Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Гореща тема!  здравно в/у обещетение по чл.222 т.1

  здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 tomova Профил 16.02.2005 16:07

Колеги,има ли здравни осигуровки в/у обещетенията по чл.222 т.1
В диска на Резон прочетох,че от 2005 г..има.Никъде другаде не го срещам,пък имаме татъв случай

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 aprioriood Профил Изпрати email 16.02.2005 16:24

има само ДОО без ДОД

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 tomova Профил 17.02.2005 07:46

аз питам има ли здравни осигуровки в/у обещетенията по чл.222 т.1

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 snejana (гост) 17.02.2005 08:54

през 2004 г. имах такъв случай. върху обзщетение по чл.222 се дължи социално осигуряване и дод, но не и здравно,
поне така ми казаха в нои русе. социалното осигуряване е за сметка на работодателя и работника 29% процента, дори
има код в програмния продукт за това обезщетение.
успех

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 Sisi (гост) 17.02.2005 22:35

До края на 2004г. се начисляваше само ДОО.

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 dankatabg Профил 17.02.2005 22:44

НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, И ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ
(приета с ПМС No 263 от 1999 г.; обн.,ДВ,бр.6 от 21 януари 2000 г.; изм. и доп.,бр.83 от 2000 г., бр.36 от 2001 г., бр.19 от 2002 г., бр.10 от 2003 г.; изм. и доп.,бр.21 от 16 март 2004 г.)


7) (пред.ал.2,ДВ,бр.10 от 2003 г.; пред.ал.6,бр.21 от 2004 г.) Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:
1. (доп.,ДВ,бр.10 от 2003 г.) пътните, дневните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление No 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (обн., ДВ, бр.67 от 1993 г.; изм. и доп., бр.1 от 1994 г. и бр.25 от 1999 г.) или изплатените за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения;
2. (доп.,ДВ,бр.83 от 2000 г.; изм.,бр.19 от 2002 г., бр.21 от 2004 г.) стойността на безплатната предпазна храна, противоотровите и други средства, които неутрализират вредното въздействие на работната среда, предоставени в натура съгласно Кодекса на труда и други закони;
3. (изм.,ДВ,бр.19 от 2002 г., бр.21 от 2004 г.) стойността на безплатната храна, предоставена в натура на членовете на корабните екипажи за дните в експлоатация, на риболовците за дните на улов, а на водолазите - и за дните при спускане под водата, на дежурния персонал, изпълняващ 12-часови дежурства в лечебните и здравните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинска помощ и екипите по кръвонабиране, както и на военнослужещите съгласно чл.234, ал.3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. (изм.,ДВ,бр.10 от 2003 г., бр.21 от 2004 г.) стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт;
5. (изм.,ДВ,бр.21 от 2004 г.) стойността на специалното работно облекло и на личните предпазни средства, които се предоставят в натура при условия и по ред, предвидени в нормативен акт или колективен трудов договор;
6. сумите за лихви, които се изплащат по реда на чл.245, ал.2 от Кодекса на труда;
7. (изм.,ДВ,бр.83 от 2000 г., бр.36 от 2001 г.; доп.,бр.21 от 2004 г.) обезщетенията по чл.200,213,214, чл.216, ал.1, т.1 и 2, ал.2 и 3, чл.220, 221, чл.222, ал.2 и 3, чл.224, 225, 226, чл.232, ал. 2 и 3 и чл.331 от Кодекса на труда, § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ,бр.95 от 2003 г.) и § 118 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 25 от 2001 г.);
8. (изм.,ДВ,бр.83 от 2000 г.; доп.,бр.19 от 2002 г.) обезщетенията по чл.128д, чл.134, ал.1, чл.235, чл.237, ал.1 - 5 и ал.7, чл.239, 249, чл.255, ал.2 и порционните пари по чл.234, ал.2 и чл.275, ал.6, и сумите по чл.234, ал.1, чл.240, ал4, чл.265 и 276 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
9. (изм.,ДВ,бр.83 от 2000 г., бр.36 от 2001 г., бр.19 от 2002 г.) обезщетенията по чл.223, ал.4, чл.229, ал.4, чл.255, ал.1, чл.261, 263, 264, сумите по чл.223, ал.1 и 2, чл.225, чл.227, ал.1, чл.229, ал.5 и чл.232, ал.1, т.3 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
10. (нова,ДВ,бр.36 от 2001 г.; доп.,бр.19 от 2002 г.; изм.,бр.21 от 2004 г.) обезщетенията по чл.61, 78, чл.82, ал.3, т.1 и 2, чл.104, ал.2, 3 и 4, чл.105, ал.3, чл.106, ал.3 и 4 и чл.107а от Закона за държавния служител и сумите по чл.88, ал.3 от Закона за държавния служител.

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 БАШ-ИДИОД (гост) 17.02.2005 22:50

миналата година имах такъв случай с резон знам че шефа за това няма даде пари, обаждат ми се тези идиоти , господине може ли да ви предложим демо версия, ами може, идва сд-на счетоводителя с договор който ме задължава в 20дневен да върна шибаното сд от 0.5лв. да се набутам за куриер или пощенски разходи да им го върна, аз като питбул захапа ли не пускам взема ли не връщам , те мен ще работят, истекоха 20 дни дойде факттура данъчна дължа им пари.
Обади ха се по телефона дай парите. Викам им елате си вземете CD така и не дойдоха. Имаше едно време такива мулти левел маркетинг продаваха прамосмухачки за 2000 долара и тенджери и тигани за 1800лв. да го духат режете ги защото използват вашата моментна слабост или мерак.
Направили CD КОЕТО СТАРИРА БЛАУЗЪРА САМО АКО СЕ НАМИРА В УСТОЙСТВО С: АКО БЯХА СЕРИОЗНА ФИРМА ЩЯХА ДА НАПРАВЯТ НА PLONE.ORG ИЛИ НЕЩО ПОДОБНО WEB БАЗИРАНО ДА ПОЛЗВА ЦЕЛИЯ ОФИС. ДАЙ ЗА ДА ВЗЕМЕШ

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 dankatabg Профил 17.02.2005 23:03

Съгласно наредбата за елемнтите.... не се дължи вноска в/у чл.222, а съгласно Закона за ЗО здравни вноски се дължат върху доходите върху които се внасят и за ДОО:
Раздел V
Здравноосигурителни вноски
Чл.40. (изм.,ДВ,бр.107 от 2002 г.)
(1) Здравноосигурителната вноска на осигуреното лице, определена по реда на чл.29, ал.3, се определя върху доход и се внася, както следва:
1. (доп.,ДВ,бр.111 от 2004 г.) за лицата, получаващи доходи от трудови, служебни правоотношения или правоотношения, възникнали на основание специални закони, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества, лицата по чл.4, ал.1, т.8 от Кодекса за социално осигуряване и членовете на кооперации, получаващи възнаграждение от кооперацията - доходът, върху който се внасят вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно Кодекса за задължителното обществено осигуряване; вноската се внася от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение:
- 2000 - 2001 г. - 80:20;
- 2002 - 2004 г. - 75:25;
- 2005 г. - 70:30;
- 2006 г. - 65:35;
- 2007 г. - 60:40;
- 2008 г. - 55:45;
Съгласно чл.6 ал.13 от КСО- пак стигаме до наредбата за елементите и т.н.
(13) Елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт.
Съгласно ЗОДФЛ чл.19 ал.2 т.6 не подлежат на облагане:
6. (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; доп.,бр.105 от 2000 г.; доп.,бр.95 от 2003 г.; пред.т.4,изм.,бр.112 от 2003 г.) обезщетенията по чл.200, чл.216, ал.1, т.1 и 2, ал.2 и 3, чл.222, ал.2 и 3 и чл.226, ал.3 от Кодекса на труда, обезщетенията по чл.235 и 237 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл.223, ал.4 и чл.261 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл.139г, чл.139е, ал.1, т.1 и 2, чл.157а, ал.3 и чл.188о от Закона за съдебната власт и обезщетенията по чл.78, чл.82, ал.3, т.1 и 2, чл.85, ал.5, чл.104, ал.3 и 4 и чл.106, ал.3 от Закона за държавния служител;
Така, че в/у чл. 222 ал.1 се дължи само ДОД

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 tomova Профил 18.02.2005 13:03

Благодаря на всички,които се опитвате да ми помогнете,но в крайна сметка не разбрах - има ли
здравни осигуровки в/у обещетенията по чл.222 т.1 или няма

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 Биляна Профил 18.02.2005 13:20

Г-жо Томова, прочете поне отговора на dankatabg- дори да не го беше написала в прав текст, отговорът е в цитирания нормативен акт!

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 Биляна Профил 18.02.2005 13:22

вижте в Осигуровки-нормативна база- ОСИГУРОВКИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ-, автор Юлия темата е дискутирана

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 tomova Профил 18.02.2005 13:46

Биляна,мислиш ли,че не съм го прочела.Прочетох го много внимателно,но сме в спор с колеги
и затова настоявам.Обещетението по чл.222,т.1 е осигурителен стаж.За 2004 г.имаше ДОО,нямаше
здравно.,а нали в/у доходите по които се дължи ДОО би следвало да има и Здравно,така че не се
коси,може и аз някога да ти помогна

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 Биляна Профил 18.02.2005 15:59

Аз реших да направя това, което посъветвах г-жа Томова да направи и се обърках тотално! В едно СД с коментари пише, че ЗО СЕ ДЪЛЖИ!
затова се извинявам на Г-жа Томова за прибързаната ми реакция- нещо в нормативната уредба не е наред или поне аз не мога да я асимилирам адекватно в момента!

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 dankatabg Профил 18.02.2005 17:59

Извинявам се на г-жа Томова, но и тя ме заблуди с това чл.221 т. 1. Снощи късно и отговарях и май ми се е спяло не съм видяла, че след чл.222 има запетая и е допълнено ал.2 и 3. Сега като чета и разсъждавам в наредбата пише, че не се дължи по чл.222, ал. 2 и 3 . Значи по чл.221 ал.1 се дължи ДОО, а според закона за ЗО щом се дължи ДОО се внася и здравно. Още един път извинете за объркването ми. А и бях ядосана с новият ПП на НОИ.

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 dankatabg Профил 18.02.2005 18:07

Извинявам се на г-жа Томова, но и тя ме заблуди с това чл.221 т. 1. Снощи късно и отговарях и май ми се е спяло не съм видяла, че след чл.222 има запетая и е допълнено ал.2 и 3. Сега като чета и разсъждавам в наредбата пише, че не се дължи по чл.222, ал. 2 и 3 . Значи по чл.222 ал.1 се дължи ДОО, а според закона за ЗО щом се дължи ДОО се внася и здравно. Още един път извинете за объркването ми. А и бях ядосана с новият ПП на НОИ.
-------------------------------------------------------------------------------- Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 Natalia2 Профил 19.02.2005 20:31

Върху обезщетението по чл.222,т.1 не се дължи здравно осигуряване, а само ДОО.Работника сам си внася ЗО-6% върху 220,00лв/ако все още не се е регистрирал като безработен/
 

 Re: здравно в/у обещетение по чл.222 т.1 Natalia2 Профил 19.02.2005 20:49

Става въпрос за ОБЕЗЩЕТЕНИЕ а не за доход от трудова дейност.МОЛЯ ПРАВЕТЕ РАЗЛИКА.Няма да се учудя,ако колега попита дали се дължи ЗОВ върху доход от наем.
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване