Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Прехвърляне на предприятието на едноличен търговец – данъчно третиране

от Български законник, 05 Feb 2013 16:33ч, видяна 11155 пъти
реклама
Въпрос: Предстои прехвърляне на предприятие ЕТ на новоучредено ЕООД, еднолична собственост на едно и също физическо лице. И двете фирми не са регистрирани по ЗДДС. 1. При определяне на облагаемия оборот 12 месеца назад за регистрация по ЗДДС на ЕООД-то взема ли се предвид и оборотът на ЕТ-то за съответния интервал месеци до 12? 2. Ако прехвърлянето на ЕТ-то е без заличаване от ТР, по същия начин ли ще се третират оборотите? Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

Въпрос: Предстои прехвърляне на предприятие ЕТ на новоучредено ЕООД, еднолична собственост на едно и също физическо лице. И двете фирми не са регистрирани по ЗДДС. 1. При определяне на облагаемия оборот 12 месеца назад за регистрация по ЗДДС на ЕООД-то взема ли се предвид и оборотът на ЕТ-то за съответния интервал месеци до 12? 2. Ако прехвърлянето на ЕТ-то е без заличаване от ТР, по същия начин ли ще се третират оборотите?


Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

Отговор: 1. Прехвърлянето на предприятието на ЕТ е уредено правно в чл. 15 ТЗ и се третира данъчно както по ЗКПО, така и по ЗДДС. Но преди всичко следва да имате предвид, че в 7-дневен срок преди подаване на заявлението за вписване на прехвърлянето в Агенцията по вписванията трябва да подадете уведомление до НАП за прехвърлянето, като НАП издава удостоверение за това уведомяване, което трябва да приложите към заявлението за вписване на прехвърлянето и което е условие за неговото разглеждане от Агенцията по вписванията. След вписване на прехвърлянето на предприятието ще са налице някои данъчни последици както за прехвърлителя (ЕТ), така и за ЕООД (придобиващ), независимо че едноличният собственик и на двете е едно и също лице.


Върху цената на сделката не се начислява ДДС, тъй като в чл. 10 от ЗДДС изрично е посочено, че за целите на облагането при прехвърляне на предприятие по реда на чл. 15 ТЗ липсва доставка.


Въпросът относно влиянието на облагаемия оборот на ЕТ при определяне на облагаемия оборот на данъчно задълженото лице, възникващо при преобразуването, не е уреден изрично в закона. В тази връзка в чл. 73, ал. 4 от ППЗДДС обаче е определено, че в случаите на чл. 107, т. 3, б. “а” от закона при определяне на облагаемия оборот на лицата за целите на регистрацията (ал. 1 на същия член от правилника) се включва и облагаемият оборот, формиран от ЕТ до заличаването му от търговския регистър. Следователно при обстоятелствата, посочени в запитването, облагаемият оборот на новосъздаденото ЕООД за 12 последователни месеци ще се формира, като към него се добавя този, формиран от ЕТ до момента на заличаването му от регистър.


2. Както бе отбелязано по-горе относно прехвърлянето на облагаемия оборот на прехвърляния ЕТ формиран преди прехвърлянето му на ЕООД, не е регламентиран изрично в закона. Но, докато за прехвърлянето на оборота в случаите на заличаване има разпоредба в ППЗДДС, за този при прехвърляне без заличаване няма такава. В този смисъл отговорът е лично становище и може да не бъде споделен изцяло от данъчната администрация. Според него, ако ЕТ не бъде заличен от търговския регистър, облагаемият оборот на физическото лице, притежател на ЕТ-то, не се прехвърля на ЕООД-то. Не следва да се забравя обаче, че при ЕТ данъчно задължено е не предприятието, а физическото лице, регистрирало предприятие. Ето защо лицето следва да има предвид, че задълженията за евентуална регистрация, които поражда този оборот, ще продължат да съпровожда съществуването на незаличения ЕТ и ако в качеството си на физическо лице извършва дейност (например облагаеми доставки на услуги за отдаване под наем) и в рамките на добавените последователни месеци след прехвърлянето оборотът му формира 50 000 лв., ще следва да се регистрира за целите на облагането.


В тази връзка заслужава внимание и разликата в данъчното третиране на доходите на лицето от прехвърлянето по ЗДДФЛ. На основание чл. 26, ал. 1 от ЗДДФЛ при прехвърляне на предприятието на ЕТ без заличаване във финансовия резултат от прехвърлянето се включва при определянето на облагаемия доход от стопанската дейност като ЕТ. Съгласно същата разпоредба облагаемият доход от стопанска дейност като ЕТ е данъчната печалба, формирана по реда на ЗКПО.


Доходите от прехвърляне на предприятието на ЕТ със заличаване са в обхвата на доходите от прехвърляне на права или имущество. Съгласно чл. 33, ал. 11 от ЗДДФЛ при такова прехвърляне облагаемият доход на лицето е положителната разлика между определената с договора продажна цена и собствения капитал на предприятието. По смисъла на ЗДДФЛ "собствен капитал на предприятието" е „разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието" (§ 1, т. 32 от ДР). На основание чл. 11, ал. 4 от ЗДДФЛ доходът от прехвърлянето на предприятието се смята за придобит на датата на съдебното решение за прехвърлянето със заличаване на ЕТ.


Освен това не бива да се пренебрегват и обстоятелството, че предприятието на ЕТ се прехвърля на ЕООД със същия собственик, и последствията от приложението на чл. 77 от ЗДДФЛ във връзка с чл. 16 от ЗКПО. При тези обстоятелства последствията от поемането на облагаемия оборот на заличен ЕТ от новото ЕООД едва ли са най- неблагоприятният вариант за физическото лице - техен собственик. 

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР