Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство Започни нова тема

Гореща тема! Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в ООД

 Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в ООД TTT62VAL84 Профил 31.01.2021 09:42

удържат ли се данъци и осигуровки и за чия сметка ?

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TTT62VAL84 Профил 31.01.2021 09:48

Отговор на TTT62VAL84(31.01.2021 09:42):
TTT62VAL84 каза:
удържат ли се данъци и осигуровки и за чия сметка ?

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TaNikKa Профил 31.01.2021 09:54

На назначените на трудови договори им се начисляват, удържат и внасят от ООД-то в съотношение 60:40. На самоосигуряващите се лица -не се удържат осигурителни вноски, но някои данъци се удържат. Зависи като какъв доход им се изплащат.

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О pepit Профил 16.02.2021 10:30

Въпроси относно данъчно-осигурителното третиране на получените от личните лекари средства.Предвид факта, че средствата не са от трудова дейност, то същите включват ли се в осигурителния доход на лекаря - самоосигуряващо се лие (ЕТ) при годишното изравняване на дохода за 2020 г.?
Могат ли средствата да бъдат третирани като целева помощ, като за същата не се дължат осигуровки, а се отразява само като приход в ЕТ?
За нает персонал (медицински сестри) личните лекари са получили по 360 лв. на месец на заето лице. Как следва да се третират получените средства за наетия персонал - брутен облагаем доход или компенсация /обезщетение и съответно по какъв ред се облагат ?


Отговор: Димитър Бойчев, Евгения ПоповаАктуално към 15.02.2021 г.Задължителни осигурителни вноски:За целите на държавното обществено осигуряване лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, са определени като задължително осигурени лица в чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) и са самоосигуряващи се по смисъла на кодекса.Задължителните осигурителни вноски за тези лица се дължат авансово и окончателно (основание чл. 6, ал. 8 и ал. 9 от КСО, както и чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване).Авансовите вноски за социално и здравно осигуряване се внасят ежемесечно без пряка връзка с получените доходи от трудова дейност на самоосигуряващото се по КСО лице. А въз основа на действително реализираните доходи от трудова дейност като самоосигуряващо лице, се прави и годишно изравняване на осигурителния доход.Годишното изравняване на осигурителния доход се извършва въз основа на данните, декларирани в Справката за окончателния размер на осигурителния доход (Таблица 1 и Таблица 2) към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).По отношение годишния осигурителен доход на самоосигуряващите се по КСО лица е от значение техният облагаем доход от упражняване на трудова дейност (основание чл. 6, ал. 9 от КСО).А що се касае по-специално до едноличните търговци, при определяне на техния годишен осигурителен доход се взема предвид облагаемият доход по чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ. Основание за това е разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.Тъй като касае заплащане за работа при неблагоприятни условия, в конкретния случай изглежда става въпрос за (облагаем) доход, свързан с трудовата дейност на едноличния търговец. При съобразяване с гореизложеното, въпросният доход би следвало да се взема предвид при формиране на годишния осигурителен доход на самоосигуряващото се лице.Данъчно третиране:Лицата, които получават суми по 360 лв. на месец за месеците ноември и декември 2020 г. за работа при неблагоприятни условия по повод обявената епидемична обстановка са медицински сестри, които работят по трудово правоотношение с едноличния търговец.В съответствие с чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон, а облагаемият доход и данъчната основа се определят за всеки източник на доход поотделно съгласно разпоредбите на този закон.Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал. 2.Предоставените суми за работа при неблагоприятни условия във връзка с обявената епидемична обстановка:не попадат в обхвата на необлагаемите доходи по ЗДДФЛ и

няма специално освобождаване от облагане в друг закон,

поради което тези доходи представляват облагаем доход по смисъла на чл. 24 от ЗДДФЛ. За облагаемите доходи от трудови правоотношения задължението за определяне, удържане и внасяне на дължимия данък е на работодателя - в случая едноличния търговец.На основание чл. 42 от ЗДДФЛ авансовият данък за доходите от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа, а месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24 от ЗДДФЛ, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на КСО и ЗЗО. Определеният авансов данък се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец, и се внася до 25-то число на следващия месец.Следва да се има предвид, че счетоводното отразяване на получените средства трябва да е съобразено с изискванията на счетоводното законодателство и при спазване на изискванията на ЗКПО изплатените суми на медицинските сестри в размер 360 лв. на месец ще бъде данъчно признат разход за труд на работодателя - ЕТ.В практиката са налице случаи при които за месеците ноември и декември 2020 г. се изплащат суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявената епидемична обстановка за работещи на първа линия лекари, самоосигуряващи се лица, които работят в дружества, в които са еднолични собственици на капитала или съдружници.При тези случаи, специфичното е че това са доходи по трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26, буква „и“ от ДР на ЗДДФЛ, където е посочено че като трудови за целите на закона са и правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници за полагане на личен труд в дружествата, в които те са съдружници. Предвид това, получените в тези случаи суми за работа при неблагоприятни условия по повод обявената епидемична обстановка представляват облагаеми доходи по трудови правоотношения, а задължението за определяне, удържане и внасяне на дължимия данък е на дружеството - работодател. Тук следва да се има предвид че в съответствие с чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ при определяне на месечната данъчна основа облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО.

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О kipris Профил 19.02.2021 11:41

Уважаеми колеги, въпросните 1000 лв преведени на ЕООД като облагаем приход на фирмата ли е или следва да се включат към възнаграждението му по ДУК. За сумите от 360 лв за сестрите е ясно. Те са облагаеми и се включват към заплатата им.

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TaNikKa Профил 19.02.2021 11:48

Отговор на kipris(19.02.2021 11:41):
kipris каза:
Уважаеми колеги, въпросните 1000 лв преведени на ЕООД като облагаем приход на фирмата ли е или следва да се включат към възнаграждението му по ДУК. За сумите от 360 лв за сестрите е ясно. Те са облагаеми и се включват към заплатата им.

По- вероятно е тия 1000лв да са за някой специалист от втори клас, а не за ръководителя по ДУК от първи клас. Както и на медицинските сестри е облагането и осигуряването.

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О kipris Профил 19.02.2021 12:07

Уважаеми колеги, въпросните 1000 лв преведени на ЕООД като облагаем приход на фирмата ли е или следва да се включат към възнаграждението му по ДУК. За сумите от 360 лв за сестрите е ясно. Те са облагаеми и се включват към заплатата им.

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TaNikKa Профил 19.02.2021 12:17

Отговор на kipris(19.02.2021 12:07):
kipris каза:
Уважаеми колеги, въпросните 1000 лв преведени на ЕООД като облагаем приход на фирмата ли е или следва да се включат към възнаграждението му по ДУК. За сумите от 360 лв за сестрите е ясно. Те са облагаеми и се включват към заплатата им.

В приходната страна като финансиране от бюджета на РБ или бюджета на ЕК.

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О kipris Профил 19.02.2021 21:43

Благодаря много. Мнението ми се потвърди. Лека вечер.

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TaNikKa Профил 20.02.2021 10:34

Какво е това мнение- "облагаем приход на фирмата" и тя с ограничена отговорност.
Къде се бутате в облагаеми и необлагаеми, че и мнения?

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TTT62VAL84 Профил 23.02.2021 07:03

Отговор на TTT62VAL84(31.01.2021 09:42):
TTT62VAL84 каза:
удържат ли се данъци и осигуровки и за чия сметка ?

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TTT62VAL84 Профил 23.02.2021 07:05

Отговор на TTT62VAL84(31.01.2021 09:48):
TTT62VAL84 каза:

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TTT62VAL84 Профил 23.02.2021 07:14

МОЛЯ НАПИШЕТЕ СЧЕТОВОДНИТЕ СТАТИИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ФАКТУРАТА ЗА З.КАСА ДО ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИТЕ. САМО В ООД,/ БЕЗ ЕТ И САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ,/ СПАРЕД ВАС !!

СТАВА ВЪПРОС ЗА ТЕЗИ 1000 И З6О ЛВ ЗА КОВИД 19

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О typtadrynka Профил 23.02.2021 08:10

Стига вика, ве! Снощи пих ракия и ме боли главата, а ти от рано крещиш. Мама му стара :(

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TTT62VAL84 Профил 25.02.2021 16:27

Отговор на TTT62VAL84(31.01.2021 09:42):
TTT62VAL84 каза:
удържат ли се данъци и осигуровки и за чия сметка ?

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TTT62VAL84 Профил 25.02.2021 16:38

Отговор на TTT62VAL84(31.01.2021 09:42):
TTT62VAL84 каза:
удържат ли се данъци и осигуровки и за чия сметка ?

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TTT62VAL84 Профил 25.02.2021 16:45

Съжалявам!Мислех,че съм попаднала в сайт на интелигентни хора,професионалисти ,не на махмурлии !

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TaNikKa Профил 25.02.2021 17:18

Отговор на TTT62VAL84(25.02.2021 16:45):
TTT62VAL84 каза:
Съжалявам!Мислех,че съм попаднала в сайт на интелигентни хора,професионалисти ,не на махмурлии !

Ха! Те и най-големите светила в медицината консумират спиртни напитки.

А и това не е форум за ученици и студенти и учители, независимо че когато уточнят, че са такива им помагаме.

 Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в ООД colori Профил 02.03.2021 10:37

То и професионалист трябва да е и питащият. Не махмурлия.
 

 RE: Осчетоводяване преведените от ЗК налекари по 1000 лв и мед.сестри по 360 в О TaNikKa Профил 02.03.2021 14:28

Трябва и да изтрезнява, за да е махмурлия.
Иначе от хиляда лева хапчето. :)
реклама

ODIT.info > Дискусия > Счетоводство