Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема! Задължително ли е внасянето за ФГВ

 Задължително ли е внасянето за ФГВ Дора (гост) 09.02.2005 10:53

Аз съм дъщеря на ЕТ-то. Съгласно чл.7. , т. 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите, не е задължително да се плащат такъв вид осигуровки, обаче има някакъв вид деклариране на лицата, които не се осигуряват за този фонд.

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Vivian Профил Изпрати email 09.02.2005 11:05

Дайте адрес,ще ви изпратя декларацията,ако договора ви е сключен преди 01.01.2005 г.срокът да я подадете в териториалното поделение на НОИ е 31.03.2005 г.

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Цветелина (гост) 09.02.2005 11:47

Може ли ина мен да я изпратите на [email protected]Аз имам същия проблем.Благодаря ви предварително!

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Darina (гост) 09.02.2005 11:54

Ще съм благодарна- darsy@ mail.bg

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Vivian Профил Изпрати email 09.02.2005 12:05

Към Цветелина-връща ми писмото,проверете дали правилно сте изписали адреса или ми дайте друг.

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Роси (гост) 09.02.2005 12:06

Надявам се да не се счита като нахалство,но ако може пратете и на мен [email protected] Благодаря предварително.

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Лина Профил 10.02.2005 08:51

Към всички питащи
Образецът на декларацията е публикуван на сайта на НОИ www.noi.bg.

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Дора (гост) 10.02.2005 11:10

адреса ми е: [email protected] ще ви бъда благодарна ако ми изпратите декларацията или да ми кажете точно къде в сайта на НОИ мога да я намеря

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Албена Профил 10.02.2005 11:25

В сайта на НОИ, раздел "Гарантиране вземания...", в Наредбата като приложения има всички декларации

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Adiivanova Профил Изпрати email 10.02.2005 12:44

Може ли и аз да получа декларацията [email protected]

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Vivian Профил Изпрати email 10.02.2005 13:15

Изпартила съм я в общата поща [email protected],парола s4etovoditel

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Дани Ди (гост) 10.02.2005 15:40

КОЛЕГИ,ТЪЛКУВАЙТЕ ЗАКОНА!
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЛИ СА ВНОСКИТЕ ВЪВ ФГВ,ИЛИ САМО ЗА ДРУЖЕСТВА,ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ?
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”


Изх. № 91-01-311 / 31.12.2004 г.

Относно: Прилагането на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, обнародван в ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., относно задълженията за внасяне на осигурителни вноски


Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) урежда:
- условията, при които се поражда правото на работниците и служителите на гарантирани вземания, произтичащи от трудови правоотношения при несъстоятелност на работодателя;
- създаването, функциите и дейността на фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”;
- реда за изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите, произтичащи от трудовите правоотношения при несъстоятелност.

1. Задължени да внасят вноски във фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” са всички физически и юридически лица, които наемат лица по трудово правоотношение и спрямо които може да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални закони. Тези две условия трябва да действат кумулативно, за да има задължение за работодателя за внасяне на вноски за фонда.
“Работодател” по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.
Производство по несъстоятелност се предвижда за едноличните търговци и търговските дружества:
- събирателно дружество;
- командитно дружество;
- дружество с ограничена отговорност (ЕООД и ООД);
- акционерно дружество (ЕАД и АД);
- командитно дружество с акции.
Търговци по смисъла на ТЗ са и обединенията на търговски дружества – холдинг и консорциум (ако са учредени като търговски дружества).
Откриване на производство по несъстоятелност по реда на отделни закони се предвижда за банките и застрахователните дружества.
Производство по несъстоятелност може да се открие и спрямо юридически лица с нестопанска цел (сдружения и фондации), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (чл. 13, ал. 1, т. 3, б. “в” от ЗЮЛНЦ) и спрямо кооперациите (чл. 46 от Закона за кооперациите).

2. Вноски за фонда не се внасят от: работодателите по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда спрямо които не може да се открие производство по несъстоятелност, тъй като не са “търговци”. Такива са: държавните учреждения – министерства, изпълнителни агенции, общини, учебни заведения, висши училища, институти, партиите, регистрирани по Закона за политическите партии, вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията и др.

