Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Променена е наредбата за елементите на осигурителния доход

от Вержиния Заркова, експерт в НОИ , 10 Mar 2009 14:50ч, видяна 27005 пъти
реклама
През тази година се използва нова класификация на икономическите дейности
През тази година промените в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски са относително малко. Прилагането и обаче трябва да се съобрази  със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. и промените в Кодекса за социално осигуряване. Измененията и допълненията в Наредбата са публикувани в държавен вестник бр. 12 от 13 февруари 2009 г.

И през тази година осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения, се внасят върху получените или начислените и неизплатени брутни трудови възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

Минималните размери на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2009 г. са определени в приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.  Приложението е разработено като е използвана Класификацията на икономическите дейности - КИД  2008 . Тъй като няма еднозначно съответствие на позициите за минималния осигурителен доход от приложението за 2008 и това за 2009 г., осигурителите следва да определят съответния им за тази година ред от таблицата преди да изчислят дължимите осигурителни вноски.

Във връзка с прилагането на КИД 2008 г. е направено съответното изменение в параграф първи от допълнителните разпоредби на Наредбата като думите “националнатта класификация на икономическите дейности” са заменени с думите “Класификацията на икономическите дейности” (КИД-2008)”

Запазват се основните правила по които осигурителите определят основната си икономическа дейност с оглед прилагането на минималните осигурителни доходи. Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност, с оглед определянето на минималните осигурителни доходи е тази, в която са заети най-голям брой работещи по трудови правоотношения. Когато броят на работещите по трудови правоотношения в отделните икономически дейности е еднакъв, осигурителят има право сам да избере основната си икономическа дейност.

Запазва се възможността, осигурителите да намаляват размера на минималните осигурителни доходи за работниците и служителите в зависимост от броя на отработените от тях дни. В тези случаи минималният месечен осигурителен доход се определя, като се раздели на броя на работните дни през месеца и получената сума се умножи по броя на отработените дни и дните на платените отпуски, за които е изплатено или начислено, но неизплатено възнаграждение. В броя на дните в зависимост от които се намалява минималния осигурителен доход се включва и денят, за който осигурителите изплащат възнаграждение по реда на чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. Не се изплаща такова възнаграждение когато се представи болничен лист за бременност и раждане. През 2009 г. не се изплаща такова възнаграждение и в случаите, в които осигурените бащи получават обезщетение от държавното обществено осигуряване на основание чл. 50, ал. 6 и 7 от Кодекса за социално осигуряване.

Аналогично на посоченото, намаление на минималните осигурителни доходи се извършва и в случаите, в които работниците и служителите работят на непълно работно време. Пропорционалното изчисляване в тези случаи се извършва в зависимост от отработените от тях часове през календрания месец.

Изчисляването на осигурителните вноски за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, както и за синдиците и ликвидаторите и за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности през 2009 г. също трябва да се съобрази с новите размери на минималните осигурителни доходи определени за тях в зависимост от основната икономическа дейност на осигурителя. За този кръг осигурени лица също се запазва възможността за пропорционално намаляване на размера на минималните месечни осигурителни доходи, но само в зависимост от отработените от тях дни през календарния месец.

През 2009 г. е изменена т. 10 на чл. 1, ал. 7 от наредбата като  в обхавата й са включени и обезщетениято по ал. 1 от чл. 104 от Закона за държавния служител. Това са обезщетенията, които държавните служители получават когато заповедта за прекратяване на служебното им правоотношение бъде отменена от органа по назначаването или от съда.

От 1 януари 2009 г. е променена  т. 11 от ал. 7 на чл. 1 от наредбата. Съгласно изменението не се дължат осигурителни вноски върху обезщетенията по чл. 225, 226, чл. 277, ал. 3 и чл. 354 от Закона за съдебната власт.
Към същата алинея е добавена и нова т. 12, която включва към обезщетенията върху които не се дължат осигурителни вноски и тези получавани от лицата работещи на основаниe Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”. Съгласно новата разпоредба не се начисляват и внасят осигурителни вноски върху, сумите и доволствията по чл. 74, ал. 1 - 4, разноските по чл. 75 и 76, компенсационните суми по чл. 81, стойността на паричните и/или предметните награди при условията и до размерите по чл. 86 и 87 и обезщетенията по чл. 112, 117 и 119 - 120 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Посочените изменения и допълнения са във връзка с влизането в сила на Закона за държавна агенция “Национална сигурност” и Закона за съдебната власт и се прилагат също от влизането в сила на тези закони.

Текста на чл. 3, ал. 3, т. 2 от наредбата е приведен в съответствие с терминологията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица като думите “нормативноопределените разходи” са заменени с “разходите за дейността”.

Във връзка със задължението на самоосигуряващите се лица да коригират осигурителния си доход когато в данъчната декларация за предходната година декларират доходи, получени за извършена дейност през минали години, което е въведено с чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване в чл. 3 от наредбата е създадена нова алинея 4. Новосъздаденета алинея изяснява, че в тези случаи самоосигуряващите се формират нов размер на окончателния осигурителен доход за съответната минала година.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР