Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Гореща тема! Работа от разстояние

 Работа от разстояние Krosi Профил 07.06.2022 14:33

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА РАБОТА ОТ
РАЗСТОЯНИЕ
КЪМ ТРУДОВ ДОГОВОР № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Днес, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , между:
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Работодател/
и
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /Работник/служител/
На основание чл.119 от КТ и във връзка с чл.107з,ал.6,т.1 от КТ се споразумяха за следните изменения на трудовия договор,считано от.................
1. Страните се споразумяват работникът/служителят да извършва работа при смесен режим на работа.В два дни от работната седмица да извършва работа от помещение на работодателя.В три дни от работната седмица да изършва работа от разстояние, от дома на работника/служителя, чрез използването на съответните информационни технологии за извършване на дейността.
2. Останалите клаузи в трудовия договор и допълнителните споразумения към него остават непроменени.
Работодател . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Работник/служител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правилно ли е написано основание чл.119 от КТ и във връзка с чл.107з,ал.6,т.1 от КТ се споразумяха за следните изменения на трудовия договор

 RE: Работа от разстояние bonou2 Профил 07.06.2022 15:45

Ще пейстна нещо, ако не са написани някои неща в ТД, е добре да са във ВПРЗ и ВПТР.

2. Особености
Характерно за уредбата на този вид трудов договор е голямата свобода, която законодателят дава на страните при уговаряне на условията по него. Друга особеност на трудовия договор за дистанционна работа е голямата свобода, с която разполага работникът или служителят при организацията на работното време и трудовия процес.
С индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се уговорят смесени режими на работа, както и условията и редът за тяхното прилагане, както и възможности и условия за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя (чл. 107з, ал. 6 от КТ).
Предвид особеностите на дистанционния труд и по-точно извършването му извън помещенията на работодателя, следва да се приемат правила, чрез които да се определят редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние, както и съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното. Това може да стане с индивидуалния и/или с колективен трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя (чл. 107з, ал. 8 от КТ).
Работно място и техническо оборудване и поддържане
Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, осигурява в дома си или избраното от него друго помещение извън предприятието определено пространство за работно място (чл. 107и, ал. 1 от КТ).
Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, както и клаузи с оглед придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или служителя, който извършва работа от разстояние, се уговарят в индивидуалния трудов договор (чл. 107и, ал. 2 от КТ).
Работодателят осигурява за своя сметка (чл. 107и, ал. 3 от КТ):
- необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;
- програмно (софтуер) осигуряване;
- техническа профилактика и поддържане;
- устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;
- защита на данните;
- информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т. ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;
- система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;
- други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.
Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване. При настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин (чл. 107и, ал. 4 от КТ).
В индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това (чл. 107и, ал. 5 от КТ).
В индивидуалния и/или колективен трудов договор се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба от страна на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, с предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки. Извън пряката си работа работникът или служителят може да ги използва в рамките на разумното и добрите нрави (чл. 107и, ал. 6 от КТ).
Работодателят осигурява предварително писмена информация на работника или служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, в т. ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от индивидуалния му трудов договор (чл. 107и, ал. 7 от КТ).
Организация на работата от разстояние при здравословни и безопасни условия на труд, отговорност и контрол
Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя (чл. 107к, ал. 1 от КТ).
Работодателят е длъжен да гарантира към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение работни места за извършване на работа от разстояние, които отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени вЗЗБУТ и в нормативните актове по прилагането му (чл. 107к, ал. 2 от КТ).
Работодателят носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние. Той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи (чл. 107к, ал. 3 от КТ).
Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 107к, ал. 4 от КТ).
Контролът за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява, както както по инициатива на работниците и служителите, така и по инициатива на работодателя (чл. 107к, ал. 5 от КТ). Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място със заявление до съответната дирекция „Инспекция по труда“.
Работодателят и/или негов представител, представителите на синдикалните организации, представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ и контролните органи на инспекцията по труда имат право на достъп до работното място в рамките на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор при задължително предварително уведомяване на работника и служителя, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие. Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, нямат право да отказват достъп до работното място без основание за това, в рамките на установеното работно време и/или на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор (чл. 107к, ал. 6 от КТ).
Работно време. Почивки и отпуски. Отчитане на работното време
Работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние се установява в индивидуалния трудов договор в съответствие с КТ, КТД и правилника за вътрешния трудов ред в предприятието. То се определя при спазване на установената с КТ междудневна и седмична почивка и съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя (чл. 107л, ал. 1 от КТ). Стандартите за натовареност и извършване работата на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, са еднакви с тези на работниците или служителите, които работят в помещенията на работодателя (чл. 107к, ал. 4 от КТ).
С индивидуалния трудов договор може изрично да се изключи възможността за полагане на: извънреден труд; нощен труд; труд по време на национални празници (чл. 107л, ал. 2 от КТ).
При спазване на тези условия работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, сам организира своето работно време, така че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка (чл. 107л, ал. 3 от КТ).
Действително отработеното време се отчита, като се отразява ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя. Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за достоверността на данните (чл. 107л, ал. 5 от КТ).
Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние сами определят почивките в работното си време в съответствие с разпоредбите на КТ, ЗЗБУТ и свързаните с прилагането им подзаконови нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор (чл. 107л, ал. 6, т. 1 от КТ);
Те ползват отпуски по ред, вид и в размер съгласно установеното в КТ, подзаконовите нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор (чл. 107л, ал. 6, т. 2 от КТ).
Трудово възнаграждение
Размерът на трудовото възнаграждение се определя с индивидуалния трудов договор съгласно разпоредбите на трудовото законодателство и в съответствие с КТД и вътрешните правила за работната заплата на предприятието (чл. 107м, ал. 1 от КТ).
Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, има право на всички допълнителни трудови възнаграждения, установени в действащото законодателство, във вътрешните правила за работната заплата, в индивидуалния и/или в колективния трудов договор (чл. 107м, ал. 2 от КТ).
Право на информация, задължения на работодателя за социално интегриране на дистанционните работници
Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, могат да формират самостоятелна група, която да избира отделен представител по информиране и консултиране по чл. 7а, ако общият им брой надхвърля 20 работници (чл. 107н, ал. 2 от КТ).
Когато работниците и служителите са избрали свои представители по реда на чл. 7а от КТ работодателят е длъжен да предостави на избраните представители информация относно възможните съществени промени в организацията на труда при въвеждане на работа от разстояние. След предоставянето на информацията работодателят е длъжен да проведе предвидените в закона консултации по тези въпроси (чл. 130в, ал. 1, т. 3 от КТ).
Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, ползват на общо основание социалната програма на предприятието (чл. 107м, ал. 3 от КТ).
Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, има равни трудови и синдикални права с работниците и служителите, които работят в помещения на работодателя (чл. 107н, ал. 1 от КТ).
Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право да участват в организационния и социалния живот на синдикалната организация в предприятието, в която членуват (чл. 107н, ал. 3 от КТ).
Съгласно изискванията на чл. 107н, ал. 4 от КТ работодателят осигурява възможности за предотвратяване изолацията на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, от останалите работници и служители, които работят в помещения на работодателя, като:
- създава условия за периодично провеждане на работни или социални срещи в помещения/офиси на работодателя;
- може да създава фирмено виртуално пространство – чат, форум или друг способ, чрез който работниците и служителите, които работят в помещения на работодателя, и работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, да могат свободно да общуват.
Освен това работодателят им осигурява достъп до фирмена и професионална информация на предприятието, свързана с изпълнение на работата от разстояние. Той е длъжен да осигури възможности за участие на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, в организационния и социалния живот на синдикалната организация в предприятието, в която членуват (чл. 107н, ал. 4 от КТ, т. 2 т. 3).
Условията, при които се осигуряват тези възможности, се уговарят в индивидуалния и/или в КТД или се уреждат с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.
Квалификация, преквалификация, обучение
Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат същия достъп до обучение и възможности за развитие на кариерата, каквито имат работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя, и са обект на същата политика на оценка. Освен това те имат право на подходящо обучение, съобразено с предоставеното им техническо оборудване и с характеристиките на тази форма на организация на работа (чл. 107о, ал. 1 и ал. 2 от КТ).
При необходимост ръководителят на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, и други длъжностни лица имат право на обучение за тази форма на работа и нейното ръководство (чл. 107о, ал. 3 от КТ).

 RE: Работа от разстояние jhoro Профил 07.06.2022 19:38

Отговор на bonou2(07.06.2022 15:45): Ще пейстна нещо, ако не са написани някои неща в ТД, е добре да са във ВПРЗ и ВПТР.

2. Особености
Характерно за уредбата на този вид трудов договор е голямата свобода, която законодателят дава на страните при уговаряне на условията по него. Друга особеност на трудовия договор за дистанционна работа е голямата свобода, с която разполага работникът или служителят при организацията на работното време и трудовия процес.

Хубаво копи-пействаш, ама това не е универсално.
Голямата свобода не е толкова голяма, ако работата е свързана с комуникации и зависи от други хора.
Има случаи, когато работното време се следи стриктно и само локацията е различна.

Друга подробност е, че освен нормалното заплащане - работодателя тябва „да се бръкне“ за допълнително оборудване. Например - компютър (ако се ползва за работата), монитор, работен стол, разходи за интернет достъпа ...
Ей такива екстра разходи, свързани с работата.

 RE: Работа от разстояние TaNikKa Профил 07.06.2022 20:42

"Се бръкне" работодателя, ако не ги е объркал хронологично във времето незаменимия му служител и не се налага да замазва, колкото да има някакъв договор! Каскетски номера!

 RE: Работа от разстояние bonou2 Профил 08.06.2022 10:37

Пак не сте разбрлаи, но не съм очаквала и друго.
Песйтът не е за Вас, надявам се Кроси да е разбрал/а.

Отговор на jhoro(07.06.2022 19:38):
jhoro каза:

Хубаво копи-пействаш, ама това не е универсално.
Голямата свобода не е толкова голяма, ако работата е свързана с комуникации и зависи от други хора.
Има случаи, когато работното време се следи стриктно и само локацията е различна.

Друга подробност е, че освен нормалното заплащане - работодателя тябва „да се бръкне“ за допълнително оборудване. Например - компютър (ако се ползва за работата), монитор, работен стол, разходи за интернет достъпа ...
Ей такива екстра разходи, свързани с работата.

 RE: Работа от разстояние Krosi Профил 08.06.2022 10:46

Освен промяната на режима на работа нищо друго не се променя.В това допълнително споразумение в точка 2 е написано ,че останалите клаузи в трудовия договор и допълнителните споразумения към него остават непроменени.
Може в този вид да се използва това доп.споразумение.

 RE: Работа от разстояние bonou2 Профил 08.06.2022 12:17

не знам дали питате или констатирате. ДС то е Ок, но :
(6) С индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се уговорят:
1. смесени режими на работа, както и условията и редът за тяхното прилагане;
2. възможности и условия за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя.
(7) Конкретният характер на работата от разстояние, условията и редът за осъществяването и се определят в индивидуалния трудов договор.
(8) С индивидуалния и/или с колективен трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя могат да се приемат правила, чрез които да се определят:
1. редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние;
2. съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Т.е си допишете ВПРЗ и ВПРЗ. Ако е нужна някаква апаратура, от кого ще е- работодател, служител?
Как и кога ще е в офиса и кога ще е у тях си и т.н Доизчистете тези неща, предполагам тряба и нова длъжностна характеристика.


Отговор на Krosi(08.06.2022 10:46):
Krosi каза:
Освен промяната на режима на работа нищо друго не се променя.В това допълнително споразумение в точка 2 е написано ,че останалите клаузи в трудовия договор и допълнителните споразумения към него остават непроменени.
Може в този вид да се използва това доп.споразумение.

 RE: Работа от разстояние Krosi Профил 09.06.2022 13:16

Има и възможнст ако се промени само мястото от помещение на работодатля към мястото на разстояние при запазване на другите клаузи от ТД да не се променя ПВТР.

Необходими ли са промени в Правилника за вътрешния трудов ред? (ПВТР)
Когато се касае за надомна работа е необходима промяна в правилника най-малко защото, при този режим служителите сами определят началото, края и разпределението на работното време в рамките на законоустановената му продължителност, включително периодите на почивки и това следва да се отрази в ПВТР, ако в миналото такава възможност не е била предвидена и отразена.
Когато се касае за работа от разстояние съгласно Кодекс на труда и чл. 107л. (1):
Работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние:
1. се установява в индивидуалния трудов договор в съответствие с този кодекс, колективния трудов договор и правилника за вътрешния трудов ред в предприятието;
Но ако работодателя чрез възможността за едностранно установяване на работа от разстояние не променя никакви други условия освен мястото на работа, не е задължен да промени правилника за вътрешния трудов ред, няма да е налице необходимост и от сключване на допълнителни споразумения.

 RE: Работа от разстояние bonou2 Профил 09.06.2022 13:55

Цитат някакъв гледам е, но сте в хипотезата на "едностранно" ?
Възлагане на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка (Загл. доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.)
Чл. 120б. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Работодателят може при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.
(2) Промяната по ал. 1 се извършва със заповед на работодателя, в която се определят условията по чл. 107в, ал. 2 и/или чл. 107и, ал. 2.


Иначе аз лично не държа каквото и да е било да правите. Но не четете само неща които са Ви удобни и видно, извън контекста.

 RE: Работа от разстояние Krosi Профил 09.06.2022 14:06

Благодаря Ви за отговорите.
Какво да се напише в ПВТР за работа от разстояние.В случая всичко по договора с запазва.

 RE: Работа от разстояние bonou2 Профил 09.06.2022 14:13

В първият ми отговор е синтезирано в пейста.

Отговор на Krosi(09.06.2022 14:06):
Krosi каза:
Благодаря Ви за отговорите.
Какво да се напише в ПВТР за работа от разстояние.В случая всичко по договора с запазва.

 RE: Работа от разстояние astora Профил Изпрати email 09.06.2022 16:29

Отговор на TaNikKa(07.06.2022 20:42):
TaNikKa каза:
"Се бръкне" работодателя, ако не ги е объркал хронологично във времето незаменимия му служител и не се налага да замазва, колкото да има някакъв договор! Каскетски номера!
И ТУКА ЛИ СЕ ИСРА

 RE: Работа от разстояние TaNikKa Профил 09.06.2022 16:59

Отговор на astora(09.06.2022 16:29):
astora каза:
И ТУКА ЛИ СЕ ИСРА


Замети чистачо и без това за нищо не ставаш, освен да държиш метлата- особено на чистото и изметеното сте най- добри! Ходещи пацули кьорави и невменяеми!

Прибраха те в затворническото общежитие след обществено полезния труд и започна да се отваряш!

 RE: Работа от разстояние TaNikKa Профил 09.06.2022 17:20

След няколко часа да не продължиш гласовите самостоятелни разговори с обръщения и репетиции? Отговор на TaNikKa(09.06.2022 16:59):

 RE: Работа от разстояние astora Профил Изпрати email 09.06.2022 17:32

Отговор на TaNikKa(09.06.2022 17:20):
TaNikKa каза:
След няколко часа да не продължиш гласовите самостоятелни разговори с обръщения и репетиции?
След няколко часа да не продължиш гласовите самостоятелни разговори с обръщения и репетиции?
Отговор на TaNikKa(09.06.2022 16:59) ---------ЩОМ ПОЧНА САМА ДА СЕ РЕПЛИКИРАШ
 

 RE: Работа от разстояние TaNikKa Профил 09.06.2022 20:01

Отговор на astora(09.06.2022 17:32):
astora каза:
След няколко часа да не продължиш гласовите самостоятелни разговори с обръщения и репетиции?
Отговор на TaNikKa(09.06.2022 16:59) ---------ЩОМ ПОЧНА САМА ДА СЕ РЕПЛИКИРАШ


Кой се хвалеше, че от зоологическата градина му "подарили"? Амнезио, изкуфял алабаш!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения