Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Осигуряване

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Самоосигуряващите се сами избират дали да имат право на обезщетение за майчинство

от Румяна Станчева, експерт в НОИ, 15 Apr 2009 17:41ч, видяна 20215 пъти
реклама
Информацията подавана в НАП е от решаващо значение
Самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка. Те подлежат на задължително осигуряване за пенсия за времето, за което извършват дейността, за която са регистрирани, но по свое желание могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. В тази връзка самоосигуряващите се трябва декларират в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на всяка трудова дейност, за която са регистрирани.

При започване и при възобновяване на трудова дейност те декларират и избора си на обхват на осигуряване. Заявения обхват на осигуряване може да се променя за всяка календарна година, чрез подаване на декларация до края на януари на съответната година. Данните за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност и за заявения обхват на осигуряване Националния осигурителен институт получава служебно от Националната агенция за приходите.

Право на парично обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на малко дете имат само самоосигуряващите се майки, които преди настъпване на риска са упражнявали дейността, за която са регистрирани като осигурени за общо заболяване и майчинство. Самоосигуряващите се, които не са заявили, че ще се осигуряват за общо заболяване и майчинство, нямат право на парично обезщетение.

С направеното изменение в чл. 48а на КСО от 1 януари 2009 г. осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане при положение, че имат 12 месечен стаж, като осигурени за майчинство. Изискуемия осигурителен стаж може да бъде прекъснат и непрекъснат. Ако към настъпване на неработоспособността поради бременност и раждане майката няма необходимия стаж, даващ и право да получи обезщетение, времето на неработоспособност се зачита за стаж без да внася осигурителни вноски. Това е така ако майката е била осигурена за общо заболяване и майчинство към момента а настъпване на неработоспособността. Задължително условие за получаване на парично обезщетение за бременност и раждане е към датата на започване на отпуска за бременност и раждане лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство.

Самоосигуряващите се считат за осигурени за времето, за което са внесли дължимите осигурителни вноски. Те се считат за осигурени и за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност, раждане и отглеждане на малко дете и когато за тези периоди не са имали право на парично обезщетение поради обстоятелството, че не са имали необходимия осигурителен стаж. На тези лица осигуряването се прекъсва, когато не са внесени дължимите осигурителни вноски за месеца в определените от закона срокове.

Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения и помощи се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и данните, декларирани в подадените документи за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. На основание чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО самоосигуряващите се подават месечни данни за осигуряването си по реда, определен в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица и от самоосигурващите се лица.

Самоосигуряващите се подават данните за осигуряването си с декларация обр. №1 „Данни за осигуреното лице” не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски за съответния месец. Коректното подаване на данните е от голямо значение за своевременното изчисляване на паричните обезщетения.

Документите за изплащане на паричните обезщетения за майчинство на самоосигуряващите се лица се представят в съответното териториално поделение на НОИ след подаване на данни за осигуряването с декларация обр. №1, но не по-късно от 11 дни след внасяне на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.
За получаване на паричните обезщетения за майчинство майките съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД и членове на неперсонифицирани дружества подават определените документи по Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване в дружеството, чрез което се осигуряват. Чрез дружеството документите се представят в съответното териториално поделение на НОИ. Останалите самоосигуряващите се лица представят необходимите документи за изплащане на съответния вид обезщетение, в териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес, а тези които се осигуряват чрез осигурителни каси в осигурителната каса.

За изплащане на обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете се попълва определените по наредбата образци на заявления – декларации, в които самоосигуряващите се лица декларират определени обстоятелства свързани с осигуряването си и с правото на парично обезщетение.

На самоосигуряващите се майки, на които временната неработоспособност поради бременност е настъпила след 31 декември 2008 г. дневното парично обезщетение за бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневния осигурителен доход, върху който внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство, за период от 12 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. При изчисляване на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица се взима предвид избрания от тях осигурителен доход, върху който са внасяли текущо през годината осигурителни вноски. Паричното обезщетение на лицето се изплаща по заявената от него банкова сметка.

За времето, за което самоосигуряващите се майки получават парични обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на малко дете от държавното обществено осигуряване не трябва да упражняват дейността, за която са регистрирани. Когато майката след изтичане на периода от 410 календарни дни започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство има право на парично обезщетение в размер 50 на сто от определеното обезщетение за отглеждане на малко дете – през 2009 г. 120 лв. Това обезщетение не се изплаща, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".

Парични обезщетения за майчинство се изплащат от средствата на държавното обществено осигуряване само на осигурените лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване. При определяне на правото на парично обезщетение на самоосигуряващите се лица се взимат предвид някои обстоятелства свързани със специфичния им режим на осигуряване. Сред тях е това, че стажът им се зачита, само ако са внесли осигурителните си вноски. За сравнение на работещите по трудов договор осигурителен стаж се зачита и ако вноските са дължими, но не са внесени.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР