Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Бюджет Започни нова тема

Гореща тема! Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари

 Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари olive Профил 13.02.2019 18:53

Здравейте, имаме ли някакви задължения по закона за мерките срещу изпирането на пари като счетоводители на трудов договор и като институция- училище? Смятам, че счетоводители само на трудов договор не попадат в обхвата на лицата по чл. 4 от ЗМИП, както и училищата, като институция също не са задължени по ЗМИП.

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари b0b0 Профил 13.02.2019 20:14

Има една точка:
23. лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки;
по която може да се помисли, дали училищата, като публични организации попадат там. От друга страна според ЗОП "възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки", та се пита защо в ЗМИП не пише "лицата, възлагащи", а "лицата, организиращи"?!?

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари olive Профил 13.02.2019 21:05

В нета открих мерки срещу изпиране на пари при обществени поръчки на Висше училище.
Май и училищата трябва да подават. Или пък това са само разяснения, не ми е съвсем ясно.
http://www.vuzf.bg/UserFiles/Files/sv.pdf

Благодаря за помощта!
А счетоводител само на трудов договор не подава, нали?

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари olive Профил 14.02.2019 08:30

Много Ви благодаря отново! Попитах и на други места, май тази точка от чл.4 от ЗМИП е останала на заден план. Благодаря, че ни насочихте вниманието! Отговор на b0b0(13.02.2019 20:14):

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари olive Профил 14.02.2019 10:54

Според юрист от РУО училището трябва да подаде уведомление и вътрешни правила към ДАНС.

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари b0b0 Профил 14.02.2019 12:31

Какво уведомление?!? ДАНС не искат уведомление, искат план за обучение.

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари olive Профил 14.02.2019 12:45

Не зная, сега ще изпратим план за обучение на персонала. За другите неща има време, ако правилно съм разбрала.

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари galiyordanova Профил 14.02.2019 20:23

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП задължените лица трябва да изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Така изготвения план се изпраща на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.
Освен това до 12 май следва да се приемат Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари, а до края на май – да се декларират т. нар. действителни собственици

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари каса Профил Изпрати email 15.02.2019 10:56

Счетоводителя на организацията може ли да бъде лице изпълняващо вътрешен контрол?

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари colin Профил 18.02.2019 08:48

Не разбрах, училищата какво предприехте до 15 февруари?

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари rozalinchetobg Профил Изпрати email 22.02.2019 11:12

Ние получихме от РУО писмо за изготвяне на ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАЩО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕНА СЛУЖИТЕЛИТЕ и ни изпратиха образец от 3-5 страници. Да разбирам, че трябва и някакви вътрешни правил да се правят ?

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари b0b0 Профил 22.02.2019 11:23

Трябва.
5 страници план?!?!? Въй.

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари pokemonbg Профил 07.05.2019 16:29

Да напомня, че идва крайния срок за вътрешни правила, които да се изпратят до 12.05 на ДАНС. Огромен идиотизъм е подобно нещо, понеже за договори над 30 000 лв. преминават, през РМС Плащания. Хем обществена поръчка, хем РМС Плащания, хем вътрешни правила за обществени поръчки и накрая идва и тази глупост.

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари b0b0 Профил 07.05.2019 18:18

Може да погледнеш в днешния ДВ § 71 от Закона за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари pepit Профил 07.05.2019 19:10

§ 71. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:
„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.“
2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“;
Какво точно означава ... може да се разминем ли

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари pepit Профил 07.05.2019 21:50

От сайта на ДАНС:
Информация


Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май

С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.05.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) са направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

С тях се удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се прецизира изискването за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.

С промените се изменят ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП, като се удължава срокът за привеждане на вътрешните правила, изготвяни от лицата по чл. 4 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на закона и се осигурява възможност за отразяване на заключенията от националната оценка на риска.

Задължените лица следва да имат предвид, че отпада изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г. Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.
 

 RE: Задължение по закона за мерки срещу изпирането на пари pokemonbg Профил 08.05.2019 07:16

Значи не се изпращат, но пък трябва да ги има приети :D. Хем се борим с пране на пари и борба с тероризма, хем не знаем какво искаме и какво и правим. Ей това да си на държавна служба е било много хубаво. И това г прави служба, която ни пази. Има ли я тази нац.оценка на риска, в сайта на ДАНС? И каква остава с този глупав план, който изпращахме?
реклама

ODIT.info > Дискусия > Бюджет