Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване Започни нова тема

Тема. договор с прокурист

 договор с прокурист satanasowa Профил Изпрати email 18.02.2005 16:54

търся примерен договор с прокурист. знам, че е вид граждански договор, но не мога да намеря бланка
помогнете

 Re: договор с прокурист Дани Ди (гост) 18.02.2005 17:29

ДОГОВОР ЗА ПРОКУРИСТ

Днес, ............ 19... г. в гр. ............................... на основание чл. 21–25 от Търговския закон между страните
Фирма ..........................................................................................................,
с търговски адрес .......................................................................................,
представлявана от .......................................................................................
наричана в договора Търговец
и
......................................................................................................................,
ЕГН ...................... с адрес ..........................................................................,
наричана в договора Прокурист, се сключи настоящият договор за следното:


ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Търговецът натоварва и упълномощава, а Прокуристът приема да управлява фирмата на Търговеца срещу възнаграждение.
Чл. 2. Прокуристът ще получава възнаграждение в размер на ........................... (твърда сума/процент от реализираните приходи на фирмата), което ще се изплаща по следния начин .............................. (месечно, годишно, по друг начин).
Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок от ............. години и влиза в сила от датата на вписване на прокурата в търговския регистър.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОКУРИСТА
Чл. 4. Прокуристът получава от Търговеца следните правомощия:
– да извършва всички действия и сделки, свързани с упражняване на търговската дейност на фирмата-упълномощител;
– да представлява Търговеца;
– да упълномощава други лица за извършване на определени действия в интерес на фирмата без за това да е необходимо съгласието на Търговеца;
– да се разпорежда с имуществото на фирмата-упълномощител без правото да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти на фирмата.
Чл. 5. Прокуристът се задължава:
– да изпълнява длъжността си с грижата на добър търговец в интерес на фирмата-упълномощител;
– да не упълномощава другиго със своите права по закон;
– да не сключва търговски сделки за своя или чужда сметка в пределите на упълномощаването;
– да предава на Търговеца всичко, което е получил при изпълнение на дейността си;
– да прибавя към фирмата своето име и добавка, която сочи прокурата, когато подписва документи на фирмата-упълномощител;
– да дава на Търговеца отчет и текуща информация за дейността си и всички сключени от него сделки;
– да пази търговските тайни на Търговеца, станали му известни при изпълнение на длъжността си;
– да не упражнява конкурентна на Търговеца дейност, освен с писменото съгласие на Търговеца.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
Чл.6. Търговецът има право:
– да получава информация за дейността на Прокуриста;
– да получава всичко, което Прокуристът е получил при изпълнение на дейността си;
– да ограничава упълномощаването на Прокуриста в рамките на даден регион;
– да упълномощава и други лица за отделно или съвместно управление на фирмата;
– да прекратява упълномощаването, когато интересите на фирмата го налагат.
Чл.7. Търговецът има следните задължения:
– да осигури работно място на Прокуриста;
– да предоставя на Прокуриста всички данни, необходими за изпълнение на дейността му;
– да изплаща редовно на Прокуриста уговореното възнаграждение, както и обезщетение за обичайните разходи по дейността му.


ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 8. (1) Ако Прокуристът е сключил сделка без съгласието на Търговеца за своя или чужда сметка и Търговецът узнае за нея, той има право да иска обезщетение или да заяви, че сключената сделка е за негова сметка.
(2) Заявлението се прави в писмена форма в срок от един месец след узнаването на сделката, но не повече от една година от извършването й и се отправя до Прокуриста и до третото лице.
(3) Искът по алинея 2 се погасява в петгодишен срок от извършването на сделката.
Чл. 9 (1) Упълномощаването се прекратява с оттеглянето му от Търговеца и вписването на оттеглянето в търговския регистър.
(2) Упълномощаването не се прекратява със смъртта или поставянето на Търговеца под запрещение.
Чл. 10. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и действащото законодателство.
Чл. 11. Страните ще решават възникналите спорове по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


ТЪРГОВЕЦ: .................. ПРОКУРИСТ: ..................
(...............)

 Re: договор с прокурист Дани Ди (гост) 18.02.2005 17:32

Договора за Прокурист трябва да мине през съда за промяна в обстоятелстната и да приложиш нотариално заверено пълномощно.
След това БУЛСТАТ И ДАНЪЧНОТО УСПЕХ!
 

 Re: договор с прокурист satanasowa Профил Изпрати email 21.02.2005 08:35

много благодяра. успешна седмица
реклама

ODIT.info > Дискусия > Осигуряване