Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Патентен данък

06 Feb 2008, видяна 10815 пъти
реклама
От 2008 г. патентният данък е местен данък

От 2008 г. патентният данък е местен данък. Това означава, че декларациите за облагане с патентен данък трябва да се подават в общината, където се намира обекта (а не в офисите на Националната агенция за приходите). Плащането на данъка отново става по банков път, но трябва да се внася по сметка 7311 за Местни данъци и такси на съответната община по новосъздадения за целта код за вид плащане - 441400.

Въпреки, че режимът за облагане с патентен данък вече се регламентира със Закона за местни данъци и такси, няма съществени различия в разпоредбите.

Кои лица заплащат патентен данък?

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към ЗМДТ (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2.лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

За доходите от извършваната патентна дейност лицата не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Къде се подава данъчната декларация за облагане с патентен данък?

Данъчните декларации за облагане с патентен данък и за промяна в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка се подават в общината, на чиято територията се намира обектът, в който се извършва патентна дейност. Когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. Когато се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице, данъчната декларация се подава в общината по постоянния адрес на пълномощника. Извън тези случаи – в Столична община.

Какъв е срокът за подаване на данъчната декларация за облагане с патентен данък?

Срокът за подаване на данъчната декларация за облагане с патентен данък не е променен – 31 януари на текущата година, а след тази дата – непосредствено преди започване на дейността. Промените в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, се декларират в 7-дневен срок след настъпване на съответното обстоятелство.

Важно! Срокът за подаване на данъчната декларация за облагане с патентен данък за 2008 г. е до 30 април на текущата година.

Какъв е срокът за внасяне на данъка?

Няма промяна и в сроковете за внасяне. Данъкът се заплаща на четири равни вноски: до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври, за съответните тримесечия на годината.

Важно! Срокът за плащане на първата и втората вноска за 2008 г. е 30 април на текущата година.

Има ли отстъпки?

Остава и отстъпката от 5% за лицата, които до 31 януари подадат данъчната декларация за облагане с патентен данък и в същия срок внесат пълния размер на данъка, определен съгласно декларираните обстоятелства.

Важно! На предплатилите за цялата 2008 г. година в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.

Къде се внася патентният данък?

Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, или където е постоянният адрес на лицето – за дейности, които не се извършват от обект или от постоянно място.

Задълженията за окончателен годишен (патентен) данък, възникнали до 31 декември 2007 г. включително, се внасят по досегашния ред - в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния адрес на физическото, включително на едноличния търговец.

Какви са санкциите при неспазване на разпоредбите?

Запазват се размерите на глобите: за неподадена или подадена след срока данъчна декларация – до 500 лв.; за неверни данни или обстоятелства, водещи до намаляване на данъка или до освобождаване от данък - до 1000 лв.

НОВО!!!

От началото на 2008 г. патентният данък ще се администрира от общините, а размерът му ще се определя от общинските съвети. Данъкът ще варира в законово определените граници за една и съща дейност, като може да бъде различен в различните населени места или зони на територията на една община.

(НАП)

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР