Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Наредби

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Наредба за осигурителните каси

04 Mar 2007, видяна 4745 пъти
реклама
Обн. ДВ. бр.37 от 13 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.

Чл. 1.Наредбата урежда начина и реда за създаване, регистриране и функциониране на осигурителните каси.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителни каси могат да образуват осигурителите и/или самоосигуряващите се лица.

(2)(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителна каса могат да учредят не по-малко от 5 осигурители и/или самоосигуряващи се лица.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В осигурителната каса могат да членуват само лица с постоянен адрес или с адрес на управление на дейността на територията на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП). На същата територия или в седалището на ТД на НАП се регистрира и адресът на управление на касата.

Чл. 3. (1) Осигурителните каси действат като осигурител за своите членове - самоосигуряващи се лица, и за наетите от членове на касата лица - по трудово или без трудово правоотношение.

(2) Когато едно търговско дружество е член на осигурителна каса, чрез касата могат да се осигуряват и съдружниците в дружеството, за които то е осигурител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурител, който има наети на работа повече от 50 лица, не може да членува в осигурителна каса.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В териториалните дирекции на НАП се води регистър на осигурителните каси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителната каса подава заявление за регистрация по образец съгласно приложението за вписване в регистъра по ал. 1 в съответната ТД на НАП.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Към заявлението по чл. 4, ал. 2 се представят:

1. учредителен договор, с който се уреждат правата и задълженията на членовете на касата, и решение на членовете на касата за определяне на лицето, което я представлява;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) списък на членовете на касата (име или наименование) с техните постоянни адреси или адреси на управление на дейността, ЕГН и/или ЕИК по регистър БУЛСТАТ, упражняваната дейност за самоосигуряващите се лица основанието за внасяне на здравноосигурителни вноски от физически лица по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, номер и дата на съдебното решение или на акта за регистрация и от кого са издадени (ако има такива);

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) за членове на касата, които имат наети на работа до 50 лица включително, се посочва и броят на осигуряваните лица.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В 14-дневен срок от получаване на искането органът по приходите от компетентната ТД на НАП издава удостоверение или отказ за вписване в регистъра по ал. 1. Отказът за вписване може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В 7-дневен срок от получаване на удостоверението за регистрация осигурителната каса се регистрира в Агенцията по вписванията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) В 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание на осигурителната каса за прекратяване дейността на касата в компетентната териториална дирекция на НАП се подава заявление по образец съгласно приложението.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При приемане и напускане на членове на касата или при промяна на заявените обстоятелства по чл. 4, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 2 лицето, което представлява осигурителната каса, представя в 7-дневен срок от настъпването на промените документите, отразяващи съответната промяна, в ТД на НАП и попълва ново заявление за регистрация по чл. 4, ал. 2.

(2) Органът по приходите отписва от регистъра по чл. 4, ал. 1 осигурителната каса, когато броят на членовете й стане по-малък от 5. В този случай ТД на НАП писмено уведомява членовете на касата.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За възникване и прекратяване на членственото правоотношение с осигурителната каса се подава заявление-декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец.

(2) Членовете на касата са длъжни да предоставят на управителя й необходимите документи, свързани с тяхното осигуряване и/или с осигуряването на наетите от тях лица (осигурителни книжки, ведомости, договори за възлагане и др.).

Чл. 7. В учредителния договор се регламентират начинът и редът за определяне на членския внос.

Чл. 8. (1) Осигурителната каса извършва осигуряването на своите членове и на лицата, наети от тях, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) събира дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и ги превежда по сметките на ТД на НАП в съответните срокове съгласно Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) представя в съответното териториално поделение на НОИ необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения и помощите по чл. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), в сроковете, определени в нея;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) представя на ТД на НАП на електронен носител данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, данни за внесените вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за данъка по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

5. снабдява самоосигуряващите се лица и лицата, работещи без трудово правоотношение, с осигурителни книжки;

6. оформя и съхранява осигурителните книжки и другите документи, свързани с осигуряването на членовете на касата;

7. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) подава документи за пенсиониране съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

(2) Осигурителните вноски се внасят в касата от нейните членове в срокове, определени с учредителния договор.

(3)Осигурителната каса е длъжна:

1. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) да представи за заверка в ТП на НОИ осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица и на лицата, работещи без трудово правоотношение, за осигуряването им за всяка календарна година - до края на юли следващата година, съответно в 30-дневен срок след прекратяване на членството им в касата - за периода до прекратяването;

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) да съхранява всички документи, свързани с осигуряването на членовете на касата, и след извършени ревизии от органа по приходите на НАП и ТП на НОИ;

4. да предоставя на своите членове до 25 януари всяка календарна година удостоверение за преведените през нейната банкова сметка суми за осигурителните вноски за предходната година.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Прекратяването на дейността на осигурителна каса се извършва само след ревизии от органа по приходите на НАП и ТП на НОИ.

(2) При прекратяване дейността на касата документите, подлежащи на съхраняване, се предават в ТП на НОИ.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Териториалните поделения на НАП и НОИ дават методически указания на осигурителните каси за организиране на дейността им.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) Териториалните поделения на НОИ съхраняват данните от заверените осигурителни книжки и предадените от прекратените осигурителни каси документи.

Чл. 11. (1) Осигурителните каси не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите осигурителни вноски.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Осигурителните каси носят отговорност по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за внесени в осигурителните каси вноски от членовете им, които не са преведени по сметките на ТД на НАП в законоустановените срокове.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Осигурителната каса подава заявление-декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец в 3-дневен срок от изтичането на определените в учредителния договор срокове, в които членовете на касата е следвало да внесат дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишен текст на параграф единствен - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите съобразно възложените им дейности.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР