътрешните правила, приети в предприятието, и да не пречи на другите
работници и служители да изпълняват трудовите си задължения;
16. да съгласува работата си с останалите работници и служители и да им оказва помощ в
съответствие с указанията на работодателя;
17. да изпълнява и всички други задължения, които произтичат от нормативен акт, от
колективен трудов договор, от трудовия договор и от характера на работата.
Чл. 16. СЛУЖИТЕЛЯТ/РАБОТНИКЪТ няма право да отказва достъп до работното място
без основание за това, в рамките на установеното работно време и/или на уговореното в
настоящия договор.
VII. ОТГОВОРНОСТ САНКЦИИ
Чл. 17. СЛУЖИТЕЛЯТ/РАБОТНИКЪТ носи отговорност:
1. за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване;
2. при неспазване на установените правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните
данни;
3. за достоверността на данните при отразяване на действително отработеното време;
4. злоупотреба от страна на работника/служителя с предоставените му оборудване,
интернет и комуникационни връзки;
5. за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за
безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за
здравословни и безопасни условия на труд;
6. .....................................................................................................................................................
Чл. 18. РАБОТОДАТЕЛЯТ налага санкции на СЛУЖИТЕЛЯ/РАБОТНИКА:
1. за неправилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване -
............................................................ лева;
2. при неспазване на установените правила за защита на служебните данни -
............................................................ лева;
3. за неверни данни при отразяване на отработеното работно време -
........................................................... лева;
4. .....................................................................................................................................................
Чл. 19. РАБОТОДАТЕЛЯТ носи отговорност:
1. възстановяване на платени от СЛУЖИТЕЛЯ/РАБОТНИКА суми за разходи за
интернет/телефон/.....................................................................................................................;
2. за безопасните и здравословни условия на труд на работното място;
3. за качеството на предоставеното от него оборудване;
4. ......................................................................................................................................................
VIII. ПРЕДИЗВЕСТИЕ.
ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РАБОТА В ПОМЕЩЕНИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛЯ
Чл. 20. Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор за двете страни е
……………………………………………………………………………………………………. дни/месеца.
Чл. 21. Срокът на предизвестие при преминаване от работа от разстояние към работа в
помещенията на работодателя за двете страни е
……………………………………………………………………………………………………. дни/месеца.
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 22. Ред за възлагане и отчитане на работата от разстояние:
…………………………………………………………………..................................................................….
……………………………………………………………………………………………………….……………
Чл. 23. Комуникацията между страните се извършва по/чрез/на адрес/.................................
……………………....................................................................................................................................
Чл. 24. СЛУЖИТЕЛЯТ/РАБОТНИКЪТ ще постъпи на работа на ………………………….. г.
Чл. 25. За неуредените в настоящия договор случай се прилагат Кодекса на труда,
нормативните актове по прилагането му, ЗЗБУТ, правилника за вътрешния трудов ред,
вътрешни правила за работната заплата и други вътрешни актове на предприятието.
Този договор се състои от …… (………………………………………...) страници и се състави
и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от страните.
РАБОТОДАТЕЛ: ………………
СЛУЖИТЕЛ/РАБОТНИК: …………………….
Настоящият трудов договор, Длъжностна характеристика, Писмена информация за
отговорността на работника/служителя и санкциите при неспазване на установените в
предприятието правила и изисквания за работа с данни, както и заверено уведомление от ТД
на НАП - гр.……………………………………………………..…...……
са връчени на СЛУЖИТЕЛЯ/РАБОТНИКА на ………..…………. г.
СЛУЖИТЕЛ/РАБОТНИК: …………………….
Отдел "Човешки ресурси": …………………….
СЛУЖИТЕЛЯТ/РАБОТНИКЪТ постъпи на работа на …………………… г.
СЛУЖИТЕЛ/РАБОТНИК: …………………….
Отдел "Човешки ресурси": …………………….

 RE: Трудов договор за работа от разстояние Blajena71 Профил 15.12.2020 13:20

Това със санкциите го махнете, защото е върха на неграмотността да има такава клауза в трудовия договор.
 

 RE: Трудов договор за работа от разстояние bonou2 Профил 15.12.2020 14:28

нелски, беше на някаква адвокатска кантора и ич не ми хареса, ама го свих из нета и така и си седи:))) Отговор на Blajena71(15.12.2020 13:20):
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения