Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения Започни нова тема

Тема. Уволнение

 Уволнение milka (гост) 26.04.2007 18:58

Бих искала да получа съвет как трябва да се реагира в следния случай: След пререкания с работодателят, същият нарежда на работника да напусне работното си място и да отиде в управлението да подаде Молба за напускане. Работникът е казал, че не желае да напусне. Тогава работодателят казва, че ще го уволни дисциплинарно. На какво основание? Все ще се намери за какво. Изгонен от работното си място, работникът си тръгва. Как се процедира в този случай? На следващия ден работника трябва ли да отиде на работа или какво? Той доста е засегнат от случката и не знае какво да предприеме. Ако подаде молба за напускане какво да се посочи в нея? И всъщност има ли работодателят право да го уволни? Защото така или иначе може и да намери за какво да се хване. Как се процедира в този случай изобщо? Благодаря!

 RE: Уволнение Vivian Профил Изпрати email 26.04.2007 19:24

Видове дисциплинарни наказания
Чл. 188. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания са:
1. забележка;
2. предупреждение за уволнение;
3. уволнение.

Критерии за определяне и еднократност на дисциплинарното наказание
Чл. 189. (1) (Ал. 1 отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя.
(2) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно наказание.

Дисциплинарно уволнение
Чл. 190. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 190 - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Дисциплинарно уволнение може да се налага за:
1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
3. системни нарушения на трудовата дисциплина;
4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
6. (нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 51 от 1999 г.) други тежки нарушения на трудовата дисциплина.
(2) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Дисциплинарно уволнение по ал. 1 се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1.

Изключване от кооперация за дисциплинарни нарушения
Чл. 191. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Органи, които налагат дисциплинарните наказания
Чл. 192. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от него лице или от друг орган, оправомощен със закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарните наказания на ръководителя на предприятието, както и на работници или служители, назначени от по-горестоящия орган, се налагат от този орган.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Задължения на работодателя преди налагане на дисциплинарното наказание
Чл. 193. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., бр. 100 от 1992 г.) Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

Срокове за налагане на дисциплинарни наказания
Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.
(2) При дисциплинарно нарушение, което е и престъпление или административно нарушение, свързано с възложената работа и установено с влязла в сила присъда или наказателно постановление, сроковете по предходната алинея започват да текат от влизането в сила на присъдата или на наказателното постановление.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 1990 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Сроковете по ал. 1 не текат през времето, когато работникът или служителят е в законоустановен отпуск или участва в стачка
(4) (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.)

Заповед за дисциплинарно наказание
Чл. 195. (1) Дисциплинарното наказание се налага с мотивирана писмена заповед, в която се посочват нарушителят, нарушението, и кога е извършено, наказанието и законният текст, въз основа на който се налага.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбелязва датата на връчването. При невъзможност заповедта да бъде връчена на работника или служителя работодателят му я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Дисциплинарното наказание се смята за наложено от деня на връчване на заповедта на работника или служителя или от деня на нейното получаване, когато е изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка.

 RE: Уволнение milka (гост) 26.04.2007 19:31

Значи преди да наложи дисциплинарно уволнение, трябва да изслуша работника, така ли е?

 RE: Уволнение Vivian Профил Изпрати email 26.04.2007 19:36

Ми първо трябва да го обвини в нещо, шегувам се, има и други наказания преди дисциплинарното уволнение. Не е толкова просто за работодателя да наложи такова наказание, щото и в КТ си пише че съда отменя същото при липса на писмени обяснения.

 RE: Уволнение M.Mihailov Профил 26.04.2007 19:49

milka (гост) | Дата: 26.04.2007 18:58,
що пишеш такива работи: "Изгонен от работното си място, работникът си тръгва." Дори това да му е самоотлъчка, пак не стига за дисципл.уволнение. Той е на работното място по силата на непрекратен ТД в този момент, защо го напуска? Май въпроса за сега не е за Одита?

 RE: Уволнение milka (гост) 26.04.2007 20:02

Благодаря, че взехте отношение по моя въпрос. Зададох въпроса тук, защото има много умни хора, които биха ми дали ценен съвет.
 

 RE: Уволнение Вяра (гост) 30.04.2007 21:56

може ли за лични взаимоотношения с колежката да бъда уволнена като се има изпредвит че оплакванията от утношението и към мен аз съм сигнализирала началниците си.Те доидоха и я предупредиха че ще я изгонят.При последния скандал, ни извикаха да дадем писмени обяснения И тогава ми казаха че ще ме уволнят дисципленарно . Не съм наказвана ,нямам забележка могатли да ме уволнят.даите ми съвет кака да постъпя
реклама

ODIT.info > Дискусия > Трудови отношения