3. От 1 януари 2005 г. работодателите са длъжни да внасят задължителните месечни вноски във фонда за работещите при тях по трудово правоотношение работници и служители. На основание чл. 7, т. 1 – 3 не се дължат осигурителни вноски за:
1. съдружниците в търговското дружество;
2. членовете на органите за управление и контрол на търговеца;
3. съпрузите и роднините по права линия на търговеца – физическо лице, или на лицата по чл. 7, т. 1 и т. 2.
За посочените лица не се дължат осигурителни вноски за фонда, когато имат сключени трудови договори в дружеството.
Еднократно работодателите са длъжни да декларират пред съответното териториално поделение на НОИ поименно работниците и служителите по чл. 7, т. 1 – 3. Декларирането се извършва при сключване на трудовия договор с тях или към момента на възникване или промяна на съответното качество с декларация по образец. Вписването на тези лица се извършва в отделен регистър.
Осигурителни вноски във фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” се внасят само за работниците и служителите, които подлежат на осигуряване за всички осигурени социални рискове на основание чл. 4, ал. 1 от КСО:
- работниците и служителите, наети на работа за повече от пет дни или 40 часа през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране;
- работещите по втори или по допълнителен трудов договор.

4. Не се дължат осигурителни вноски във фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” за работниците и служителите, които подлежат на осигуряване на основание чл. 4, ал. 1, т. 1, изречение второ, т. 2, 3, 4, 5, 7 и 8 и чл. 4, ал. 2 от КСО.

5. Вноската за фонда е изцяло за сметка на работодателя и се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2005 г. вноската е в размер 0,5 на сто и се изчислява върху изплатените брутни трудови възнаграждения, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. Следва да се има предвид, че за вноските във фонда не се прилагат разпоредбите на КСО относно минималния осигурителен доход. Вноските се внасят едновременно с изплащане на дължимото възнаграждение или на част от него.
Елементите на брутното трудово възнаграждение, върху което се дължи вноска от работодателя за фонда, се определят съгласно разпоредбите на глава дванадесета “Трудово възнаграждение” от КТ, Наредбата за допълнителни и други трудови възнаграждения, други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните възнаграждения, колективни трудови договори и др. Не се дължат вноски за фонда върху изплатените суми за социални разходи, тъй като те не представляват трудово възнаграждение. Не се дължат вноски върху изплатените обезщетения по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване.
ЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ВНОСКИ ЗА ФГВ ЗА ВСИЧКИ,ИЛИ САМО ЗА ДРУЖЕСТВА,ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Ани (гост) 10.02.2005 16:09

Задължително е за всички физически и юридически лица, които наемат лица по трудово правоотношение и спрямо които МОЖЕ да се открие производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални закони. Тези две условия трябва да действат кумулативно, за да има задължение за работодателя за внасяне на вноски за фонда.

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ leni (гост) 10.02.2005 16:53

И сега последно, трябва ли да сме в несъстоятелност, за да внасяме за този фонд?

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ Албена Профил 10.02.2005 16:58

Към leni - просто няма логика в това навярно и сама разбираш. Нали фонда се формира именно от средствата, които ще внася ряботодателя, за да може след време ако "влезе" в процедура по несъстоятелност да има от къде НОИ(предполагам) да изплати гарантираното вземане на работника и ли служителя. Но така или иначе ние си говорим пък в НОИ нещо си процедират кой как си иска и по някакви си техни вътрешни указания...

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ georgi markov (гост) 20.02.2005 10:46

molq da mi izpratite deklaraciq po чл.20 ал.2 ot закона за работниците и служителите на е-mail " [email protected]" blagodarq vi predvaritelno
 

 Re: Задължително ли е внасянето за ФГВ dankatabg Профил 20.02.2005 18:21

Албена е права, фирмата когато е в несъстоятелност от къде ще намери средства да плаща ф.ГВРС, затова всички са задължени да внасят за наетите по трудов договор, а когато изпаднат в несъстоятелност, тогава на работниците от къде ще им се плати, ако в този фонд няма средства. А декларацията по чл.7 я има в наредбата за прилагане на закона за ф.ГВРС, на страницата на НОИ като приложение.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване