Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Гореща тема! Равнение на сметка с параграф

 Равнение на сметка с параграф moony26 Профил Изпрати email 23.05.2014 20:11

Здравейте, от скоро работя като бюджетен счетоводител и имам проблем с равнение на сметка с параграф. Имаме много неплатени стари фактури. Ще дам пример с храната - по оборотна имаме да кажем 1000 лв. а по параграф 10-11 2000, тоест трябва да докажа разликата от - 1000 лв. От плащането 2000 да кажем една част е за стари фактури и тук се обърквам кое от кое вадя и как играе коректива. Само да уточня, че програмата не ми дава нищо като справка и наистина се надявам на някакви насоки от ваша страна.

 RE: Равнение на сметка с параграф b0b0 Профил 23.05.2014 22:55

"по оборотна имаме да кажем 1000 лв" - това по коя сметка е?
Най-общо гледай разходната сметка и разчетна сметка (например 4010). Например:
6012/4010 - начислен разход 1000 лв.
4010/5013 - платена част от задължението 800 лв.
В 4010 остава 200 лв.
Така §10-11 (800 лв) = 6012 (1000 лв) - 4010 (200 лв)

 RE: Равнение на сметка с параграф OpaSna TikVa Профил 24.05.2014 18:21

мдам, но в случая на моон26 е §10-11=дт обороти 6012+дт обороти 4010-кт обороти 4010
въоПще без програма ще е трудничко, а и сетна не дава ми се струва

 RE: Равнение на сметка с параграф iva56461 Профил 06.06.2014 08:45

Параграф 1011 трябва да е равен на крайно Д-т сално 6012 и разликата между крайно и нач. дебитно салдо на 3022. Но имаме плащания от минали години. Платеното от минала година се подважда и се добавя неплатеното от тази година.

 RE: Равнение на сметка с параграф iva56461 Профил 06.06.2014 09:21


СПРАВКА НА
за взаимовръзките между разходните счетоводни сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия и разходните параграфи на ЕБК


№ по ред Равнения на данните между оборотната ведомост и отчета за касовото изпълнение Оборотна ведомост Отчет за касовото изпълнение на бюджета и ИБСФ Разлика (к.4-к.6) Обяснение на разликата
Сметка/ сметки Сума (лева) Параграф/ подпараграф Сума (лева)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Заплати и възнаграждения на персонала Крайни дебитни салда на сметките от подгр. 604, вкл. с/ка 6049/50, (без с/ки 6047, 6048 , 6049/3) 01-00 0
02-00
2 Осигурителни вноски от работодателя за ДОО Крайно дебитно салдо на с/ка 6051 05-51 0
3 Здравноосигурителни вноски Крайно дебитно салдо на с/ка 6052 05-60 0
4 Вноски за допълнително задължително осигуряване Крайно дебитно салдо на с/ка 6055 05-80 0
5 Храна Крайно дебитно салдо на с/ка 6012 и разликата между крайно и начално дебитно салдо на сметка 3022 10-11 0
6 Медикаменти Крайно дебитно салдо на с/ка 6013 и разликата между крайно и начално дебитно салдо на сметка 3023 10-12 0
7 Постелен инвентар и облекло Крайно дебитно салдо на с/ка 6015 и разликата между крайно и начално дебитно салдо на сметка 3025 10-13 0
8 Учебни и научно-технически разходи Крайно дебитно салдо на с/ка 6014 10-14 0
9 Материали Крайни дебитни салда на с/ки 6011,6016,6017,6018,6019 и разлика между крайно и начално дебитно салдо на с/ки 3021, 3026, 3027, 3028, 3029 10-15 0
10 Вода, горива и енергия Крайно дебитно салдо на с/ка 6010 и разликата между крайно и начално дебитно салдо на с/ка 3020 10-16 0
11 Разходи за външни услуги Крайни дебитни салда на сметките от подгрупа 602 - вкл. 6025 (без 6021) и сметките от подгрупа 607 10-20 0
12 Текущ ремонт Крайно дебитно салдо на сметка 6021 10-30 0
13 Командировки в страната Крайно дебитно салдо на сметка 6093 10-51 0
14 Командировки в чужбина Крайно дебитно салдо на сметка 6094 10-52 0
10-53
15 Разходи за застраховки Крайно дебитно салдо на сметка 6203 10-62 0
16 Други финансови разходи Крайни дебитни салда на с/ки 6201,6209 10-69 0
17 Други разходи за СБКО Крайни дебитни салда на с/ките от подгр. 605, раздел 2, 6029, 6049 и др. 05-00 0
52-00
10-20
10-11
10-91
18 Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения Крайни дебитни салдана с/ки 6095, 6096, 6271, 6272, 6291 и др. 10-92 0
19 Други разходи Крайни дебитни салда на с/ки 6098, 6099, 6935 10-98 0
20 Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции Крайно дебитно салдо на с/ките от подгр. 60611 19-01 0
21 Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции Крайно дебитно салдо 60651 19-81 0
22 Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина Крайно дебитно салдо 60611 19-91 0
23 Разходи за членски внос Крайно дебитно салдо на с/ка 6091 46-00 0
24 Основен ремонт Крайни дебитни салда на с/ка 2071 (само частта на основния ремонт), 6076, 6507, 6508 51-00 0
25 Придобиване на компютри и хардуер Дебитен оборот на сметка 2041 52-01 0
26 Придобиване на сгради Дебитен оборот на с/ките от подгр. 203 52-02 0
27 Придобиване на друго оборудване Дебитен оборот на с/ките от подгр. 204 52-03 0
28 Придобиване на транспортни средства Дебитен оборот на с/ките от подгр. 205 52-04 0
29 Придобиване на стопански инвентар Дебитен оборот на с/ка 2060 52-05 0
30 Изграждане на инфраструктурни обекти Крайно дебитно салдо на с/ка 6075 52 - 06 0
31 Придобиване на други ДМА Дебитен оборот на с/ка 2099 52-19 0
32 Придобиване на програмни продукти Дебитен оборот на с/ка 2101 53-01 0
33 Придобиване на патенти, лицензии Дебитен оборот на с/ка 2102 53-09 0
34 Други нематериални дълготрайни активи Дебитен оборот на с/ка 2109 53-09 0
35 Придобиване на земя Крайни дебитни салда на с/ки 6077, 6078 54-00 0
36 Придобиване на ДМА в условията на финансов лизинг със сключване на договора Дебитен оборот на с/ките от гр. 20 в частта на придобиване на ДМА в условията на финансовия лизинг 93-17 (+) 0
37 С първата и всяка следваща вноска Дебитни обороти на с/ки 1911,1912 93-17 (-) 0
38 С частта на лихвата включена във вноската Крайни дебитни салда на с/ки 6241,6242 29-91 0 0,00
83217

 RE: Равнение на сметка с параграф iva56461 Профил 06.06.2014 09:23

Имам таблица на ексел, но не знам как да я прикача.

 RE: Равнение на сметка с параграф b0b0 Профил 06.06.2014 10:15

Може да я качиш тук: http://docstore.odit.info/

 RE: Равнение на сметка с параграф iva56461 Профил 06.06.2014 11:48

Качих я под името параграф сметка, но къде? Може би в справки.

 RE: Равнение на сметка с параграф lucyla Профил 15.05.2019 17:00

здравейте,отскоро съм в бюджетния сектор и ми дадоха да равнявам сметка с параграф, но ми е малко неясно откъде взимам сумата по 45111,която трябва да включа .ако може някой да ми помогне

 RE: Равнение на сметка с параграф lucyla Профил 15.05.2019 17:07

lucyla каза:
здравейте,отскоро съм в бюджетния сектор и ми дадоха да равнявам сметка с параграф, но ми е малко неясно откъде взимам сумата по 45111,която трябва да включа .ако може някой да ми помогне
[[/citat]] Отговор на lucyla(15.05.2019 17:00):

 RE: Равнение на сметка с параграф b0b0 Профил 15.05.2019 17:23

Я пак?

 RE: Равнение на сметка с параграф lucyla Профил 16.05.2019 08:41

кои ф-ри включвам - начисл.неплатени и платените

 RE: Равнение на сметка с параграф lucyla Профил 16.05.2019 08:43

или платените

 RE: Равнение на сметка с параграф olive Профил 16.05.2019 10:30

Според мен платените. Когато неплатените бъдат разплатени, тогава ще се отразят по съответния разходен параграф.

 RE: Равнение на сметка с параграф lucyla Профил 16.05.2019 11:45

и платените от минали години ли
 

 RE: Равнение на сметка с параграф b0b0 Профил 16.05.2019 12:05

Ако са платени през минали години, то значи са осчетоводени тогава. Ако сега се плащат фактури, издадени през минали години ще осчетоводите по параграфа сега при плащането. Но както бях написал при нас се минава през параграфите не само при наличие на паричен поток, така че се консултирайте с ПРБ.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет