Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика > Данъци

Изпрати Принтирай страницатаA-AA+

Годишно облагане и деклариране на доходите, придобити през 2007 г.

09 Mar 2008, видяна 5690 пъти
реклама
Национална агенция за приходите

За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2007 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2007 г.

С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите на физическите лица, вкл. едноличните търговци, придобити от:

-трудови правоотношения;

-стопанска дейност като едноличен търговец;

- друга стопанска дейност;

- наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

- прехвърляне на права или имущество;

- доходи от други източници.

Размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа зависи от размера на доходите, като основният принцип е, че по-високите доходи се облагат с по-висок данък.

Данъкът върху общата годишна данъчна основа се определя по прогресивна скала, в която са установени три ставки - 20 %, 22% и 24 %, и необлагаем минимум.

Срок за деклариране на придобитите през 2007 г. доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, и срок за внасяне на дължимия данък:

*Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2007 г. е до 30 април 2008 г.

* Срокът за внасяне на декларирания в годишната данъчна декларация данък за довнасяне също е до 30 април 2008 г.

Важно! Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари 2008 г., ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2008 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие, че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.

Внимание! Годишна данъчна декларация са задължени да подават и физическите лица, които през 2007 г. са придобили доходи, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, и/или доходи от непреработена растителна и животинска продукция, придобити от лицата, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители, Годишна данъчна декларация са задължени да подават също местните физически лица, които през 2007 г. притежават акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и/или недвижима собственост в чужбина.

Кога не се подава годишна данъчна декларация:

Годишна данъчна декларация не са задължени да подават физическите лица, които през 2007 г. са придобили само:

* доходи от трудови правоотношения, при условие, че работодателят по основното трудово правоотношение е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на 2008 г., и/или

* необлагаеми доходи, с изключение на доходите от непреработена растителна и животинска продукция на лица, регистрирани като тютюнопроизводители или земеделски производители, и/или

* доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ.

Годишна данъчна декларация не се подава и в случаите, когато физическо лице е регистрирано като едноличен търговец, но през 2007 г. не е осъществявало стопанска дейност и не е придобило други доходи, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация.

Декларациите се подават:

* лично в офис на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или

* по пощата с обратна разписка. Вижте адресите и пощенските кодове на офисите на НАП или

* по Интернет с електронен подпис. Вижте подробности за декларирането на доходите по Интернет

Какви документи се прилагат към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г.:

* служебни бележки по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ - за доходи от трудови правоотношения;

* служебни бележки по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ - за доходи от извънтрудови правоотношения и от друга стопанска дейност;

* годишен финансов отчет, включително приложенията към него - за доходи от дейност като едноличен търговец;

* копие от доклада по Закона за независимия финансов одит – за едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството;

Когато независимият финансов одит не е завършил в срока за подаване на годишната данъчна декларация, одиторският доклад се подава допълнително, но не по-късно от един месец от датата на доклада, заедно с копие от годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор.

Когато завереният годишен финансов отчет се различава от този, подаден с годишната данъчна декларация, в резултат на което се изменя облагаемия доход, заедно с подаването на заверения годишен финансов отчет се подава и коригираща годишна данъчна декларация.

* копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК;

* копия на документите, удостоверяващи направените лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане;

* декларация за ползване на данъчно облекчение за деца, с приложена към нея декларация от другия родител (приемен родител, близък или роднина), че същият няма да ползва данъчното облекчение за 2007 г.;

* копия на документи, удостоверяващи, че дареното лице е от изброените в ЗДДФЛ и че предметът на дарението е получен;

* удостоверения за размера на внесения данък в чужбина, издадени от компетентните власти на другата държава - когато на местно физическо лице е удържан данък в друга държава.

Калкулатор за изчисляване на данъка върху доходите по годишната данъчна декларация

След като попълните съответните приложения за придобитите от Вас доходи през 2007 г., и в годишната данъчна декларация определите размерът на общата годишна данъчна основа, можете да използвате калкулатора, за да изчислите данъка върху общата годишна данъчна основа..

Плащане на данъка върху доходите

Данъкът може да се плати по следните начини:

* по банков път

Кодът за плащане на данъка върху общата годишна данъчна основа по годишните данъчни декларации е 111213

Плащането може да стане от всяка банка с попълване на преводно нареждане /вносна бележка за плащане от/към бюджета

Обичайно банките удържат такса за преводите, освен ако плащането не се извършва в офиса на обслужващата банка, намиращ се в сградата на съответната ТД на НАП.

Какво се попълва в преводното нареждане /вносната бележка за плащане от/към бюджета?

1. Важно е да се знае, че в платежното нареждане трябва да се впишат:

- името на получателя на превода. Това е наименованието на ТД (офисът) на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци. Например, ТД на НАП София, офис Център;

-IBAN сметката на съответната ТД (офис) на НАП и BIC на банката. Вижте списък със сметките на НАП

-Кодът за вид плащане на данъка върху общата годишна данъчна основа на физическите лица е 111213;

-Видът на валутата – в случая български левове. В платежното нареждане се вписва кодът BGN;

-Дължимата сума с цифри и думи;

-“Основание за плащане” – в това поле се вписва “данък върху общата годишна данъчна основа по годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ”.

-В полето “Вид и номер на документа” се вписва входящият номер на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2007 г., както и датата, на която декларацията е приета;

-В полето “Период, за който се плаща” се вписва периодът от 1.01. до 31.12.2007 г. (това е периодът, за който се дължи данъкът върху общата годишна данъчна основа);

-В полето “Задължено лице” се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец, също се попълват ЕГН или ЛНЧ;

-В полето „Наредител” се вписват трите имена на физическото лице или наименованието на едноличния търговец платец (вносител);

-Вписват се IBAN сметката на наредителя и BIC на банката.

-В полето „Платежна система” се попълва абревиатурата на платежната система, чрез която ще се извърши превода;

-В полето „Такси” се посочва цифров код „1”; преводното нареждане, с който наредителят определя за чия сметка е таксата по превода;

*чрез Интернет

Плащането по интернет изисква дебитна карта и регистрация в интернет-страниците на E-pay и на НАП.

* с пощенски запис за плащане към бюджета.

В записа се вписват адресът и наименованието на съответната ТД (офис) на НАП, пощенският код, както и дължимата сума.

Какви са санкциите:

* При подаване на годишната данъчна декларация след 30 април, се налага глоба за физическите лица или имуществена санкция за ЕТ до 500 лв., ако не подлежат на по-тежко наказание. При повторно нарушение глобата е до 1000 лв.

* При непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, които водят до освобождаване от данък или до намаляване на размера на дължимия данък, се налага глоба за физическите лица или имуществена санкция за ЕТ до 1000 лв. При повторно нарушение глобата е до 2000 лв.

* Едноличните търговци се наказват с имуществена санкция до 500 лв. за неизпълнение на задължението за представяне на годишен финансов отчет, включително приложенията към него, или за непредставянето му в срок. До 2000 лв. е имуществената санкция, ако едноличен търговец не е изпълнил задължението за подаване на копие от доклада по Закона за независимия финансов одит или не го подаде в срок. При повторно извършване на нарушението имуществената санкция е до 4000 лв.

Не забравяйте и:
Годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица може да се подаде и чрез Интернет с електронен подпис.

Изпрати Принтирай

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР