Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Наредби

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

НАРЕДБА за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.

18 Jun 2006 20:05ч, видяна 4057 пъти
реклама
Приет с ПМС № 16 от 2.02.2006 г. ,обн., ДВ, бр. 14 от 14.02.2006 г., в сила от 1.01.2006 г.

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията, редът и начинът на образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества и в другите предприятия и организации с над 50 на сто държавно или общинско участие, включително в дъщерни дружества, в които над 50 на сто от капитала е притежание на акционери - търговски дружества с над 50 на сто държавно участие (в т.ч. смесени дружества с чуждестранно участие), наричани по-нататък "търговските дружества".

(2) Търговските дружества образуват средствата си за работна заплата тримесечно, като за базисен размер се приемат начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие, коригирани с изменението на добавената стойност на един зает.

(3) Изменението на добавената стойност на един зает през отчетния период в сравнение с базисния период се изчислява по методика на Националния статистически институт.

(4) Отчетният период по ал. 3 включва отчетното тримесечие и предходните 3 тримесечия.

(5) Базисният период по ал. 3 включва четирите тримесечия, предхождащи отчетното тримесечие.

(6) Средствата за работна заплата могат да се образуват чрез браншов договор, одобрен от всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите в съответния бранш. При образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества, които са извън списъка по приложение № 1, в браншовия договор се отразява спецификата на съответната дейност. Браншовият договор се разработва при спазване на основните принципи и критерии на наредбата и се съгласува преди сключването му със съответния министър, упражняващ правата на собственост на държавата, и с министъра на труда и социалната политика.

Чл. 2. (1) Търговските дружества, които са приключили 2005 г. с печалба по счетоводния баланс, приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и към края на отчетния период от началото на 2006 г. нямат просрочени задължения, образуват средствата си за работна заплата в съответствие с финансово-икономическото си състояние.

(2) Търговските дружества по ал. 1, на които коефициентът на изменение на добавената стойност е по-малък от единица, не могат да увеличават средствата си за работна заплата, достигнати през предходното тримесечие.

(3) Търговските дружества, които са приключили 2005 г. с печалба, към края на отчетното тримесечие на 2006 г. имат положителен финансов резултат и нямат просрочени задължения, но приключват отчетното тримесечие със загуба, могат да запазят размера на средствата си за работна заплата от предходното тримесечие. По този ред може да се образуват средствата за работна заплата само през едно тримесечие на годината. В следващите тримесечия, ако търговското дружество е на загуба за отчетното тримесечие, но от началото на годината е с положителен финансов резултат, образува средствата си за работна заплата по реда на чл. 4.

Чл. 3. (1) Търговските дружества, които приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата, като размерът на начислените средства за предходното тримесечие се коригира с коефициент, получен чрез норматив 0,80 за всеки процент увеличение и 0,20 за всеки процент намаление на добавената стойност на един зает.

(2) Търговските дружества, които приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и имат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата, като размерът на начислените средства за предходното тримесечие се коригира с коефициент, получен чрез норматив 0,75 за всеки процент увеличение и 0,25 за всеки процент намаление на добавената стойност на един зает.

Чл. 4. (1) Търговските дружества, които приключват отчетното тримесечие със загуба, но през отчетното и през всяко от предходните 3 тримесечия подобряват финансовия си резултат и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата, като размерът на начислените за предходното тримесечие средства се коригира с коефициент, получен чрез норматив 0,65 за всеки процент увеличение и 0,45 за всеки процент намаление на добавената стойност на един зает.

(2) Търговските дружества по ал. 1, които имат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата, като размерът на начислените за предходното тримесечие средства се коригира с коефициент, получен чрез норматив 0,55 за всеки процент увеличение и 0,50 за всеки процент намаление на добавената стойност на един зает.

(3) Търговските дружества, които приключват отчетното тримесечие със загуба, намаляват загубата спрямо предходното тримесечие и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата, като размерът на начислените за предходното тримесечие средства се коригира с коефициент, получен чрез норматив 0,50 за всеки процент увеличение и 0,55 за всеки процент намаление на добавената стойност на един зает.

Чл. 5. Търговските дружества, които приключват отчетното тримесечие със загуба и увеличават загубата спрямо предходното тримесечие, не могат да увеличават средствата си за работна заплата, достигнати през предходното тримесечие. За всеки процент намаление на добавената стойност на един зает размерът на начислените средства за предходното тримесечие се намалява с коефициент, получен чрез норматив 0,60.

Чл. 6. (1) Търговските дружества, които поради сезонния характер на производството си увеличават или намаляват средносписъчния брой на персонала, могат да образуват средствата си за работна заплата, като средната брутна работна заплата за предходното тримесечие на останалия на работа персонал се умножи по фактическия средносписъчен брой на персонала за отчетното тримесечие (без лицата в отпуск по майчинство и изпратените на работа в чужбина) и получената сума се коригира с коефициентите по чл. 3, 4 или 5 в зависимост от финансовия резултат, погасяването на задълженията и увеличението или намалението на добавената стойност на един зает.

(2) Търговските дружества по ал. 1 в началото на годината сами избират реда, по който ще образуват средствата си за работна заплата. Този ред не може да се променя до края на годината.

Чл. 7. (1) Търговските дружества, които увеличават обема на производството си в изпълнението на задачи по проекти, възложени и финансирани от международни институции, както и тези, които откриват нови производства и/или дейности за социални нужди, в резултат на което увеличават числеността си през отчетното спрямо предходното тримесечие, могат да коригират базисните средства за работна заплата с процента на нарастване на числеността.

(2) Търговските дружества, увеличили персонала си в резултат на изпълнението на сключени договори за обслужване на населението през отчетното тримесечие, които водят до нарастване на обема на продажбите, или в резултат на изпълнението на задачи по проекти, възложени и финансирани от международни институции, могат да образуват средствата си за работна заплата по реда на ал. 1.

Чл. 8. (1) Търговските дружества, в които през предходното тримесечие вследствие на влошена пазарна конюнктура, липса на суровини, материали и енергия, предприети мерки за финансово оздравяване, аварии и други подобни причини, довели до принудително ползване на неплатен отпуск на повече от 50 на сто от средносписъчния брой на персонала (без лицата в отпуск по майчинство) за повече от 15 календарни дни, образуват средствата си за работна заплата на основата на начислените средства за работна заплата през тримесечието, предхождащо тримесечието, през което е ползван принудителният неплатен отпуск.

(2) По реда на ал. 1 образуват средствата си за работна заплата търговските дружества, в които поради намаляване обема на работа през предходното тримесечие е въведено от работодателя непълно работно време по условията на Кодекса на труда за повече от 15 календарни дни.

Чл. 9. Търговските дружества от финансово-кредитната система образуват средствата си за работна заплата по ред и начин, утвърдени от органа, упражняващ правото на собственост на капитала, след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.

Чл. 10. (1) Търговските дружества, които са в процес на ликвидация по Търговския закон, както и тези, по отношение на които има открито производство по несъстоятелност, образуват средствата си за работна заплата, като индивидуалните брутни работни заплати на оставащия на работа персонал през съответното тримесечие на годината могат да се увеличават само със средства, които осигуряват изплащането на минималната работна заплата за страната и които произтичат от увеличаване на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа, изчислено по минималния размер, определен с Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 и 63 от 1994 г., бр. 29 и 72 от 1996 г., бр. 24 от 1997 г., бр. 25 от 1999 г. и бр. 2 от 2006 г.).

(2) Редът за образуване на средствата за работна заплата по ал. 1 се прилага и от обособени части на търговски дружества, изпълняващи техническата ликвидация.

(3) Търговските дружества по ал. 1, които са отчели загуба за 2005 г., превишаваща 15 на сто от собствения им капитал към 31 декември 2005 г., и към същата дата имат просрочени задължения, представят справка по образец съгласно приложение № 2 на органа, упражняващ правото на собственост.

Чл. 11. (1) Търговските дружества, включени в приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 147 на Министерския съвет от 1999 г. за разработване и изпълнение на програми за финансово оздравяване на държавни предприятия и наблюдение на финансовото състояние на държавни предприятия (обн., ДВ, бр. 63 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 114 от 1999 г., бр. 59 от 2001 г., бр. 5 от 2003 г. и бр. 29, 78 и 96 от 2005 г.), както и тези, на които цените на произвежданите от тях стоки и услуги се определят и/или се регулират от държавен или общински орган, могат да увеличават средствата си за работна заплата по реда на наредбата само по предложение на съответния орган след съгласуване с министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика.

(2) Алинея 1 не се прилага за търговските дружества, включени в приложение № 1.

Чл. 12. (1) При прилагането на наредбата от начислените средства за работна заплата през предходното и отчетното тримесечие се изключват:

1. обезщетенията по чл. 220, 222, чл. 224, ал. 1 и чл. 331 от Кодекса на труда;

2. възнагражденията, изплатени на членовете на надзорните, управителните и контролните съвети, на съветите на директорите, на изпълнителните директори, на търговските управители (прокуристите), управителите и контрольорите и на ликвидаторите в търговските дружества;

3. възнагражденията на лицата, изпратени на работа в чужбина;

4. възнагражденията за условия на труд по отменения чл. 4, ал. 2 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г., определени с колективния трудов договор, но не повече от удвоения минимален размер, а за персонала, работещ в подземните мини и във въздушния транспорт, се изключват възнагражденията за условия на труд по размерите, определени с колективния трудов договор;

5. внесените от работниците и служителите за тяхна сметка суми за задължително и доброволно социално и здравно осигуряване, които не се облагат по Закона за облагане доходите на физическите лица;

6. възнагражденията на лицата, работещи по трудови договори със срок до 3 месеца по чл. 68, ал. 2 от Кодекса на труда за извършване на ремонтна и товарно-разтоварна работа и рехабилитация и модернизация на абонатни станции, финансирани от международни институции, и рехабилитация по железопътната инфраструктура;

7. възнагражденията за извънреден труд по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда, начислени за извънредния труд, положен от наетите на сумирано изчисляване на работното време, съгласно размерите, определени с колективния трудов договор;

8. възнагражденията за работа през официалните празници по чл. 264 от Кодекса на труда, начислени съгласно определените с колективния трудов договор размери;

9. допълнителните възнаграждения за положен нощен труд по чл. 6 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г., определени с колективния трудов договор;

10. възнагражденията за отработените часове над редовното работно време съгласно чл. 136а от Кодекса на труда.

(2) Търговските дружества, в които се откриват нови работни места за общополезни дейности и за предоставяне на социални услуги по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост", при образуване на средствата си за работна заплата през отделните тримесечия на годината изключват средствата за работна заплата и числеността на лицата, наети по програмата.

Чл. 13. (1) Когато размерът на средната брутна работна заплата на търговското дружество за предходното тримесечие не може да се установи, размерът на средствата за работна заплата се определя, като фактическият средносписъчен брой на персонала за отчетното тримесечие се умножи по средната брутна работна заплата за съответната дейност по статистическата отчетност за страната за предходното тримесечие. Информация за средната брутна работна заплата за съответната дейност се получава от Националния статистически институт.

(2) Новосъздадените и преобразуваните търговски дружества, както и дружествата по ал. 1 при изчисляване на добавената стойност на един зает до набирането на четири последователни тримесечия ползват само добавената стойност на един зает от отчетното и предходното тримесечие.

Чл. 14. (1) Когато установените по реда на наредбата средства за работна заплата не осигуряват изплащането на минималната работна заплата за страната за съответния период и на минималните размери на съответните допълнителни и други трудови възнаграждения, определени с Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г., в разходите за съответното тримесечие се признават средства, осигуряващи тези плащания, без да се увеличава средносписъчната численост на персонала, достигната през предходното тримесечие.

(2) При образуване на средствата за работна заплата за първото тримесечие на 2006 г. базисният размер на средствата за работна заплата може да се коригира с начислените суми, произтичащи от увеличението на индивидуалните работни заплати, осигуряващо размера на минималната работна заплата за страната.

Чл. 15. Търговските дружества, които през предходното тримесечие са начислили в разходите си средства за работна заплата в размер, по-голям от базисния, не могат да увеличават средствата си за работна заплата през следващите тримесечия до компенсиране размера на превишението. Превишението на средствата за работна заплата се изключва при образуването на средствата за работна заплата през следващото тримесечие.

Чл. 16. (1) В случаите, когато начислените средства за работна заплата превишават образуваните по реда на наредбата, определената сума общо за тримесечните възнаграждения на органите на управление на търговското дружество се намалява с тройния размер на минималната работна заплата за съответното тримесечие за всеки процент превишение, а за частите от процента - съразмерно, но не повече от 70 на сто от възнаграждението за съответния тримесечен период.

(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато превишението е компенсирано в рамките на следващото отчетно тримесечие съобразно възприетите системи на заплащане на съответното търговско дружество.

(3) Министрите и ръководителите на ведомства, упражняващи правата на собственост на държавата в търговските дружества, включват в договорите за възлагане на управлението задължението за изпълнение на наредбата и отговорността по ал. 1.

(4) След приключване на съответното тримесечие министрите и ръководителите на ведомства, упражняващи правата на собственост на държавата в предприятията, и кметовете на общините в срок 15 дни информират министъра на труда и социалната политика за изпълнението на браншовите договори по чл. 1, ал. 6. При неспазване на договореностите по браншовите договори министърът на труда и социалната политика може да оттегли съгласието си за образуването на средствата за работна заплата по условията на тези договори. От тримесечието, в което е оттеглено съгласието, съответното търговско дружество образува средствата си за работна заплата по общия ред на наредбата.

(5) При неизпълнение на разпоредбата на ал. 1 на виновните длъжностни лица от предприятията, изчисляващи балната оценка и възнаграждението на органите за управление, се налагат глоби по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания от органите на данъчната администрация.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Брутната добавена стойност по базисни цени" е интегриран показател, измерващ новосъздадената стойност в производствения процес. Тя може да бъде определена на ниво предприятие, отрасъл или за икономиката като цяло. Изчислява се като разлика между продукцията по базисни цени (включваща субсидиите за продуктите и преди начисляването на данъци върху продуктите) и направените за производството й междинни разходи, оценени по покупни цени.

2. "Увеличение или намаление на обема на добавената стойност на един зает" е разликата между процентното изражение на отношението на индекса на физическия обем на добавената стойност и индекса на един зает и числото 100.

Процентът на увеличение/намаление на добавената стойност се установява по формулата:

И добавена стойност
(----------------------------- x 100) - 100.
И на зает

3. "Просрочени задължения" са следните парични задължения, които не са изпълнени изцяло или частично в срока, определен в договор или в нормативен акт:

а) задължения по главници и лихви за ползвани банкови кредити;

б) задължения към държавния и/или общинския бюджет (корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица и задължения по сключени по съответния ред договори) и по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.;

в) вноски за задължителното обществено и здравно осигуряване;

г) задължения по договори за доставки и услуги, свързани с производствено-стопанската дейност;

д) дивиденти за държавното участие.

4. "Положителен финансов резултат" е печалбата, установена като разлика между счетоводната печалба за отчетното тримесечие и дължимите данъци за сметка на печалбата по Закона за корпоративното подоходно облагане.

5. "Подобряване на финансовия резултат" е намаляването на счетоводната загуба, установена за съответните тримесечия от отчета за приходите и разходите съгласно чл. 28 от Закона за счетоводството.

Заключителни разпоредби

§ 2. Начислените суми за компенсируеми отпуски на персонала в резултат на неизползвано право на отпуск по реда на НСС 19 - Доходи на персонала, се изключват от начислените средства за работна заплата при прилагане на наредбата и при определяне на финансовия резултат.

§ 3. (1) Търговските дружества, включени в списъка по приложение № 1, които имат монополно и господстващо положение на пазара, получаващите субсидии от държавния бюджет, както и тези, които имат големи загуби и просрочени задължения към деветмесечието на 2005 г., при образуването на средствата за работна заплата по общия ред на наредбата не могат през отделните тримесечия на годината да надвишават с повече от 5 на сто размера на начислените средства за работна заплата през третото тримесечие на 2005 г.

(2) Търговските дружества по приложение № 1 не могат да образуват средствата си за работна заплата чрез браншов договор.

(3) Търговските дружества по приложение № 1, които не получават субсидии, нямат монополно и господстващо положение на пазара и са приключили първото и второто тримесечие с положителен финансов резултат и нямат просрочени задължения към края на второто тримесечие на 2006 г., не прилагат ограниченията по ал. 1 след даване на съгласие от министъра на труда и социалната политика по предложение на съответния орган, упражняващ правото на собственост върху капитала на дружеството.

§ 4. (1) Търговските дружества по приложение № 1, които отговарят на изискванията на чл. 2, ал. 1, могат през отделните тримесечия на годината да надвишат размера на начислените през третото тримесечие на 2005 г. средства за работна заплата до 6 на сто.

(2) Търговските дружества по приложение № 1, които подобряват финансовия си резултат спрямо същия период на предходната година и намаляват просрочените си задължения спрямо края на 2005 г., могат през отделните тримесечия на годината да надвишат размера на начислените средства за работна заплата през третото тримесечие на 2005 г. до 3 на сто.

(3) Конкретното увеличение на средствата за работна заплата се определя само след писмено разрешение на министъра на труда и социалната политика по предложение на съответния орган за всяко тримесечие поотделно.

§ 5. Търговските дружества по приложение № 1, които увеличават числеността на персонала си в резултат на сезонния характер на производството или на откриване на нови производствени структури, или на разширяване на съществуващи производствени структури, наложени от законови задължения, както и тези, в които на работещите или на допълнително назначения персонал се заплаща според изработеното, могат да образуват средствата си за работна заплата през отделните тримесечия на годината на базата на фактическия средносписъчен брой на персонала за отчетното тримесечие и достигнатата средна брутна работна заплата от третото тримесечие на 2005 г. след съгласуване по реда на § 4, ал. 3.

§ 6. Търговските дружества, невключени в приложение № 1, които получават субсидии от републиканския бюджет, образуват средствата си за работна заплата по реда на § 3.

§ 7. Търговските дружества от системата на енергетиката в рамките на предвидените средства по § 4 и 5 могат да образуват средствата си за работна заплата по ред и начин, определени от министъра на икономиката и енергетиката съгласувано с министъра на труда и социалната политика.

§ 8. (1) В търговските дружества, в които през дадено тримесечие на отчетния или базисния период са извършени основни или аварийни ремонти или инвестиции за модернизация и обновяване на производствени мощности, както и на номенклатурата на производствената продукция, довели до преустановяване работата на основни производствени мощности за повече от 15 на сто от календарните дни на тримесечието, вследствие на което се намалява обемът на производството и на продажбите, при изчисляване на добавената стойност на един зает обемът на продажбите през тримесечието с намалено производство се приема за равен на продажбите през предходното тримесечие.

(2) В търговските дружества, в които през дадено тримесечие на отчетния или базисния период в резултат на специфичния ред за сключване на договорите за производство и продажби на стоки и услуги, в т.ч. на ишлеме, се намаляват приходите от продажби, при изчисляване на добавената стойност на един зает обемът на продажбите през тримесечието с намалено производство се приема за равен на продажбите през предходното тримесечие.

(3) Търговските дружества, които са преустановили производствената си дейност поради природни бедствия или аварии, вследствие на което добавената стойност на едно лице намалява, могат да запазят размера на начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие с нормален производствен цикъл.

§ 9. В търговските дружества с продължителен цикъл на производство при изчисляване на добавената стойност на един зает по чл. 3, 4 или 5 се включват и авансово получените суми, и направените за това разходи.

§ 10. (1) Средствата за работна заплата за държавните и общинските лечебни заведения - търговски дружества, се определят при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.

(2) Средствата за работна заплата за държавните дивечовъдни станции се определят при условия и по ред, определени с инструкция на министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите. Инструкцията се съгласува с министъра на труда и социалната политика.

(3) Средствата за работна заплата в "Национална спортна база" - ЕАД, се определят при условия и по ред, определени с инструкция на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта съгласувано с министъра на труда и социалната политика.

§ 11. Търговските дружества, на които над 50 на сто от произведената продукция е експортно ориентирана, могат през отделните тримесечия на годината да образуват средствата си за работна заплата по ред, съгласуван с министъра на труда и социалната политика, като ползват допълнителен показател, отразяващ спецификата на производството и получаването на приходите.

§ 12. Наредбата не се прилага от съответното тримесечие на 2006 г., през което държавното или общинското участие в съответното търговско дружество е станало под 50 на сто или редът и начинът на формиране на средствата за работна заплата са уредени със закон или с акт на Министерския съвет.

§ 13. Министърът на труда и социалната политика дава указания по прилагането на наредбата и по сключването на браншовите договори, а председателят на Националния статистически институт - по прилагането на Методиката за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает.

§ 14. Наредбата се приема на основание § 13, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 6

Списък на търговските дружества със специфичен режим за образуване на средствата за работна заплата през 2006 г.

№ по ред
БУЛСТАТ
Наименование
Населено място
1
2
3
4
1. 130822878 "БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" - ЕАД София
2. 130823243 НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" София
3. 831373560 "БУЛГАРГАЗ" - ЕАД София
4. 000649348

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" - ЕАД

София
5. 106513772

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" - ЕАД

Козлодуй
6. 103551629 "ТЕЦ ВАРНА" - ЕАД Езерово
7. 109513731

"ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ" - ЕАД

Големо село
8. 819364367

"МИНИ - БОБОВ ДОЛ" - ЕАД

Бобов дол
9. 101020081 "МИНА ПИРИН" - ЕАД Симитли
10. 117005106 "ТОПЛОФИКАЦИЯ -РУСЕ - ЕАД" Русе
11. 127029454

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ШУМЕН" - ЕАД

Шумен
12. 115016602

"ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛОВДИВ" - ЕАД

Пловдив
13. 831609046

"ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" - АД

София
14. 103195446

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ВАРНА" - ЕАД

Варна
15. 119004654

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" - ЕАД

Сливен
16. 113012360

"ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК" - ЕАД

Перник
17. 121683408

"СТОЛИЧЕН АВТО- ТРАНСПОРТ" - ЕАД

София
18. 825256346

"ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ - ПЛОВДИВ" - ЕАД

Пловдив
19. 103003668

"ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" - ЕАД

Варна
20. 121683785

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" - ЕАД

София
21. 113056150

"ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ" - ЕООД

Перник
22. 114105539

"АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" - ЕАД

Плевен
23. 838169304 "ДИАНА - БУС" - ЕАД Ямбол
24. 829054071

"ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" - ЕАД

Сливен
25. 812108739

"АЙТОС - АВТОТРАНСПОРТ" - ЕООД

Айтос
26. 833066204

"АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ" - ЕООД

Стара Загора
27. 113059964 "БЕЛТРАНС" - ЕООД Перник
28. 117056894

"РУСЕ - ОБЩИНСКИ АВТОТРАНСПОРТ - ЕООД"

Русе
29. 830166384

"РОЖЕН ЕКСПРЕС" - ЕАД

Смолян
30. 102004532

"ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС" - ЕАД

Бургас
31. 125549851

"ТЕРЕМ - ХАН КРУМ" - ЕООД

Търговище
32. 115844853

"ТЕРЕМ - ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" - ЕООД

Пловдив
33. 103883364

"ТЕРЕМ - ОВЕЧ" -ЕООД

Провадия
34. 131273133

"ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ" - ЕООД

София
35. 104623800

"ТЕРЕМ - ИВАЙЛО" - ЕООД

Велико Търново

36. 836143289 "ХАСКОВО - БТ" - АД Хасково
37. 811155180

"ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - БТ - АД"

Гоце Делчев
38. 837066461 "ШУМЕН - БТ" - АД Шумен
39. 108024351

"КЪРДЖАЛИ - БУЛГАРТАБАК" - АД

Кърджали
40. 838168526 "ЯМБОЛ - БТ" - АД Ямбол
41. 811153368

"САНДАНСКИ - БТ - АД" - АД

Сандански
42. 825219180

"АСЕНОВГРАД - БТ" - АД

Асеновград
43. 130568383

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"

София
44. 130847116

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ"

София
45. 812232530

"БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ СТРОЕЖИ" - ЕООД

Бургас
46. 129006778

"ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ" - ЕАД

София
47. 115285200

"БКС - КАРЛОВО" - ЕООД

Карлово
48. 826043792

"МЕДЕН КЛАДЕНЕЦ" - ЕООД

Кубрат
49. 831480288

"БАЛКАНКАР - СРЕДЕЦ" - АД

София
50. 821152282

"БАЛКАНКАР - ДУНАВ" - АД

Лом
51. 823071644

"БАЛКАНКАР - ЕРМА" - АД

Трън
52. 819364771

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДУПНИЦА" - ЕООД

Дупница
53. 834026369

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" - ЕООД

Добрич
54. 121019769 "ВОДПРОЕКТ" - ЕАД София
55. 129007111

"ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ" - ЕАД

Сопот
56. 120057694

"ГОРУБСО - РУДОЗЕМ" - ЕАД

Рудозем
57. 831643970

"АГРОГЕОМЕТЪР - СОФИЯ" - ЕАД

София
58. 121321327

"ВЪЖЕНИ ЛИНИИ" - ЕАД

София

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 3

ПОЛУЧАТЕЛ......................................

Отчетна единица................................

ЕИК по БУЛСТАТ .............

Гр.(с.): ...................

Община: ....................

Формуляр; Юридическа единица; Клон поделение; НКИД Клас

Област......................

Район: .....................

Министерство: ..............

СПРАВКА
ЗА НАЧИСЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА(*)

(Хил. лв.)

Показатели
2005 г.
Код на
показателя
2006 г.
III тримесечие
I тримесечие
II тримесечие
III тримесечие
IV тримесечие
а
б
1
2
3
4
5
Среден списъчен брой на наетите по трудов договор
4000
         
1. Заплати и други възнаграждения на работещите по трудов договор
0445
         

От тях:
1.1. Начислени суми за неизползвани компенсируеми отпуски на персонала към 31 декември 2005 г.

0482
         
1.2. Суми за обезщетения
0436
         
1.3. Суми за условия на труд
0437
         
1.4. Суми за задължително и доброволно социално и здравно осигуряване
0438
         
1.5. Суми за положен извънреден труд
0439
         
1.6. Суми, изплатени на работещите в чужбина
0480
         
1.7. Суми за възнаграждения за отработени часове над редовното работно време
0481
         
1.8. Суми за възнаграждения за работа през официалните празници по чл. 264 от Кодекса на труда
0483
         
1.9. Суми за възнаграждения на лицата, работещи по трудови договори със срок до 3 месеца по чл. 68, ал. 2 от Кодекса на труда
0484
         
1.10. Суми за допълнителни възнаграждения за положен нощен труд по чл. 6 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г., определени с Колективния трудов договор
0485
         
2. Други суми за заплати и други възнаграждения на работещите по трудов договор (без сумите по т. 1)
0490
         

(*) Кодовете на показателите са от формуляр "ЕЕ - финансови резултати".


Изготвил: .............................. Президент(Управител): ...........................
(трите имена)
Телефон: ................................ Главен счетоводител: .............................

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР