Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Обобщен данъчен календар 2006 г.

31 Mar 2006 21:35ч, видяна 2163 пъти
реклама
Календар 2006 г.
Обобщен данъчен календар за 2006 г.
ЯНУАРИ
До 03.01.2006 г.
ЗКПО Авансови тримесечни вноски и подаване на декларация по чл.2г от ЗКПО от лицата,които организират хазартни игри с хазартни игрални автомати,съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета,рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.
До 07.01.2006 г.
ЗКПО Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец декември 2005 г.
До 10.01.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец декември 2005 г. доходи по трудови и извънтрудови правоотношения
ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено
До 14.01.2006 г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец декември 2005 г. и внасяне на дължимия акциз за месец декември на 2005 г.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на 2005 г.
До 15.01.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на авансовия данък за четвъртото тримесечие на 2005 г. за доходи, получени от: отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и за упражняване на свободна професия, извършване на други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения по чл. 22 от Закона за облагане доходите на физическите лица, когато платец на доходите не е предприятие.
ЗОДФЛ Внасяне на дължимия окончателен данък по чл. 40 от Закона за облагане доходите на физическите лица за доходите, упоменати в чл. 26, т. 2 - 7 и 10 от ЗОДФЛ, получени през четвъртото тримесечие на 2005 г., когато платец на доходите не е предприятие, както и за дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец декември окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки “Живот и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
ЗКПО Месечните авансови вноски за януари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Внасяне на окончателния данък върху приходите за месец декември 2005 г. от бюджетните предприятия.
ЗКПО Внасяне на начислените за месец декември 2004 г. еднократни данъци при източника върху разходите за тържества, представителни и развлекателни цели; дарения и спонсорство, отчетени като разход; социални разходи; разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на леки автомобили; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Извършване на вноските по § 45 от ПЗР на ЗКПО от банките и клоновете на чуждестранни банки в страната на данъчните задължения, възникнали от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансовите вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през декември 2005 г.
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални,за прекъсване и започване на сервизното обслужване,както и за получени уведомления за загубване,кражба,унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец декември 2005 г.
До 20.01.2006 г.
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през месец декември 2005 г. хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 31.01.2006 г.
ЗОДФЛ Ползване на 5 на сто отстъпка върху сумата, която остава за довнасяне по годишната данъчна декларация по чл. 41 от ЗОДФЛ за доходи, получени през 2005 г., от лицата, подали декларацията и заплатили данъка в срок до 31.01.2006 г.
ЗОДФЛ Подаване на декларации за облагане с окончателен годишен (патентен) данък за 2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за първото тримесечие на 2006 г. Лицата, които до 31 януари подадат декларацията по чл. 43 и в същия срок заплатят пълния размер на окончателния годишен (патентен) данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец декември на 2005 година.
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец декември 2005 г. от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.
ФЕВРУАРИ
До 07.02.2006 г.
ЗКПО
Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец януари.
До 10.02.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец януари доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.
ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.
До 14.02.2006 г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец януари и внасяне на дължимия акциз за месец януари.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец януари.
До 15.02.2006 г.
ЗМДТ Подаване на декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили, от собствениците на седлови влекачи и влекачи с ремарке.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец януари окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки “Живот и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
ЗКПО Месечните авансови вноски за февруари за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Внасяне на данъка върху приходите за месец януари от бюджетните предприятия.
ЗКПО Внасяне на данъците върху разходите за месец януари; разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства; разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансовите вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък
ЗКПО Извършване на вноските по § 45 от ПЗР на ЗКПО от банките и клоновете на чуждестранни банки в страната на данъчните задължения, възникнали от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през януари.
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални,за прекъсване и започване на сервизното обслужване,както и за получени уведомления за загубване,кражба,унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец януари.
До 20.02.2006 г.
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 28.02.2006 г.
ЗМДТ Подаване на декларация по чл. 17, ал. 1 от ЗМДТ от предприятия при промяна в отчетната стойност на недвижими имоти, настъпила към 31.12 на предходната година.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец януари на 2006г.
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец януари от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.
МАРТ
До 07.03.2006 г.
ЗКПО
Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец февруари.
До 10.03.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец февруари доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.
ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.
До 14.03.2006 г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец февруари и внасяне на дължимия акциз за месец февруари.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец февруари.
До 15.03.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец февруари окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
ЗКПО Месечните авансови вноски за март за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Внасяне на данъка върху приходите за месец февруари от бюджетните предприятия.
ЗКПО Внасяне на данъците върху разходите за месец февруари: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка ремонт и експлоатация на превозни средства; разходи за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка “Живот” и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансови вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.
ЗКПО Извършване на вноските по § 45 от ПЗР на ЗКПО от банките и клоновете на чуждестранни банки в страната на данъчните задължения, възникнали от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец февруари.
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални,за прекъсване и започване на сервизното обслужване,както и за получени уведомления за загубване,кражба,унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец февруари.
До 20.03.2006 г.
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 31.03.2006 г.
ЗКПО Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия корпоративен данък за 2005 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Подаване на годишната данъчна декларация по ЗКПО за 2005 г. от бюджетните предприятия.
ЗКПО Подаване на годишната данъчна декларация по ЗКПО за 2005 г. от лицата, извършващи морско търговско корабоплаване, които за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък се облагат с данък върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец февруари.
ЗКПО Националните кооперативни съюзи отчитат пред Министерството на финансите набирането и целевото разходването на преотстъпения корпоративен данък.
ЗКПО Третата вноска по § 46 от ПЗР на ЗКПО от данъчните задължения, възникнали в резултат на прилагането на отменената буква "б" от чл. 23, ал. 2, т. 16 за активите, за които признатата до 31 декември 2003 г. данъчна амортизация е равна или превишава амортизируемата им стойност (активите, които са напълно амортизирани към 31 декември 2003 г. съгласно данъчния амортизационен план).
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец февруари от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.
АПРИЛ
До 01.04.2006 г.
ЗКПО Авансови тримесечни вноски и подаване на декларация по чл. 2г от Закона за корпоративното подоходно облагане от лицата, които организират хазартни игри с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.
До 07.04.2006 г.
ЗКПО Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец март.
До 10.04.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец март доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.
ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.
До 14.04.2006 г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец март и внасяне на дължимия акциз за месец март.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.
До 15.04.2006 г.
ЗДДС Подаване на годишна справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност за 2005 г.
ЗОДФЛ Подаване на годишна данъчна декларация по чл.41 от Закона за облагане доходите на физическите лица за 2005 г. Дължимият данък по годишната данъчна декларация се внася в 30-дневен срок, считано от датата на подаването й.
ЗОДФЛ Подаване на справка от предприятията за изплатените доходи на физически лица през 2005 г., различни от доходи от трудови правоотношения и пенсии.
ЗОДФЛ Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на 2006 г. за доходите, получени от: отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и за упражняване на свободна професия, извършване на други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения по чл. 22 от Закона за облагане доходите на физическите лица, когато платец на доходите не е предприятие.
ЗОДФЛ Внасяне на дължимия за първото тримесечие на 2006 г. окончателен данък по чл. 40 от Закона за облагане доходите на физическите лица за доходите, упоменати в чл. 26, т. 2 – 7 и 10 от ЗОДФЛ, когато платец на доходите не е предприятие, както и за дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец март окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
ЗКПО Внасяне на данъка върху приходите за месец март от бюджетните предприятия.
ЗКПО Подаване на бюджетните предприятия на декларация по чл. 51, ал. 8 от ЗКПО за предходното тримесечие.
ЗКПО Месечните авансови вноски за корпоративния данък за април по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Внасяне на данъците върху разходите за месец март: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства; разходи за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка “Живот” и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансовите вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване тримесечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец март.
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец март.
До 20.04.2006 г.
ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 30.04.2006 г.
ЗМДТ Първа вноска на данъка върху недивижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 2006 г. Предплатилите в този срок данъка за цялата година ползват отстъпка от 5 на сто.
ЗМДТ Първа вноска на данъка върху превозните средства. Предплатилите в този срок данъка за цялата година ползват отстъпка от 5 на сто.
ЗОДФЛ Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за второто тримесечие на 2006 г.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец март.
ЗКПО Подаване на тримесечна декларация по чл. 51, ал. 10 от ЗКПО за предходното тримесечие от лица, извършващи морско търговско корабоплаване.
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец март от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.
МАЙ
До 07.05.2006г.
ЗКПО Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец април.
До 10.05.2006г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец април доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.
ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.
До 14.05.2006г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец април и внасяне на дължимия акциз за месец април.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец април окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
До 15.05.2006г.
ЗКПО Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Внасяне на данъка върху приходите за месец април от бюджетните предприятия.
ЗКПО Внасяне на данъците върху разходите за месец април: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства; разходи за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка “Живот” и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансовитевноски от лицата, които считат, чете надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през април.
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец април.
До 20.05.2006 г.
ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 31.05.2006 г.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец април.
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец април от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.
ЮНИ
До 07.06.2006 г.
ЗКПО
Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец май.
До 10.06.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец май доходи по трудови и извънтрудови правоотношения
ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.
До 14.06.2006 г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец май и внасяне на дължимия акциз за месец май.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец май.
До 15.06.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец май окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
ЗКПО Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Внасяне на данъка върху приходите за месец май от бюджетните предприятия.
ЗКПО Внасяне на данъците върху разходите за месец май: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка ремонт и експлоатация на превозни средства; разходи за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка “Живот” и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансови вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през май.
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец май.
До 20.06.2006 г.
ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 30.06.2006 г.
ЗМДТ Втора вноска на данъка върху недивижимите имоти и таксата за битови отпадъци от юридически и физически лица.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец май.
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец май от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.
ЮЛИ
До 01.07.2006 г.
ЗКПО Авансови трим.вноски и подаване на декларация по чл.2г от Закона за корпоративното подоходно облагане от лицата, които организират хазартни игри с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.
До 07.07.2006 г.
ЗКПО
Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец юни.
До 10.07.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец юни доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.
ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.
До 14.07.2006 г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец юни и внасяне на дължимия акциз за месец юни.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юни.
До 15.07.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на дължимия за второто тримесечие на 2006 г. окончателен данък по чл. 40 от Закона за облагане доходите на физическите лица за доходите, упоменати в чл. 26, т. 2 – 7 и 10 от ЗОДФЛ, когато платец на доходите не е предприятие, както и за дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец юни окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
ЗКПО Внасяне на данъка върху приходите за месец юни от бюджетните предприятия.
ЗКПО Месечните авансови вноски за корпоративния данък за юли по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Подаване на бюджетните предприятия на декларация по чл. 51, ал. 8 от ЗКПО за предходното тримесечие.
ЗКПО Внасяне на данъците върху разходите за месец юни: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства; разходи за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка “Живот” и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие на 2006 г. за доходи, получени от: отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и за упражняване на свободна професия, извършване на други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения по чл. 22 от Закона за облагане доходите на физическите лица, когато платец на доходите не е предприятие.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансовите вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване тримесечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през юни.
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец юни.
До 20.07.2006 г.
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 30.07.2006 г.
ЗКПО Подаване на тримесечна декларация по чл. 51 , ал. 10 от ЗКПО за предходното тримесечие от лица, извършващи морско търговско корабоплаване.
До 31.07.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за третото тримесечие на 2006 г.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец юни.
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец юни от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.
АВГУСТ
До 07.08.2006 г.
ЗКПО
Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец юли.
До 10.08.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец юли доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.
ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.
До 14.08.2006 г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец юли и внасяне на дължимия акциз за месец юли.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец юли.
До 15.08.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец юли окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
ЗКПО Месечните авансови вноски за август за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Внасяне на данъка върху приходите за месец юли от бюджетните предприятия.
ЗКПО Внасяне на данъците върху разходите за месец юли: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка ремонт и експлоатация на превозни средства; разходи за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка “Живот” и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансови вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през юли.
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец юли.
До 20.08.2006 г.
ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка.
До 31.08.2006 г.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец юли.
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец юли от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.
СЕПТЕМВРИ
До 07.09.2006 г.
ЗКПО
Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец август.
До 10.09.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец август доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.
ЗКПО
Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.
До 14.09.2006 г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец август и внасяне на дължимия акциз за месец август.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец август.
До 15.09.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец август окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
ЗКПО Месечните авансови вноски за корпоративния данък за септември по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Внасяне на данъка върху приходите за месец август от бюджетните предприятия.
ЗКПО Внасяне на данъците върху разходите за месец август: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства; разходи за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка “Живот” и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансовите вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през август .
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец август.
До 20.09.2006 г.
ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 30.09.2006 г.
ЗМДТ Трета вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци от юридически и физически лица.
ЗМДТ Втора вноска на данъка върху превозните средства.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец август.
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец август от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.
ОКТОМВРИ
До 01.10.2006 г.
ЗКПО Авансови тримесечни вноски и подаване на декларация по чл. 2г от Закона за корпоративното подоходно облагане от лицата, които организират хазартни игри с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино.
До 07.10.2006 г.
ЗКПО Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец септември.
До 10.10.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец септември доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.
ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.
До 14.10.2006 г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец септември и внасяне на дължимия акциз за месец септември.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец септември.
До 15.10.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на авансовия данък за третото тримесечие на 2006 г. за доходите, получени от: отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и за упражняване на свободна професия, извършване на други дейности и услуги по извънтрудови правоотношения по чл. 22 от Закона за облагане доходите на физическите лица, когато платец на доходите не е предприятие.
ЗОДФЛ Внасяне на дължимия за третото тримесечие на 2006 г. окончателен данък по чл. 40 от Закона за облагане доходите на физическите лица за доходите, упоменати в чл. 26, т. 2 – 7 и 10 от ЗОДФЛ, когато платец на доходите не е предприятие, както и за дивиденти, изплатени на местни физически лица от чуждестранни лица.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец септември окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
ЗКПО Внасяне на данъка върху приходите за месец септеври от бюджетните предприятия.
ЗКПО Месечните авансови вноски за корпоративния данък за октомври по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Тримесечните авансови вноски за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Подаване на бюджетните предприятия на декларация по чл. 51, ал. 8 от ЗКПО за предходното тримесечие.
ЗКПО Внасяне на данъците върху разходите за месец септември: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства; разходи за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка “Живот” и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансовите вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване тримесечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през септември.
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец септември.
До 20.10.2006 г.
ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 30.10.2006 г.
ЗКПО Подаване на тримесечна декларация по чл. 51, ал. 10 от ЗКПО за предходното тримесечие от лица, извършващи морско търговско корабоплаване.
До 31.10.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на окончателния годишен (патентен) данък за четвъртото тримесечие.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец септември.
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец септември от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.
НОЕМВРИ
До 07.11.2006 г.
ЗКПО Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец октомври.
До 10.11.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец октомври доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.
ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.
До 14.11.2006 г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец октомври и внасяне на дължимия акциз за месец октомври.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец октомври.
До 15.11.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец октомври окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
ЗКПО Месечните авансови вноски за ноември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Внасяне на данъка върху приходите за месец октомври от бюджетните предприятия.
ЗКПО Внасяне на данъците върху разходите за месец октомври: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка ремонт и експлоатация на превозни средства; разходи за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка “Живот” и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансови вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 57, ал. 3 от ЗКПО за размера на подлежащите на преотстъпване месечни авансови вноски от лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък.
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през октомври.
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец октомври.
До 20.11.2006 г.
ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка. Внасяне на този данък от телефонните и телекомуникационните оператори.
До 30.11.2006 г.
ЗМДТ Четвъртата вноска на данъка върху недивижимите имоти и таксата за битови отпадъци от юридически и физически лица.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец октомври.
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец октомври от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.
ДЕКЕМВРИ
До 01.12.2006 г.
ЗКПО Подаване на декларация по чл.51, ал. 9 във връзка с чл.2 ,ал. 6 от ЗКПО от лицата,извършващи морско търговско корабоплаване,които са избрали 2007 г. да се облагат с данък върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация вместо с корпоративен данък.
До 07.12.2006 г.
ЗКПО Внасяне на окончателен данък върху приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта, получени от организаторите на хазартни игри по чл. 2а от ЗКПО през месец ноември.
До 10.12.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне от работодателя или възложителя на данъка за изплатените в брой през месец ноември доходи по трудови и извънтрудови правоотношения.
ЗКПО Подаване на декларация по ЗКПО от организаторите на хазартни игри лотария, Бинго и Кено.
До 14.12.2006 г.
ЗА Подаване на справка-декларация за месец ноември и внасяне на дължимия акциз за месец ноември.
ЗДДС Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и магнитен носител и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец ноември .
До 15.12.2006 г.
ЗОДФЛ Внасяне на удържания през месец ноември окончателен данък по реда на чл. 40 от ЗОДФЛ за доходи от доброволно пенсионно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица, както и от застраховки ”Живот” и рента” и застраховки “Живот”, свързани с инвестиционен фонд.
ЗКПО Месечните авансови вноски за декември за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗКПО Внасяне на данъка върху приходите за месец ноември от бюджетните предприятия.
ЗКПО Внасяне на данъците върху разходите за месец ноември: разходи за дарения, спонсорство и подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице; социални разходи; разходи за поддръжка ремонт и експлоатация на превозни средства; разходи за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка “Живот” и застраховка “Живот”, ако е свързана с инвестиционен фонд, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице.
ЗКПО Подаване на декларация по чл. 56, ал. 6 от ЗКПО за намаляване на авансови вноски от лицата, които считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък.
Наредба № 4 Подаване на данни на техн.носител от производител/вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през ноември.
Наредба № 4 Подаване на данни на технически носител от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, кражба, унищожаване на фискалното устройство и/или книгата за дневните финансови отчети през месец ноември.
До 20.12.2006 г.
ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и телефонни и телекомуникационни оператори за проведени през предходния месец хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличението в цената на телефонна или друга телекомуникационна връзка.
До 31.12.2006 г.
ЗМДТ Подаване на декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за 2007 г.,ако такъв ред и основние са предвидени в наредбата по чл. 9 от ЗДМТ на съответния общински съвет.
ЗМДТ Връщане на регистрационния талон на превозното средство,което е основание за освобождаване от данък върху превозните средства за 2007 г.
ЗКПО Деклариране и внасяне на еднократните данъци по чл. 34 от ЗКПО за начислени доходи през месец ноември.
ЗКПО Внасяне на данъка върху нетния тонаж на корабите за месец ноември от лицата по чл. 2, ал. 5 от ЗКПО.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР