Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Счетоводен казус

от Евгени Рангелов, 19 Apr 2010 13:52ч, видяна 30722 пъти
реклама

Въпрос: Мога ли да продам сграда срещу заместване в дълг? Ако може – какви са особенностите на сделката?


Отговор: Вие ис­кате да продадете сграда и с вземането от продажбата да пога­сите Ваш дълг към купувача.
В такъв случай, продажбата на сградата следва да се оформи по общия ред:
а/продажбата се оформи нотариално по договорена про­дажна цена;
б/издава се фактура и ако сте регистрирано по ДДС лице, следва да начислите ДДС. Данъчната основа се определя по реда на чл. 26, ал. 2 и 3 от ЗДДС, като не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиване, съгласно чл. 27 от ЗДДС;
в/счетоводното записване е следното: 
Д-т с/ка 411 Клиенти
К-т с/ка 706 Приходи от продажби на дълготрайни активи /с договорната цена/
К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите
/върху данъчна основа, определена по реда на чл. 26, ал. 2 и 3 и чл. 27/
-отписва се балансовата стойност: 
Д-т с/ка 241 Амортизация на ДМА
Д-т с/ка 706 Приходи от продажби на дълготрайни активи
К-т с/ка 203 Сгради /конструкции/
-отписва се преоценъчния резерв, ако има такъв, като се отнася по сметка 122 Неразпределена печалба от минали периоди.
-ако сградата се предава със земя /УПИ/ сделката е облагаема с ДДС, и ако има преоценъчен резерв същият се от­нася по сметка 122, но същевременно има данъчно третиране по чл. 45 от ЗКПО;
-прилага се чл. 66, ал. 1 и 2 от ЗКПО по отношение на балансовата стойност и данъчната стойност на актива;
Важно е да се отбележи, че при продажба на сграда трябва да се има предвид, дали тя е "нова" или "стара", по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС. Ако е "стара", тогава доставката е необлагаема-за сградата и за прилежащия терен към нея, а оста­налата част от земята /терена-УПИ/-е облагаема доставка.
Възможно е да приемете, съгласно чл. 15, ал. 7 от ЗДДС тази доставка да е облагаема, въпреки, че сградата е "стара" и не дължите данък.
Ако приемете доставката за освободена, трябва да про­верите дали не се налага корекция на ползвания данъчен кре­дит по реда на чл. 79, ал. З и ал. 6 от ЗДДС, като съставите Про­токол с реквизитите по чл. 66, ал. 1 от ППЗДДС.
На база отчетената продажба при Вас възниква вземане от купувача по сметка 411 Клиенти. Това вземане можете да при­хванете срещу Ваше задължение към същият купувач. За целта е нужно да го уведомите. Ако има разлика между двете суми е целесъобразно да съставите двустранен протокол и съответната страна да поеме задължение да погаси с паричен превод евенту­алната разлика, за да се квитират напълно разчетите.

 

Счетоводните казуси се разработват в партньорство със сп."Български законник"

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР