Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Счетоводство

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Отчитане на корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви

18 Feb 2007, видяна 27303 пъти
реклама
Отчитане на корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2006 година

Определянето на облагаемата печалба за отчетната година, начисляването на корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви,е съществена част от цялостната дейност по годишното приключване и съставянето на годишния финансов отчет.

За 2006 година,при наличието на новия ЗКПО от 1 януари 2007 година,следва да се прилагат разпоредбите на преходните и заключителните разпоредби към новия закон,относно:

-преобразуването на финансовия резултат;

-начисляване и деклариране на данъците за годината;

-сроковете за представяне на годишната данъчна декларация и внасяне на данъците;

Конкретни разпоредби в това отношение са дадени с §§ 4,21,22,27,28 и 29 от преходните и заключителните разпоредби на новия ЗКПО.

Освен това, за счетоводното отчитане на корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви по отчетени данъчни временни разлики ще се прилагат правилата и изискванията на, СС 12 Данъци от печалбата.

Най-общо казано, ще извършим данъчното облагане за 2006 година по действащия до 31 декември 2006 година ЗКПО.

Осчетоводяването на данъците по годишната данъчна декларация би трябвало да е рутинна работа и да няма проблеми,но практиката, показва, че все още се допускат неточности, и по-специално при отчитането на отсрочените активи и пасиви върху отчетените данъчни временни разлики-възникнали и признати за периода.

Считаме,че е целесъобразно да разгледаме темата с един числен пример,Числата са съвсем провизорни и имат за цел да покажат данъчното третиране и счетоводните записвания.

ПРИМЕР:

а/счетоводна печалба/разликата между приходите и разходите по отчета преди включване на разхода за данъци/ 50 000

б/увеличение от постоянни разлики /компенсираното салдо между увеличения и намаления от постоянни разлики/ + 5 000

в/временни разлики

аа/възникнали за периода

-намаляеми временни разлики + 8 000

-облагаеми временни разлики - 2 000

аб/признати за периода

-намаляеми временни разлики - 1000

-облагаеми временни разлики + 1 000

г/облагаема печалба 61 000

За отчитане на отсрочените активи и пасиви/данъчният ефект върху временните разлики/ще ползваме сметките 4971 Разчети за отсрочени активи и 4972 Разчети за отсрочени пасиви.

Данъчната ставка за 2006 година е 15 %.

Примерът е съвсем схематичен, без да се конкретизират по вид възникналите и признатите данъчни временни разлики. Това става с аналитичната отчетност към посочените две сметки.

Съставят се счетоводните записвания:

-за начисляване на корпоративния данък като задължение към бюджета за годината:

Д-т с/ка 123 Печалби и загуби за текущата година 9150 /61000 х 15 %/

К-т с/ка 452 Разчети за данъци от печалбата 9150

Сумата 9150 е задължение към бюджета за година.Тази сума се посочва в справката в данъчната декларация,от нея се спадат авансовия данък и надвнесените суми за приспадане от минали години, както и другите суми, посочени в Раздел II.на данъчната декларация.Разликата е данък за внасяне или за възстановяване. С това отношенията с бюджета за годината се изчерпват.Остават отношенията по разсрочени активи и пасиви.

-за отсрочените активи по възникнали за периода намаляеми временни разлики/8000 х 15 %/:

Д-т с/ка 4971 Разчети по отсрочени активи 1200

К-т с/ка 123 Печалби и загуби за текущата година 1200

-за отсрочените пасиви по възникнали за периода облагаеми данъчни временни разлики:

Д-т с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година/2000 х 15 %/ 300

К-т с/ка 4972 Разчети по отсрочени пасиви 300

-за данъчния ефект върху признатите за периода намаляеми временни разлики/обратно проявление/;

Д-т с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година/1000 х 15 / 150

К-т с/ка 4971 Разчети по отсрочени активи 150

-за данъчния ефект върху признати за периода облагаеми временни разлики/обратно проявление/:

Д-т с/ка 4972 Разчети по отсрочени пасиви 150

К-т с/ка 123 Печалби и загуби от текущата година/1000 х 15 %/ 150

След тези счетоводни записвания сметка 123 Печалби и загуби от текущата година ще бъде фактически ангажирана със сумата 8250/9150 + 300 + 150 - 1200 - 150/„Сумата на данъка, ангариращ сметка 123 като текущ разход за данъци следва да се получи и като обложим счетоводната печалба плюс увеличението от постоянните разлики/50000 + 5000= 55000 х 15 % = 8250/.

Какви изводи можем да направим от счетоводните записвания:

а/предприятието е данъчно задължено към бюджета за корпоративен данък за 2006 година с 9150;

б/начислените отсрочени активи и пасиви,отчетени аналитично, ще погасят отсрочени активи и пасиви от предходни години и ще формират нови такива;

в/актив по отсрочени данъци може да се признае, т.е. да се осчетоводи, по преценка на предприятието-доколкото е вероятно в бъдещи отчетни периоди да се реализират данъчни печалба, срещу които може да се приспадне намаляема данъчна временна разлика /обратното й проявление/. Ако се прецени,че в следващите години няма да се отчете данъчна печалба, или тя ще бъде в недостатъчен размер, може да не се отчита отсрочен данъчен актив по намаляемите временни разлики.Това означава, че при обратното им проявление в следващи години те няма да се намаляват при преобразуването на финансовия резултат.В текущата година с тях ще се увеличи финансовия резултат при преобразуването и на практика те ще се превърнат в постоянни разлики;

г/отсрочен пасив по облагаеми временни разлики се признава и осчетоводява задължително,

д/в баланса отсрочените активи и пасиви се представят в отделна група-отделно от другите активи и пасиви;

е/активите и пасивите по отсрочени данъци се представят компенсирано като дългосрочни активи или пасиви в баланса;

ж/компенсиране на отсрочени активи и пасиви в консолидираните финансови отчети не се допуска;

з/евентуалните изменения на активите и пасивите по отсрочени данъци се представят във финансовия отчет като разход за данъци, т.е. евентуални корекции на отсрочени активи и пасиви /временните разлики имат обратно проявление изцяло, но остава непокрито салдо на отсрочен актив или пасив поради разлика в данъчната ставка, приложена при възникването на отсрочения актив или пасив и данъчната ставка при отчитане на обратното им проявление/се закриват в кореспонденция със сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.

ВАЖНО !!! Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват, съгласно т.5.1 от СС 12, по данъчните ставки, които се очаква да действат, когато активът ще се реализира, респ.пасивът ще се погаси.

Следователно, в нашия пример, възникналите отсрочени активи и пасиви по намаляеми и облагаеми временни разлики могат да се осчетоводят при данъчната ставка, която ще действа през 2007 г., когато евентуално активите ще се реализират, а пасивите ще се погасят, т.е. при данъчна ставка 10 %. Обратното проявление, обаче, ще се отчете по данъчните ставки, при които е възникнал актива или пасива-15 %.

Предложеният пример има "пълен обхват", т.е. всички възможни случаи на възникване и обратно проявление на намаляеми и облагаеми временни разлики. Това в практиката рядко се случва, но го представихме с цел за по-голяма методическа яснота,

В отчета за приходите и разходите начисленият данък ще се отрази по следния начин:

-разходи за данъци от печалбата 8250

-общ разход за данъци 9150

-други данъци/отсрочени/ / 900 /

Сумата 900 е компенсирано салдо между начисления данък по възникнали и признати временни разлики/1200+150 - 300-150 /.

В приложението към годишния финансов отчет се оповестява информацията,посочена в т.8 от СС 12.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР