Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Хората с намалена трудоспособност ще могат да ползват данъчните си облекчения и месечно

от Правителствена информационна служба, 20 Oct 2008 21:02ч, видяна 7942 пъти
реклама
Отстъпката при плащане на целия данък сгради до 30 април 2009 г. ще е 5%, предвиждат промените в Закона за местните данъци и такси
Хората с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност ще правят авансови вноски за доходи, различни от трудови правоотношения, след като доходът им през годината превиши размера на данъчното облекчение. Това е заложено в разгледаните от Националния съвет за тристранно сътрудничество предложения за изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Под председателството на вицепремиера Емел Етем социалните партньори разгледаха предвижданите промени в още 3 закона – за корпоративното подоходно облагане, за акцизите и данъчните складове и за местните данъци и такси. Работодатели и синдикати дадоха висока оценка на провежданата от правителството данъчна политика, гарантираща финансовата стабилност на държавата.

След въвеждането на пропорционалното данъчно облагане на доходите и при запазване механизма на ползване на облекчението през 2008 г. лицата, имащи право да ползват отстъпка за намалена работоспособност, правят авансови вноски за доходи, различни от трудови правоотношения, без да се вземе предвид данъчното облекчение. Съществуващите в момента разпоредби са неблагоприятни за данъчно задължените лица, поради това че през годината те дължат авансови вноски, които след ползване на данъчното облекчение в края на годината, подлежат на връщане – пълно или частично, с годишната данъчна декларация.

С промените в ЗДДФЛ се предлага самоосигуряващите се лица сами да могат да определят и внасят авансов данък, подобно на вноските си за осигуряване, без да се взема предвид кой е платец на дохода. В момента авансовото облагане на самоосигуряващите се е подчинено на различен режим в зависимост от платеца на дохода. Когато това е предприятие, авансовият данък се удържа от предприятието, а когато е физическо лице – самоосигуряващите се сами определят и внасят авансовия си данък.

Предвижда се доходите от дивиденти и ликвидационни дялове да се посочват в справката за изплатени суми на физически лица не в годината на изплащане на дохода, а в годината, през която е взето решението за разпределението на дивидента или начисляването на ликвидационния дял, и съответно възниква задължение за удържане и внасяне на данък. Предложението е поради това, че в много случаи изплащането не се извършва от дружеството, а от банка или инвестиционен посредник и поради това на дружеството не е известна датата на изплащане.

Освободени от облагане ще бъдат доходите от сделки с акции на публични дружества, извършвани на регулиран пазар на ценни книжа във всички държави-членки на ЕС. Досега това се отнасяше само за сделки на българската борса.

Измененията и допълненията в Закона за корпоративното подоходно облагане предвиждат освобождаване от облагане на печалбите и непризнаване за данъчни цели на загубите от сделки на борсата в държава-членка на ЕС. По този начин данъчното им третиране ще се изравни с това на печалбите или загубите, реализирани на българската борса. За сделките на регулиран пазар страната ни е поела ангажимент за промяна на данъчното законодателство с цел изравняване на данъчното третиране на сделките на българската борса с това на останалите пазари в държавите-членки на Общността. В момента различното данъчно облагане ограничава свободното движение на капитали.

Очаква се да бъдат променени данъчните облекчения за дарения, направени в полза на определени лица, с цел недопускане на дискриминация на хората, за които са направени даренията. Поради тази причина данъчното третиране на даренията за български физически и юридически лица ще се изравни с това на даренията, осъществени в полза на лица, установени в други държави-членки на ЕС.

През 2009 г. промените в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани с поетите от страната ни ангажименти за достигане на минималните за ЕС размери на акцизните ставки за различни видове стоки.
В съответствие с договорения с Европейската комисия график през следващата година се предвиждат следните изменения на акцизните ставки:
-  за керосин - от 535 лв./т на 565 лв./т;
- за кокса и въглищата от 0,40 лв. за 1 гигаджаул на 0,60 лв. за гигаджаул топлотворна способност;
- за електрическа енергия за стопански нужди от 1,20 лв. за мегават час на 1,40 лв. за мегават час.

Акцизната ставка за цигарите ще бъде повишена от 37 лв. за 1000 къса + 35% от продажната цена на 47 лв. за 1000 къса + 37% от продажната цена. С това цената на цигари марка „Виктори”, например, ще стане 3,30 лв. В момента тя е 2,75 лв. Увеличението е във връзка с поетия ангажимент за плавно нарастване на акцизите и достигане на минималните за Общността нива към 1 януари 2010 г.

При плащане на целия данък сгради от 1 март до 30 април 2009 г. отстъпка ще е 5%, е записано в предлаганите промени в Закона за местните данъци и такси. Поради покачването на пазарните цени на недвижимите имоти и изоставането на данъчните оценки от пазара на недвижимите имоти през следващата година се предвижда увеличаване на данъчните оценки на недвижимите имоти. С 50% ще бъдат коригирани коефициентите за местоположение на имотите, които са с най-голяма тежест при определяне на данъчната оценка.

Във връзка с увеличението на данъчните оценки на недвижимите имоти на общинските съвети ще се даде възможност да се запази съществуващата през т. г. данъчна тежест. За данъците върху недвижимите имоти, при придобиване на имущества по възмезден и безвъзмезден начин и върху наследствата минималните и максималните размери ще бъдат намалени по такъв начин, че да компенсират увеличението на данъчните оценки. Например, за данъка върху недвижимите имоти промилът се намалява. Той ще бъде от 1 до 2 промила върху данъчната оценка на имота. Т. г. той е от 1,5 до 3 промила.

През следващата година се предвижда въвеждането на ефективен данък върху наследството. От 250 000 лв. на 70 000 лв. ще бъда намален необлагаемият наследствен дял, над който ще се дължи данък върху наследството. Това не се отнася за съпрузите, децата и други роднини по права линия. Както и досега, те няма да плащат данък.
С друга промяна в закона се конкретизира освобождаването от данък при придобиване на моторни превозни средства, внесени като нови. Предвижда се освободени от облагане да бъдат моторните превозни средства, които при придобиването им на територията на страната не са регистрирани за движение.

Ако до 1 януари 2009 г. определените през м. г. размери на данъците върху недвижимите имоти, при дарения, при придобиване на имущества по възмезден и безвъзмезден начин и върху наследствата не отговарят на новите законови изисквания, най-късно до 31 януари 2009 г. общинските съвети трябва да определят нови размери в съответствие със закона. В случай, че в посочения срок той не е променен, през следващата година ще се прилагат минималните размери, определени в нормативната уредба.


Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР