Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Oблагане на доходите на чуждестранни лица

от Илия Николов, данъчен експерт, 11 Jun 2008 11:08ч, видяна 11836 пъти
реклама
Чуждестранните физически лица подлежат на облагане по ЗДДФЛ за придобитите доходи от източници в България.
1. Доходите на чуждестранни лица с източник в България обхващат:
- доходите от наеми или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в която не е предвидено прехвърляне на правото на собственост;
- обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер;
- лихви, включително и съдържащите се във вноските по лизинг;
- стипендии за обучение в страната и чужбина;
- авторски и лицензионни възнаграждения;
- възнаграждения за технически услуги;
- награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица – общественици, дейци на науката, изкуството, културата и спорта;
- доходи от управление и контрол, от участия в управителни и контролни съвети на предприятия;
- доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество;
- доходи от продажба и замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти и други финансови активи.
Посочените доходи не трябва да са реализирани чрез определена база в България.
Възприет е принципът за облагане на брутните доходи, без намаляване на нормативни разходи с изключение на доходите от продажба и замяна на недвижимо имущество и от вноските по договор за лизинг. При тези доходи данъкът се определя върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото, намалявана с 19% разходи, Данъкът на доходите от продажба и замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти и други финансови активи, се определя от положителната разлика върху продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на имуществото.
Трябва да се има предвид и една особеност – изброените доходи в полза на чуждестранните физически лица не се облагат с данък, ако са освободени от облагане по чл. 13 от ЗДДФЛ и тези лица са установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство. Обстоятелствата се удостоверяват пред платеца на дохода с документ на данъчната администрация на държавата, в която лицето е установена за данъчни цели, както и с декларация на лицето, придобило дохода, че са налице условия за освобождаване на дохода от облагане.
Предприятието – платец на дохода е задължено да удържи данъка на лицето (10%) и да го внесе в бюджета до края на месеца, следващ месеца за начисляване на дохода.
Удържаният данък е окончателен и за него не се подава годишна данъчна декларация.
  2. Освен посочените доходи на чуждестранни лица в закона (чл. 38) е
определен специфичен ред за облагане на доходите на чуждестранни и местни физически лица. Това са доходите от:
- дивиденти и ликвидационни дялове;
- замяна на акции и дялове при преобразуване на дружества по ЗКПО;
- допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховка "Живот";
- продажба или замяна на движимо имущество по Закона за управление на отпадъците.
Дивидентите са доход, получен от стопанска дейност чрез влагане на парични средства. Развитието на стопанската дейност е наложило минимално облагане на тези доходи. У нас те се облагат с минималния данъчен размер 5%. Облага се брутният размер на дивидента, определен с решението за разпределението и изплащането им. Данъкът върху дивидента под формата на скрито разпределение на печалбата се определя върху брутната сума на начислените разходи.
С данък се облагат дивидентите и ликвидационните дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България и на местно физическо лице от източник в чужбина.
Платецът на дивидента следва да удържи данъка от лицето и да го внесе в бюджета до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределение на дивидентите.
Облагането на дивидентите е еднократно, при източника и за тях не се подава годишна данъчна декларация.
Доходите от ликвидационните дялов е се облагат също с 5% с окончателен данък при източника. данъкът се определя от положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството или кооперацията. Данъкът се удържа и внася до края на месеца, през който е начислен ликвидационният дял.
Не се облагат с данък ликвидационните дялове, ако са освободени от облагане по чл. 13 от закона и изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държави - членки на ЕС или на територията на Европейското икономическо пространство. Тези обстоятелства се удостоверяват пред платеца на дохода с документ на данъчната администрация на държавата, в която лицето е установено за данъчни цели. Освобождаването от облагане се извършва чрез декларация от лицето, придобило дохода.
Ликвидационните дялове могат да бъдат:

- делът от имуществото на съдружник при прекратяване на дружеството;
- паричната равностойност на дела на имуществото при прекратяване членството в дружеството;
- полагащата се делова вноска при прекратяване на членство в кооперация или при прекратяване на кооперация;
- имущество, прехвърлено при преобразуване на едноличния собственик по реда на чл. 285 от ТЗ.
Доходите, придобити от замяна на акции и дялове при преобразуване на дружества по глава деветнадесета, раздел II от ЗКПО, се облагат с 10%, като облагаемият доход се определя като положителната разлика между пазарната цена на придобитите при замяната акции или дялове и цената на придобиване по чл. 33, ал. 6 на акциите или дяловете в преобразуващото се дружество. пазарната цена в случая се приема за цена на придобиване по чл. 33, ал. 6 при последваща продажба или замяна на акциите и дяловете в приемащото или новоучреденото дружество.
Доходите от замяна на акции и дялове при преобразуване на дружества по ЗКПО, могат да бъдат:
- от замяна акции и дялове в местни търговски дружества или в търговски дружества в чужбина;
- от замяна акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;
- чуждестранните физически лица могат да реализират доход при замяна на акции и дялове местни търговски дружества за акции и дялове в местни търговски дружества или търговски дружества в чужбина.
Начисления данък се внася от платеца на дохода до 15 - то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
3. С окончателен данък се облага и брутната сума на доходите от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховка "Живот", придобити на датата на:
- обратно получаване на внесените суми за застраховка "Живот";
- обратно получаване на внесените суми за доброволно здравно осигуряване с изключение на предвидените в здравноосигурителните договори случаи;
- получаване на внесените суми за допълнително осигуряване (доброволно) преди придобиване право на допълнителна пенсия;
- прехвърляне на суми от индивидуална партида по партида на трето лице;
- изменение на застрахователния договор, за който е ползван чл. 19;
- усвояване на сумите по застрахователен договор за погасяване на заем,, когато застраховка "Живот" се ползва за обезпечение на задължение на физическо лице.
Посочените по-горе доходи не се облагат с окончателен данък, ако съответстват на частта от вноските/премиите, за които не е ползвано данъчно облекчение по реда на чл. 19 от закона.
4. С окончателен данък се облага и брутната сума на дохода, придобит от физическото лице при продажба или замяна на движимо имущество, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със ЗУО (чл. 13, ал. 1, т. 2, буква "г")
Посочените основни моменти в облагането с окончателен данък на доходите на чуждестранните лица и на българските и чуждестранни лица, облагани по еднакъв ред и условия.

Този материал е предоставен от „Сиела” и е част от продукта Сиела Счетоводство. До края на месец юни можете да се възползвате от преференциалната оферта за абонамент за Сиела ЕвроСчетоводител и Сиела Счетоводство. Тя ви дава възможност за годишен абонамент, като 1 година = 14 месеца!
За повече информация натиснете тук.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР