Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ Започни нова тема

Гореща тема! Подават ли ГДД ЮЛНЦ бес стопанска дейност

 Подават ли ГДД ЮЛНЦ без стопанска дейност b0b0 Профил 23.02.2013 00:05

Трябва ли ЮЛНЦ без стопанска дейност и данък върху разходите да подава ГДД
Извадки от системата “Въпроси и отговори” на НАП


92-00-7.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/7597

...Предвид горното, макар и да не са търговци по своя статут, каквито са например търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел са данъчно задължени на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО в случаите, когато имат печалби от извършване на сделки по чл. 1 от Търговския закон /ТЗ/, както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество...
--------------------------------------------------------------------------------------

53-00-326_11_OZ_5_01.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/9768
3_5845/08.12.2008г.

...Предвид горното, макар и да не са търговци по своя статут, каквито са например търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел са данъчно задължени на основание чл.2, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.2 от ЗКПО в случаите, когато извършват сделки по чл.1 от Търговския закон (ТЗ), както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество...
--------------------------------------------------------------------------------------

96-00-222.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/8116

...Следователно, макар и да не са търговци по своя статут, каквито са например търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел са данъчно задължени на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл.3, ал.1,т.1 във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО в случаите, когато имат печалби от извършване на сделки по чл. 1 от Търговския закон /ТЗ/, както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество...
--------------------------------------------------------------------------------------

53-02-98_11_OZ_5_01.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/9774
Изх. №53-02-98/11.04.2011 г.

...Предвид горното, макар и да не са търговци по своя статут, каквито са например търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел са данъчно задължени на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО в случаите, когато извършват сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество....
... Според регламента на чл. 92, ал. 1 от ЗКПО годишна данъчна декларация (ГДД) за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък подават задължените лица, които се облагат с корпоративен данък. Съгласно ал. 2 на същата правна норма годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице...
...Местните юридически лица, които не са търговци (сдруженията с нестопанска цел), подават ГДД по чл.92 от ЗКПО, само в случаите, когато осъществяват сделки по чл.1 от ТЗ и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и /или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл.204, ал.2 от ЗКПО...
--------------------------------------------------------------------------------------

20-21-69.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/8867
2012

...Предвид горното, макар и да не са търговци по своя статут, каквито са например търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел са данъчно задължени на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО в случаите, когато имат печалби от извършване на сделки по чл. 1 от ТЗ, както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество...
--------------------------------------------------------------------------------------

19_11_OZ_1_01.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/7921
1_19/18.02.2011 г.

...Предвид горното, макар и да не са търговци по своя статут, каквито са например търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел са данъчно задължени на основание чл.2, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.2 от ЗКПО в случаите, когато извършват сделки по чл.1 от Търговския закон /ТЗ/, както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество...
...С оглед изложеното при преценка на данъчното третиране на извършваната от сдружението стопанска дейност, следва да се има предвид, че ако тази дейност отговаря на посочените по-горе критерии, печалбите от нея подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на част втора от ЗКПО. Размерът на данъка е 10 на сто съгласно чл.20 от ЗКПО...
...Според регламента на чл.92, ал.1 от ЗКПО годишна данъчна декларация за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък подават задължените лица, които се облагат с корпоративен данък. Съгласно ал.2 на същата правна норма годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице...
--------------------------------------------------------------------------------------

118_10_OZ_3_01.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/7066
3_1177/15.04.2010 г.

...Предвид горното, макар и да не са търговци по своя статут, каквито са например търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел са данъчно задължени на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО в случаите, когато извършват сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество...
... В връзка с гореизложеното, при преценка на данъчното третиране на извършваната от сдружението стопанска дейност, следва да се има предвид, че ако тази дейност отговаря на посочените по-горе критерии, печалбите от нея подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на част втора от ЗКПО. Размерът на данъка е 10 на сто съгласно чл. 20 от ЗКПО...
...Според регламента на чл.92, ал.1 от ЗКПО годишна данъчна декларация за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък подават задължените лица, които се облагат с корпоративен данък. Съгласно ал. 2 на същата правна норма годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице...
--------------------------------------------------------------------------------------

59_10_OZ_1_01.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/7074
1_52/07.04.2010

... Юридическите лица с нестопанска цел са длъжни да формират данъчен финансов резултат при извършване на стопанската дейност и да начислят корпоративен данък при условията на ЗКПО. Данъчен финансов резултат е счетоводният финансов резултат (§ 1, т. 16 от ДР на ЗКПО), преобразуван по реда на част втора на ЗКПО. Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба (положителния данъчен финансов резултат). От 2007 г. данъчната ставка за определяне на корпоративния данък е 10 на сто...
...Следователно ако юридическото лице с нестопанска цел не е извършвало стопанска дейност през 2009 г., получаването на приходи от нестопанската му дейност не поражда задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО...
... В допълнение следва да се посочи, че местните юридически лица, които не са търговци подават годишна данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО в случаите, в които дължат данък върху разходите по чл.204, т.2 от същия закон, включително и когато не извършват стопанска дейност...
--------------------------------------------------------------------------------------

1711_10_OZ_2_01_02_03.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/7632
2_1711/13.10.2010г.

...ЮЛНЦ са данъчно задължени за корпоративен данък на основание чл.2, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.2 от ЗКПО в случаите, когато извършват сделки по чл.1 от Търговския закон (ТЗ), както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество. Изброяването на сделките в чл.1, ал.1 от ТЗ е неизчерпателно, поради което при определяне на една дейност, осъществявана от ЮЛНЦ, като търговска/стопанска, тя следва да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба /не е необходимо печалбата фактически да е реализирана/ или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице; цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.
Резултатите от дейността на сдружението, която отговаря на посочените критерии, включително и отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на част втора от ЗКПО...
--------------------------------------------------------------------------------------

ZDDS 24-34-620.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/4412
Изх. № 24-34-620…………….. Дата: .…………… .2008 г.

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) не подлежат на облагане с корпоративен данък за нестопанската дейност. Действащият от 1.01.2007 г. ЗКПО урежда облагането на печалбата на местните юридически лица, които не са търговци от: сделки по чл.1 от Търговския закон, както и отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.
Независимо, че данъчният закон вече не използва понятието „стопанска дейност", при квалифицирането на приходите от дейности, облагаеми с корпоративен данък, следва да се прилагат възприетите в данъчната практика критерии при определяне на приходите от стопанска дейност. Като стопанска дейност се третира всяка дейност (включително и еднократна сделка), за която получената насрещна престация е определена на пазарен принцип, с цел реализиране на печалба. Има се предвид и условието сделките да се извършват по занятие, т.е. да имат относително постоянен характер и да се извършват с оглед реализирането на доход/печалба…
--------------------------------------------------------------------------------------

1199_09_OZ_2_01_08_09.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/5970
2_1199/11.05.2009г.

…Предвид горното, юридическите лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/ са данъчно задължени на основание чл.2, ал.1, т.1 във връзка с чл.1, т.2 от ЗКПО в случаите, когато извършват сделки по чл.1 от Търговския закон (ТЗ), както и когато отдават под наем движимо и недвижимо имущество…
… На основание чл.92 от ЗКПО данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Местните юридически лица, които не са търговци, подават годишна данъчна декларация само в случаите, когато осъществяват сделки по чл.1 от ТЗ и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО…
--------------------------------------------------------------------------------------

ZDDS_ZKPO_24-30-62.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/8590
Изх. № 24-30-62 Дата 28. 12. 2011 г.

…В указанията за попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО е пояснено, че тази декларация се подава от местните юридически лица, които не са търговци (в т.ч. ЮЛНЦ) – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл.1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл.204, т.2 от ЗКПО.
Основен момент по отношение определянето на ЮЛНЦ като данъчно задължени лица за облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО е извършването на сделки по чл. 1 от ТЗ и отдаването под наем на движимо или недвижимо имущество. Ако ЮЛНЦ извършват тези сделки, същите са данъчно задължени лица за облагане с корпоративен данък на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО.
Основната цел, която преследва ЗКПО с въвеждането на облагане на печалбите на юридическите лица, които не са търговци, от сделки по чл. 1 от ТЗ, е тези лица да не се поставят в по-благоприятно положение от останалите стопански субекти, осъществяващи икономическа дейност на същия пазар (географски и предметен), тъй като това би имало неблагоприятен ефект върху конкуренцията.
В конкретния случай дейността на Фондацията може да бъде определена като извършване на услуги (чл. 1, ал. 1, т. 13 от ТЗ), каквито е възможно да бъдат извършвани и от други лица. Следователно същата се явява данъчно задължено лице по реда на ЗКПО на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО и следва да подава годишна данъчна декларация по чл. 92 от същия закон…
--------------------------------------------------------------------------------------

ZDDS_ZKPO_92-00-1047.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/9197
Изх. № 92-00-1047 Дата: 02.03.2012 год

Основен момент по отношение определянето на ЮЛНЦ като данъчно задължени лица за облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО е извършването на сделки по чл. 1 от ТЗ и отдаването под наем на движимо или недвижимо имущество. Ако ЮЛНЦ извършват тези сделки, същите са данъчно задължени лица за облагане с корпоративен данък на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 1, т. 2 от ЗКПО.
--------------------------------------------------------------------------------------

137_08_OZ_5_01.doc
http://nraapp03.nra.bg/cms5/apps/wqreg/get/5747
53-02-137/10.04.2008 г.

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) не подлежат на облагане с корпоративен данък за нестопанската дейност. Обект на облагане с корпоративен данък е печалбата на местните юридическите лица, които не са търговци (каквато е Федерацията), от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество – чл.1, т.2 от ЗКПО. Този принцип на данъчно третиране на дейността на ЮЛНЦ е възприет от отменения ЗКПО – чл.4, ал.1.

 RE: не, но алтернативата е jasta13 Профил 23.02.2013 00:18

че даденото НП, подлежи на съдебен контрол. И равносметката е съд или плащане. Ако служителите, носеха отговорност, друго щеше да е.

 RE: Подават ли ГДД ЮЛНЦ бес стопанска дейност ivanini Профил Изпрати email 23.02.2013 08:16

неактивните ЮЛНС не подават образеца без дейност!не подават нищо - поне пред НАП.

 RE: Подават ли ГДД ЮЛНЦ бес стопанска дейност katuha Профил 01.03.2013 10:31

При положение, че при кандидатстване за участие по проекти искат копие от подадена ГДД за предходна година, аз бих подала нулева декларация, ако ЮЛНЦ не е имало стопанска дейност.

 RE: Подават ли ГДД ЮЛНЦ бес стопанска дейност МК Профил Изпрати email 01.03.2013 10:50

Хубаво, да речем,че за да си вържем гащите решим да подадем ГДД без дейност ,ама как да декларираме това:
"1.За данъчния период данъчно задълженото лице не е извършвало дейност и не е отчело приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство",

като от НЕСТОПАНСКАТА дейност има и приходи и разходи?

 RE: Подават ли ГДД ЮЛНЦ бес стопанска дейност sunnita Профил 01.03.2013 11:03

ЮЛНЦ без дейност подават единствено в НСИ декларация по образец,че няма дейност.Никакъв НАП!

 RE: Подават ли ГДД ЮЛНЦ бес стопанска дейност Сашко Профил 01.03.2013 11:07

Какъв е смисълът на 20 поста "...Предвид горното"?

Ако комисията по проекта е грамотна, ще приеме декларация, че не сте извършвали стопанска дейност и не сте подали ГДД. Ако е неграмотна...

В статистиката се подава Отчет на нестопанските предприятия. И въобще не е нулев, ако имат дейност.

 RE: Подават ли ГДД ЮЛНЦ бес стопанска дейност geeorgi Профил 26.03.2013 14:27

 RE: Подават ли ГДД ЮЛНЦ бес стопанска дейност Лора Профил 28.03.2013 12:50

Аз тъкмо се бях засилила да подавам 1010а, но то и да искаш няма как да я подадеш, т.4.4, която беше Юридическо лице с нестопанска цел, вече я няма

 RE: Подават ли ГДД ЮЛНЦ бес стопанска дейност derina11 Профил 02.04.2013 16:37

Нашето Сдружение беше глобено миналата година ,поради това ,че не сме подали нулева декларация,въпреки ,че не сме извършвали никаква дейност .
Водихме дела Районен съд отмени НП , Административен съд потвърди становището на НАП , с което ни глобиха 500 лв. акт .
Тази година подадохме 1010а за всеки случай въпреки,че май не сме длъжни .

 RE: Подават ли ГДД ЮЛНЦ бес стопанска дейност antonia19 Профил 02.04.2013 17:32

Отговор на derina11(02.04.2013 16:37):
derina11 каза:
Нашето Сдружение беше глобено миналата година ,поради това ,че не сме подали нулева декларация,въпреки ,че не сме извършвали никаква дейност .
Водихме дела Районен съд отмени НП , Административен съд потвърди становището на НАП , с което ни глобиха 500 лв. акт .
Тази година подадохме 1010а за всеки случай въпреки,че май не сме длъжни .

От 13,03,2013 има решение на НАП ,че ЮЛНЦ не подават 1010а .В самата декларация вече няма къде да се отбележи ,че подаващият е ЮЛНЦ
 

 RE: Подават ли ГДД ЮЛНЦ бес стопанска дейност derina11 Профил 02.04.2013 19:27

Да съгласна съм, но за всеки случай .Нас вече ни попариха с акт ,така че вече подавам.Защото в съда не зачитат закона а мнението на НАП явно/ имам в предвид Административен съд / .
реклама

ODIT.info > Дискусия > ЮЛНЦ