Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Данъци Започни нова тема

Тема. цена на придобиване

 цена на придобиване Tanib Профил Изпрати email 27.03.2023 11:56

Здравейте,

Налага ми се да декларирам продажба на един имот придобит миналата година и съответно продаден в същата година на печалба. В декларация по чл.50 от ЗДДФЛ трябва да декларирам продажбата. Искам да попитам, като се декларира цената на придобиване трябва ли да включа към нея разходите направени за нотариални такси, данъка за придобиване на имота платен към общината ( за всички направени разходи по придобиването имам разписки, квитанции и т.н.)?

 RE: цена на придобиване TaNikKa Профил 27.03.2023 17:15

Не се ли ориентирате в съответното Приложение на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ за доходи от продажби на облагаеми по закона?

 RE: цена на придобиване jhoro Профил 27.03.2023 20:35

Отговор на TaNikKa(27.03.2023 17:15):
TaNikKa каза:
Не се ли ориентирате в съответното Приложение на декларацията по чл.50 от ЗДДФЛ за доходи от продажби на облагаеми по закона?


Щом пита - значи не се ориентира. А ти - вместо да обясниш, се караш!

Забелязваш ли, че разходите са фиксирани 10% от положителната разлика, но ... - само за доходи с код 501, 502 и 505.

„501 - Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество
502 - Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество, когато продажната цена се плаща на части в различни данъчни години
505 - Доходи от предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху имуществото“

За кодове 503, 504, 506 И 507 няма НПР.

 RE: цена на придобиване jhoro Профил 27.03.2023 20:40

Отговор на Tanib(27.03.2023 11:56): Здравейте,
Налага ми се да декларирам продажба на един имот придобит миналата година и съответно продаден в същата година на печалба. В декларация по чл.50 от ЗДДФЛ трябва да декларирам продажбата. Искам да попитам, като се декларира цената на придобиване трябва ли да включа към нея разходите направени за нотариални такси, данъка за придобиване на имота платен към общината ( за всички направени разходи по придобиването имам разписки, квитанции и т.н.)?

Отворете Приложение 5 от ГДД - има си една страница указания!

„Приложение № 5 (образец 2051) се попълва за придобити през годината доходи от прехвърляне на права или имущество, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Местните физически лица декларират придобити доходи както от източници в страната, така и от чужбина.
В Част І, в Таблица 1 се формира облагаемият доход от продажба на права или имущество, с изключение на доходите от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута, а в Таблица 2 - облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута.
Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари.
Цената на придобиване е:
1. документално доказаната цена на придобиване на имуществото;
2. документално доказаната цена на придобиване на имуществото, увеличена с документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице - в случаите на замяна с доплащане;
3. нула - когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал. Цената на придобиване на недвижимото имущество е нула и при последваща продажба или замяна на поземлен имот (включително на ограничени вещни права върху него), върху който е било учредено право на строеж и при облагането на дохода е определена цена на придобиване по реда на т. 8;
4. документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице - в случаите на замяна с доплащане, когато няма документално доказана цена на придобиване на имуществото;
5. частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове - в случаите на направени непарични вноски в търговско дружество, когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ към датата на вписване на вноската в търговския регистър. Когато предмет на непарична вноска в търговско дружество са акции и дялове, получени срещу направени непарични вноски в друго търговско дружество, при продажба или замяна на новопридобитите акции и дялове, с изключение на случаите по чл. 38, ал. 7 от ЗДДФЛ, цената на придобиване е документално доказаната цена на придобиване на имуществото, което първоначално е било предмет на непарична вноска, ако към датата на вписването ѝ в търговския регистър доходите от продажбата или замяната на това имущество са облагаеми по смисъла на този закон;
6. пазарната цена по чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ на имуществото, придобито при замяна - в случаите на продажба/замяна на имущество, придобито при замяна;
7. документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт - в случаите на продажба или замяна на имущество, придобито преди 1 януари 1998 г.;
8. документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж - в случаите на учредяване право на строеж;
9. документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непарична вноска в търговско дружество - в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, с изключение на случаите по т. 5;
10. данъчната стойност на имуществото към момента на заличаването на едноличния търговец от търговския регистър - в случаите на заличаване на едноличен търговец, когато имуществото на предприятието е преминало към физическото лице - собственик.

Когато физическо лице - собственик на предприятие на едноличен търговец е включило в имуществото на предприятието придобити от него движими или недвижими вещи и впоследствие изключи тези вещи от имуществото на едноличния търговец се смята, че физическото лице - собственик на едноличния търговец, извършва продажба на тези вещи по пазарна цена, независимо от обстоятелствата по чл. 13 от ЗДДФЛ. В тези случаи в колона 3, Таблица 1, Част І се попълва пазарната цена, а в колона 4 - данъчната стойност за данъчни амортизируеми активи по ЗКПО или документално доказаната цена на придобиване - за всички други вещи.
При прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване на едноличния търговец от търговския регистър, в колона 3, Таблица 1, Част І се посочва определената с договора продажна цена, а в колона 4, Таблица 1, Част І - собственият капитал на предприятието.

В колона 3 на Таблица 2, Част І се попълва сумата на продажните цени, а в колона 4 сумата на цените на придобиване на финансовите активи, продадени или заменени през годината. В колона 5 на Таблица 2, Част І се попълва сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, а в колона 6 на Таблица 2, Част І се попълва сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.

"Собствен капитал на предприятието" е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.
На ред 2 в Част ІІ се посочват авансовите вноски, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако облагаемият доход по чл. 33 от ЗДДФЛ се включва при годишното изравняване на осигурителния доход в Таблица 2.
На ред 3 в Част ІІ се посочват окончателните вноски, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако облагаемият доход по чл. 33 от ЗДДФЛ се включва при годишното изравняване на осигурителния доход в Таблица 2.
Годишната данъчна основа на ред 4 в Част ІІ се определя като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, посочени на редове 2 и 3 в Част ІІ.
Облагаемият доход и годишната данъчна основа могат да бъдат само положителна величина или 0.
 

 RE: цена на придобиване TaNikKa Профил 28.03.2023 00:44

Отговор на jhoro(27.03.2023 20:35):
jhoro каза:


Щом пита - значи не се ориентира. А ти - вместо да обясниш, се караш!

Забелязваш ли, че разходите са фиксирани 10% от положителната разлика, но ... - само за доходи с код 501, 502 и 505.

„501 - Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество
502 - Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество, когато продажната цена се плаща на части в различни данъчни години
505 ...

И как определи, че се карам?
Нали не си мислиш, че законите трябва да се заучават наизуст?
И какво очакваш да обясня като в казуса се пита за облагане на финансов резултат- печалба, реализирана от физическо лице?
Ще си загуби някой ключовете за недвижимия имот и за услугите на ключарите ли ще трябва да се обяснява?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Данъци