Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Тема. Длъжностна характеристика

 Длъжностна характеристика Thomson Профил 21.02.2018 17:14

Здравейте,
може ли някой да ми изпрати длъжностна характеристика на 12116005 Ръководител, финансов отдел?
 

 RE: Длъжностна характеристика rositca Профил 23.02.2018 08:31

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

Длъжност ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР

Наименование Ръководител, финансов отдел Код по НКПД
1231 6004

Структурно звено
Структурна единица Финансова дирекция
Териториално звено (посочвате звеното, към което териториално принадлежи длъжността, в случай че съществува териториално деление на дейността във Вашето предприятие – например гр. София, гр. Варна и т. н.)

Подчиненост, връзки и взаимодействия
Длъжността е подчинена на:
(Посочвате длъжността, на която е пряко подчинен финансовият мениджър – например Финансов директор)

Длъжността ръководи:
Административно – служители във Финансов отдел

Методически – служители във Финансов отдел


Място в структурата:

Финансов директор

ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР

Служители във Финансов отдел


Цел на длъжността:
1. Организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност, свързана с финанси и счетоводство.
2. Актуализира счетоводното отчитане на приходите, разходите, дълготрайните и краткотрайните активи в съответствие с промените в действащото законодателство и приложимите счетоводни стандарти.


Основни взаимоотношения
Вътрешни:
1. Служители във Финансов отдел.
2. Други служители на предприятието.

Външни:
1. Представители на данъчни служби, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни институции.
2. Контрагенти по договори.
3. Застрахователи.

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността
Задължения:
1. Следи за промени в законодателството и произтичащите от това задължения за предприятието, свързани със счетоводното отчитане на приходи, разходи, дълготрайни активи и др.
2. Контролира спазването на приложимите счетоводни стандарти и финансовата политика на предприятието.
3. Спазва процедурите и организира отчитането и плащането на местните данъци, такси и застраховки, както и навременното деклариране на промени, свързани с недвижимите имоти, собственост на предприятието.
4. Организира и предоставя отчет за проведените редовни и извънредни инвентаризации на активите.
5. Предлага процедури за ефективен финансов контрол, дава указания за прилагане на действащите вътрешни финансови правила.
6. Длъжен е да пази в тайна информацията, която съставлява служебна и фирмена тайна, до която има достъп.
7. Изпълнява всички други задачи, възложени му от Финансовия директор.
8. Стремеж към поддържане на високо професионално ниво.
9. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ.
10. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред на работодателя.
11. Изпълнява всички непротиворечащи на трудовото законодателство разпоредби на ръководството на фирмата. При необходимост е на разположение на работодателя и в извънработно време.
12. Изготвя необходимите анализи в подготовката по обсъждане и приемане на годишния бюджет на предприятието.
13. Организира и контролира изготвянето на финансови отчети в определените срокове.
14. Организира правилното отчитане на активите и пасивите и навременното отразяване на всички промени, свързани с тях.
15. Контролира и организира счетоводното отчитане на всички видове активи, пасиви и дейности.
16. Организира и осигурява правилното отчитане на паричните средства, събиране на вземания, извършване на плащания.
17. Организира правилното съхранение на материалните запаси и на дълготрайните активи.
18. Участва в разработването и прилагането на финансовата политика на предприятието.
19. Създава вътрешни правила (инструкции, указания), касаещи финансовата дейност.

Отговорности:
1. Носи отговорност за коректното изготвяне на финансовите отчети, спазвайки вътрешните правила на предприятието, приложимите счетоводни стандарти и действащото българско законодателство.
2. Отговаря за спазването на процедурите и указанията, дадени от Финансовия директор.

Права:
1. Представлява предприятието при осъществяване на взаимоотношенията с представители на данъчни служби, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт и други държавни институции в рамките на дадените му пълномощия.
2. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
3. Да изисква информация от всички отдели и дирекции във връзка с финансовите отчети.
4. Да получава навременна информация за всички действащи договори, по които предприятието е страна.
5. Да прави предложения за подобряване начина на отчитане и контрола на дейностите с цел ефективно управление на ресурсите.


Профил на длъжността
Постижения на изпълнителя:

Вид и равнище на образованието:
1. Висше образование.
2. Специалност Финанси, Счетоводство и контрол или друга икономическа специалност с изучаване на счетоводство.

Професионален/управленски опит:
1. Професионален опит като счетоводител – минимум 5 години.
2. Предишен управленски опит – предимство.

Специални знания и умения:
1. Да познава добре Закона за счетоводството, Закона за местните данъци и такси, Закона за корпоративното подоходно облагане и всички подзаконови нормативни актове, свързани със счетоводното отчитане, включително и международните счетоводни стандарти.
2. Компютърни умения – MS Office, Internet.
3. Организационни умения.
4. Аналични умения.
5. Умения за работа в екип и самостоятелно решаване на проблеми.
6. Комуникативни умения.
7. Умение за поемане на лична отговорност

Владеене на чужди езици:
(с оглед Вашите потребности посочвате дали е необходимо владеенето на някакъв чужд език и на какво ниво – например Владеене на английски език на работно ниво)

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: (задължителни и препоръчителни)
1. Отговорност.
2. Честност.
3. Дисциплинираност.
4. Лоялност към работодателя.
5. Експедитивност.
6. Умение за работа под напрежение.
7. Гъвкавост.
8. Настоятелност.
9. Комуникативност.
Условия на труд и производствена среда: има установено работно място, персонален компютър, стационарен телефон (служебен мобилен телефон)

Режим на труд и почивка;
Съобразно организацията на труд в правилника за вътрешния трудов ред.
Битови придобивки и привилегии;
Съобразно нормативната уредба и условията по колективния трудов договор.


Други
Изменения и допълнения в настоящата длъжностна характеристика се извършва по реда на нейното утвърждаване.

Система за работната заплата:
Основно трудово възнаграждение, допълнително трудово възнаграждение за продължителна работа и допълнително заплащане, обвързано с постигнатите от служителя резултати, регламентирано в системата за възнаграждения на работодателя.

Длъжностната характеристика е

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ: УТВЪРДИЛ:

/....................../ /...................../ /..................../

(подпис, дата) (подпис, дата) (подпис, дата)
Получих длъжностната си характеристика и съм запознат с нея.


.................................................................................................................................
(трите имена)
..................................................
(подпис, дата)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство