Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Мнооого гореща тема! Договор за възлагане на управлението преди 2003 година

 Договор за възлагане на управлението преди 2003 година elisaveta_p Профил Изпрати email 30.03.2012 23:45

Тъпо е да откриваш топлата вода след откриването и, но е тъпо и да не я откриваш.
Та понеже много мразя ДУКовете, много рядко съм се замисляла сериозно върху тях.
Днес се позачудих защо това осигуряване на изпълнители по договори за управление и контрол го има в КСО -то от 1999 година, а в Търговския закон - едва от 2003 има задължение за сключване на договор за възлагане на управлението.

Чичко Гугъл с клизма ми показа ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ - В сила от 01.06.1996 г.

Глава шеста.
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 1999 Г.)

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон.

(2) Общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите или чрез сдружения с нестопанска цел при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на този закон.

(3) Общината може да участва в осъществяването на различните форми стопанска дейност със свободни парични средства, с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет, както и с имоти и вещи или вещни права.

(4) Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото й участие. Общината не може да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

(5) Условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел се определят с наредба на общинския съвет. В наредбата се определят:

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;

2. участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества;

3. участието на общината в други търговски дружества;

4. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;


(7) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в наредбата по ал. 5. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(8) Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет.

И т .н. Та това го е имало. В началото трудещите се, на които е било възложено управлението на общинските предприятия, е твърде вероятно да са полагали труда си по КТ.
Не знам дали си струва да се поглавоблъскам над чл. 328 ал. 2 от КТ и чл. 328а (отм)
И по някое време вече се е решило, че не е необходимо с тях да се сключва трудов договор, а договор за възлагане на управлението.

Пусто никога не съм си имала работа с държавната и общинската софра и нейното управление, за да съм по-сигурна в същността му.

Но да се опитва някой да ми сравнява управителя на едно общинско или държавно предприятие с управителя на едно търговско дружество, възникнало по ТЗ с капитал 2 лв, е повече от абсурдно.
И цинично. И ненужно.

Всъщност точно това май много успешно направиха НОИ и ГДД след 2003 година като се прие текстът на чл. 141 ал. 7 от ТЗ. С каква цел е приета тази алинея, не съм особено наясно. Силно се надявам мотивите да не са свързани с осигурителното законодателство. Но пък на практика точно върху него най-много рефлектираха.
И продължават да рефлектират.

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година jorro22 Профил 31.03.2012 09:10

Същата уредба я имаше и за предприятията - държавна собственост. Имам спомен, че при тях бе допустимо управител на "държавно" ЕООД да бъде юридическо лице, което е абсурдно по ТЗ.

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година jorro22 Профил 31.03.2012 09:20

На едно място се споменава някаква директива (вероятно на ЕС):

Законът под влияние на 12тата директива предвижда, че договори между собственика на капитала и дружеството, което се представлява от него се сключва в писмена форма.

http://www.lawsbg.com/lectures/65-commercial-law-lectures/190-ednolichni-td.html

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година elisaveta_p Профил Изпрати email 31.03.2012 17:50

Бе дай я тая 12-та директива да я видим.
Макар че сама по себе си тя не ми е интересна. Интересна ми е дотолкова, доколкото от нея произтичат някакви задължителни трудово-осигурителни последствия, които не биха възникнали, ако я нямаше.

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година jorro22 Профил 31.03.2012 18:07

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година elisaveta_p Профил Изпрати email 31.03.2012 18:09

Абе намерих си я преди тебе. Ама се оказа че вече не е актуална

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:258:0020:0025:BG:PDF

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година jorro22 Профил 31.03.2012 18:10

Член 5

1. Договорите между едноличния съдружник и дружеството му, представлявано от него, се отразяват в протокол или се съставят в писмена форма.


2. Държавите-членки не са длъжни да прилагат параграф 1 към текущи операции, извършени при обичайните условия.


Член 6

Настоящата директива се прилага, когато дадена държава-членка допуска съществуването на еднолични дружества по смисъла на член 2, параграф 1 и в случаите на акционерни дружества.
----
П. П. Тези членове не са променени

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година elisaveta_p Профил Изпрати email 31.03.2012 18:14

Хубу. Ама целта на тази директива е общо взето тази:

Необходим е правен инструмент, който позволява ограничаване
на отговорността на отделния търговец на територията
на цялата Общност, без да се засяга законодателството
на държавите-членки, което в изключителни
случаи изисква търговецът да отговаря за задълженията
на предприятието си.

И няма нищо общо с осигуряването и с трудовата дейност на управителя.

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година jorro22 Профил 31.03.2012 18:34

И до там ще се стигне... Само да установим генезиса за добавката в ТЗ за писмената форма на договора за възлагане на управлението:
чл.141:

(7) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2003 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 66 от 2005 г.) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците или от едноличния собственик.

и разбира се чл. 147:

(3) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.


и ще стигнем до КСО:
чл. 4
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите;
----
Ако имаш Апис или Сиела лесно може да се проследи именението на нормите във времето. Но така както гледам - ДУК-овете не са от 1999 г., а от 2002 г. ?

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година elisaveta_p Профил Изпрати email 31.03.2012 18:40

Отговор на jorro22(31.03.2012 18:34):
jorro22 каза:
Но така както гледам - ДУК-овете не са от 1999 г., а от 2002 г. ?


Сакън! Макар че вчера и аз се обърках за момент по същия начин. През 2002 точка 6 става точка 7. Иначе ДУКовете са от самото начало на КЗОО

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година jorro22 Профил 01.04.2012 07:23

КТ:
чл. 328 (2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.
----
И към 2001 е имало процедурата по сключването на договор за управление на предприятието (договор за възлагане на управлението)

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година elisaveta_p Профил Изпрати email 01.04.2012 09:53

В първия си пост го споменах чл. 328 ал. 2. Обаче аз бих болднала по друг начин:

2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца.

Т.е въпреки, че е сключен ДУ, могат и да продължат да си полагат труда по управлението по ТД.

От което следва, че би трябвало да е възможно, дори и с управителя да е сключен ДУ, да бъде сключен и ТД за трудовите параметри на управлението.
Основен трудов параметър е работното време :)

КТ важи за всички предприятия. Не виждам защо да не важи и за ЕООД-тата :)))

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година OpaSna TikVa Профил 01.04.2012 10:12

Важи си дори и за ЕТ-ата

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година elisaveta_p Профил Изпрати email 01.04.2012 10:18

Амииии
За тях сега не смея да пледирам )))
Все пак при ЕТ-тата определено нямаме две лица, между които да се сключи договора... ако това намекваш :))))

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година OpaSna TikVa Профил 01.04.2012 10:22

Нищо не намеквам.казвам си съвсем директно, че КТ си важи и за ЕТ-тата.
Само се замислих по време на стачка от коя страна точно ще затане гордия собственик.

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година elisaveta_p Профил Изпрати email 01.04.2012 10:24

Хихи. Ще го раздава стачкоизменник :)

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година OpaSna TikVa Профил 01.04.2012 10:29

е поне имаш поле за практическо приложение на теориите си:

http://www.odit.info/?s=6&i=270241&f=3&p=1#post-2193162

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година elisaveta_p Профил Изпрати email 01.04.2012 10:29

Закъсня :)

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година elisaveta_p Профил Изпрати email 01.04.2012 10:31

Теориите са си теории. Повод за чесане на езици и за размахване на шпаги.

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година OpaSna TikVa Профил 01.04.2012 10:33

навик си ми е - заради непоносимостта ми към работно време

Отговор на elisaveta_p(01.04.2012 10:29):
elisaveta_p каза:
Закъсня :)

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година elisaveta_p Профил Изпрати email 01.04.2012 10:38

Не знам за теб, но с отговора си в онази тема се проявих като истински изменник на идеята "Колкото повече будали да се регват като търговци, толкова повече хляб за НОИ, НАП, ТР, ИТ, тинтири, минтири и ... счетоводителите"
Щото пък може да решат и да плащат на НОИ, НАП, ТР, ИТ, тинтири, минтири и ... счетоводителите
За последните не е особено сигурно :)

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година OpaSna TikVa Профил 01.04.2012 12:14

Отговор на elisaveta_p(01.04.2012 10:38):
elisaveta_p каза:
Не знам за теб, но с отговора си в онази тема се проявих като истински изменник на идеята "Колкото повече будали да се регват като търговци, толкова повече хляб за НОИ, НАП, ТР, ИТ, тинтири, минтири и ... счетоводителите"
Щото пък може да решат и да плащат на НОИ, НАП, ТР, ИТ, тинтири, минтири и ... счетоводителите
За последните не е особено сигурно :)


ооооооооо - въобще не се притеснявай за отговорите си в онази тема - такива отговори ще получи, че твоят ще си е направо в десятката.
 

 RE: Договор за възлагане на управлението преди 2003 година ХХХ Профил 02.04.2012 12:25

От 2003 г. има задължителен писмен характер!!! Целта е да се отдели от Учредителният договор/Решение на ОС, където като в една част от него се определя кой ще управлява и срещу какво възнаграждение.
А Управители винаги е имало.
Както писах преди десетина дни, не гледайте правата в КСО, само като задължения, а и като позволени вариации в осигуряването!
ХХХ

[[citat]]
elisaveta_p каза:
Та понеже много мразя ДУКовете, много рядко съм се замисляла сериозно върху тях.
Днес се позачудих защо това осигуряване на изпълнители по договори за управление и контрол го има в КСО -то от 1999 година, а в Търговския закон - едва от 2003 има задължение за сключване на договор за възлагане на управлението. Отговор на elisaveta_p(30.03.2012 23:45):
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване