Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. договор до завръщане на титуляра

 договор до завръщане на титуляра Вени (гост) 20.04.2007 12:54

Един работник излезе в продължителен болничен и трябва да назначим нов човек до завръщане на титуляра , но в същото време да има и изпитателен срок 6мес за новопостъпилия. По какъв начин се подготвя договора на основанието на кой член от КТ?

 RE: договор до завръщане на титуляра ЛС Профил 20.04.2007 13:12

.............................................................................
името на предприятието


ТРУДОВ ДОГОВОР

№..................../..................................г.


Днес .......г.,в гр...........................
На основание чл.70,ал.1 КТ и във връзка с чл.68,ал.1,т. 3 от КТ бе сключен настоящият трудов договор със срок на изпитване между ……………………., представлявано от
………………………………………………………………….
В качеството ………………………….,наричан за краткост РАБОТОДАТЕЛ
И..................................................................
ЕГН...................., адрес ....................................
Лична карта №..................,издадена на........................
От МВР гр.............................
С образование:......................... диплом №...................
С общ трудов стаж 00г 00м 00 дни
Наричан за по-кратко РАБОТНИК
1.РАБОТОДАТЕЛЯТ предлага,а РАБОТНИКЪТ приема да изпълнява
длъжността.................................. Код по НКП:
категория персонал:
2.За: срок на изпитване от .... месеца в полза на ...............
3.За: пълно работно време – 8 часа /по график/
4.С основно месечно възнаграждение –
- за продължителна работа -
5.РАБОТНИКЪТ има право на следните отпуски: по чл.155 - р.д,по чл.156 - р.д.
6.Договорът се прекратява след завръщане на заместваното лице: ........................./имената на заместваното лице
7.След изтичане на срока за изпитване и преди изтичането на срока,договорът може да бъде прекратен след отправянето на писмено предизвестие до ответната страна за срок......месеца,но не повече от остатъка на срока на договора и при наличието на основанията,предвидени в КТ.
На РАБОТНИКА е връчен екземпляр от трудовия договор,длъжностната характеристика и заверено копие от уведомление
то по чл.62,ал.3КТ преди постъпване на работа.

РАБОТНИКЪТ постъпи на работа на .......................г.

РАБОТНИК:..................... РАБОТОДАТЕЛ:.............
Проктът за трудовия договор съгласуван с ........................
Счетоводител: ....................
 

 RE: договор до завръщане на титуляра rosipop (гост) 20.04.2007 21:30

Харесва ми! Мисля, че ЛС е изчерпал/а/ всичко!!!
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения