Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Как се осигурява прокурист на едноличен търговец през 2008 г.

от Вержиния Заркова, експерт в НОИ, 12 Sep 2008 16:32ч, видяна 8265 пъти
реклама
Прокуристите на еднолични търговци са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове, тъй като са включени в обхвата на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
Те са задължително осигурени и в случаите когато получават пенсии.

През 2008 г. изчисляването на осигурителните вноски за лицата, които упражняват дейност по договори за управление и контрол в т. ч. и прокуристите на еднолични търговци, се различава от начина, по който се извършва това през 2007 г. Промяната е продиктувана от изменението в разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 1 януари 2008 г. Съгласно § 1, т. 26, буква “з” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ  "Трудови правоотношения" са правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия.

Тази промяна означава, че възнагражденията на прокуристите на еднолични търговци през 2008 г. се облагат с данъци по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ. Доходите на лицата упражняващи дейности по договори за управление и контрол вече не се считат за доходи от стопанска дейност и за тях няма предвидени разходи за дейността. Във връзка с това са направени и съответните промени в Наредбата за възнагражденията и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

На основание чл.1, ал.1 от наредбата, осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2  от Кодекса за социално осигуряване се изчисляват и внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност.

На основание чл.1, ал. 5 от наредбата, осигурителните вноски за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, еднолични търговци, неперсонифицирани дружества, както и за синдиците и ликвидаторите се внасят върху полученото или начисленото, но неизплатено брутно възнаграждение,  но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя. Когато лицето не е работило през целия месец по договор за управление и контрол, минималният месечен осигурителен доход се определя пропорционално на дните, през които е работило, и дните по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване през месеца.

В договорите за управление, когато  не са сключени по реда на Кодекса на труда не се фиксира определено работно време. Поради това не е предвидено минималния осигурителен доход, за прокуристите на еднолични търговци да се намалява пропорционално на отработени часове.

Вноските за фонд “Пенсии”, фонд “Общо заболяване и майчинство” и фонд “Безработица” през 2008 г. се разпределят  60 на сто за сметка на едноличния търговец и 40 на сто за сметка на прокуриста. Вноската за фонд “трудова злополука и професионална болест” е в размера определен в съответвие с основната икономическа дейност на търговеца за 2008 г. е изцяло за негова сметка.

Здравноосигурителните вноски на прокуриста на едноличния търговец се дължат върху дохода, върху който се дължат вноските за държавното обществено осигуряване. Те също се разпределят между прокуриста и едноличния търговец в съотношението 60 на сто към 40 на сто.

Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него. Осигурителните вноски за сметка на осигурените за всички осигурени социални рискове се внасят при изплащане на дължимото възнаграждение.

Сроковете за внасяне на дължимите осигурителни вноски, когато възнагражденията са само начислени са регламентирани в ал. 3 на чл. 7 от КСО. В тези случаи осигурителните вноски както за сметка на осигурителя така и за сметка на осигурените лице се внасят до края на месеца, в който е извършено начислението на възнагражденията. В същите срокове се внасят и здравноосигурителните вноски.

През 2008 г. възнаграждениата на прокуристите на еднолични търговци не се изплащат чрез Сметка за изплатени суми.

Доходите от възнагражденията по договори за управление на прокуристите, начислени за труд положен преди 1 януари 2008 г., но изплатени след тази дата, не се облагат с авансов данък по реда на глава осма от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. В годишен аспект доходите от тази дейност ще се обложат по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ . т. е. като доходи по трудови правоотношения.

Видно от посоченото, е че по смисъла на ЗДДФЛ и за доходите от управление и контрол отнасящи се за периода преди 1 януари 2008 г., но изплатени след тази дата не се предвижда приспадане на разходи за дейността. Поради това осигурителните вноски върху възнаграждения изплатени на прокуристи през  2008 г., но отнасящи се за  2007 г. трябва да се начислят върху брутното възнаграждение също без да се приспадат разходи за дейността.

Съгласно чл. 7 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските  граждани на работа в чужбина, на прокуристите на еднолични търговци се издават осигурителни книжки, в които се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, направените осигурителни вноски, изплатените парични обезщетения и помощи. Осигурителни книжки за прокуристите на еднолични търговци се издават както за периода преди 2007 г. така и след тази дата, независимо, че държавното им обществено осигуряване се провежда на различни основания през различните години.

За издаването на осигурителна книжка прокуриста на едноличен търговец трябва да  подаде искане за издаване на осигурителна книжка пред  съответното ТП на НОИ по постоянен  или настоящ адрес.

Заверяването на осигурителния стаж и осигурителния доход в осигурителната книжка се извършва след проверка  на представените от лицата документи – сметки за изплатени суми, служебни бележки към сметките за изплатени суми,  договори за възлагане, други служебни бележки издадени от осигурителите удостоверяващи размера на осигурителния доход за всеки месец от срока на договора на осигуреното лице.  


Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР