Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Архив > Други

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 на МС от 7.05.2008 г.

18 May 2008, видяна 6377 пъти
реклама
Наблюдение на финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружества, които те контролират

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) На специално наблюдение и контрол относно финансовата дисциплина и фискалния риск подлежат държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, съгласно списъка - приложение № 1.

(2) При приватизация на търговско дружество от списъка по ал. 1 наблюдението и контролът се преустановяват.

Чл. 2. (1) Наблюдението по чл. 1, ал. 1 се извършва от министрите съобразно отрасловата им компетентност и от министъра на финансите.

(2) За предприятията и дружествата от раздел V на списъка - приложение № 1, наблюдението се извършва от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта и от министъра на финансите.

Чл. 3. (1) Предприятията и дружествата по чл. 1, ал. 1 са длъжни да представят пред съответния орган по чл. 2 и в Министерството на финансите годишни и тримесечни финансови отчети, изготвени в съответствие със Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, и анализи към тях. Годишните отчети и анализи се представят до 25 април следващата година, а тримесечните отчети и анализи - до 25-о число на месеца, следващ съответния отчетен период.

(2) Органите по чл. 2 , упражняващи правата на собственост на държавата в предприятията и дружествата от списъка - приложение № 1, до 15 юли внасят в Министерския съвет годишни доклади за финансовото състояние и анализ на пазарните перспективи на наблюдаваните от тях предприятия и дружества на базата на анализ на търговската дейност и на отчетените финансово-икономически резултати.

(3) В докладите по ал. 2 се представя информация и за търговските дружества с държавно участие в капитала, включени в списъка - приложение № 2, които са от значение за националната икономика.

Чл. 4. Органите, упражняващи правата на собственост на държавата в предприятията и дружествата по чл. 1, ал. 1 , включват в договорите за тяхното управление задължението за представяне на информацията по чл. 3, ал. 1 .

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 106 от Конституцията на Република България.

§ 2. Отменя се Постановление № 147 на Министерския съвет от 1999 г. за разработване и изпълнение на програми за финансово оздравяване и наблюдение на финансовото състояние на държавни предприятия (обн., ДВ, бр. 63 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 114 от 1999 г., бр. 59 от 2001 г., бр. 5 от 2003 г. и бр. 29, 78 и 96 от 2005 г.).

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1

Списък на държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират

I. Министерство на транспорта

1. "БДЖ" - ЕАД, София

2. Национална компания "Железопътна инфраструктура" - ЕАД, София

3. "Параходство Български морски флот" - ЕАД, Варна

4. "Пристанище Варна" - ЕАД, Варна

5. "Пристанище Бургас" - ЕАД, Бургас

6. "Пристанищен комплекс - Лом" - ЕАД, Лом

7. "Пристанище Видин" - ЕООД, Видин

8. "Пристанищен комплекс - Русе" - ЕАД, Русе

9. "Летище София" - ЕАД, София

10. "Летище Пловдив" - ЕАД, Пловдив

11. "Летище Горна Оряховица" - ЕАД, Горна Оряховица

12. "Български пощи" - ЕАД, София

13. Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване"

14. Държавно предприятие "Съобщително строителство и възстановяване"

15. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

II. Министерство на икономиката и енергетиката

16. "Булгаргаз - Холдинг" - ЕАД, София

17. "Булгаргаз" - ЕАД, София

18. "Булгартрансгаз" - ЕАД, София

19. "Булгартел" - ЕАД, София

20. "Национална електрическа компания" - ЕАД, София

21. Мини "Марица - изток" - ЕАД, Раднево

22. АЕЦ "Козлодуй" - ЕАД, Козлодуй

23. ТЕЦ "Бобов дол" - ЕАД, Бобов дол

24. ТЕЦ "Марица - изток 2" - ЕАД, с. Ковачево, област Стара Загора

25. "Топлофикация Перник" - ЕАД, Перник

26. "Топлофикация - Шумен" - ЕАД, Шумен

27. "Булгартабак Холдинг" - АД, София

28. "Благоевград - БТ" - АД, Благоевград

29. "Цигарена фабрика Пловдив" - АД, Пловдив

30. "Слънце Стара Загора - Табак" - АД, Стара Загора

31. "Плевен - БТ" - АД, Плевен

32. "София - Булгартабак" - АД, София

33. "Кинтекс" - ЕАД, София

34. "Тератон" - ЕАД, София

35. "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот

36. "Международен панаир Пловдив" - АД, Пловдив

37. Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" - София

38. "БАЕЗ" - ЕАД, София

39. "Еко Антрацит" - ЕАД, Димитровград

40. "Екоинженеринг - РМ" - ЕООД, София

41. "Ел Би БУЛГАРИКУМ" - ЕАД, София

42. "Минпроект" - ЕАД, София

43. "НИТИ" - ЕАД, София

44. БРСП "Автоелектроника" - Пловдив

45. "Слънчев бряг" - АД, Несебър

III. Министерство на регионалното развитие и благоустройството

46. "Водоснабдяване и канализация" - ЕАД, Бургас

47. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Габрово

48. "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Ямбол

49. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Кюстендил

50. "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, София

51. "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Добрич

52. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Варна

53. "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Хасково

54. "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Стара Загора

55. "Водоснабдяване и канализация Йовковци" - ООД, Велико Търново

56. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Ловеч

57. "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Пловдив

58. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Перник

59. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Враца

60. "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Плевен

61. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Шумен

62. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Силистра

63. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Русе

64. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Монтана

65. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Сливен

66. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Исперих

67. "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Видин

68. "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД (в ликвидация), Пазарджик

69. "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Благоевград

70. "Водоснабдяване и канализация" - ЕООД, Смолян

71. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Кърджали

72. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Димитровград

73. "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград

74. "Водоснабдяване и канализация" - ООД, Търговище

75. Държавно предприятие "Строителство и възстановяване"

IV. Министерство на земеделието и продоволствието

76. "Напоителни системи" - ЕАД, София

V. Държавна агенция за младежта и спорта

77. Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" - София

78. "Национална спортна база" - ЕАД, София

79. "Специализирана болница за активно лечение по травматология,ортопедия и спортна медицина" - ЕАД, София.

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 3

Списък на търговските дружества с държавно участие в капитала от съществено значение за националната икономика

I. Министерство на транспорта

1. "България Ер" - АД, София

2. "Българска телекомуникационна компания" - АД, София

II. Министерство на икономиката и енергетиката

1. "Агрополихим" - АД, Девня

2. "Арсенал" - АД, Казанлък

3. "Асарел Медет" - АД, Панагюрище

4. "Биовет" - АД, Пещера

5. "Елаците Мед" - АД, с. Мирково

6. "Електроразпределение - Стара Загора" - АД, Стара Загора

7. "ЕВН България Електроразпределение" - АД, Пловдив

8. "ЕВН България Електроснабдяване" - АД, Пловдив

9. "Е.ОН България Мрежи" - АД, Горна Оряховица

10. "Е.ОН България Продажби" - АД, Варна

11. "ЧЕЗ разпределение България" - АД, София

12. "ЧЕЗ електро България" - АД, София

13. "Кремиковци" - АД, София

14. "Кумерио Мед" - АД, Пирдоп

15. "КЦМ" - АД, Пловдив

16. "Лукойл Нефтохим" - АД, Бургас

17. "Неохим" - АД, Димитровград

18. "Петрол" - АД, София

19. "Топливо" - АД, София

20. "Топлофикация София" - АД, София.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР