Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

ODIT.info > Практика

Страница 5 от [9] «123456789»

Практика: последни | най-четени

Данъчно третиране на задължение по ЗКПО
17 Apr 2008, видяна 7045 пъти
В бр. 11 от 2008 г. на в. „Кеш" Иван Дочев, д.е.с, дава отговор на въпроса: Ще се приложи ли чл. 46, ал. 1 от ЗКПО за увеличаване на счетоводния финансов резултат със сумата на задълженията, за които е изтекъл давностният срок, ако задължението е отписано?
Документи, които се подават заедно с декларацията по ЗКПО
17 Apr 2008, видяна 7494 пъти
В бр. 3 от 2008 г. на „Счетоводна и данъчна практика" Ирина Маринова посочва документите,които се подават заедно с декларацията по Закон за корпоративното подоходно облагане
Придобиване на активи чрез договор за финансов лизинг
17 Apr 2008, видяна 12709 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анастасия Матова-Головина, д.е.с, отговаря на въпроса: Бюджетно предприятие сме. През м. януари на 2008 г. получихме апарати за нуждите на лабораториите ни. Доставката е осъществена на базата на договор за финансов лизинг. Може ли да ни посочите начина на счетоводно отчитане на началното заприходяване на апаратите и на периодичните разплащания с доставчика?
Финансови инструменти с право на връщане
17 Apr 2008, видяна 4399 пъти
В бр. 10 от 2008 г. на сп. „Счетоводство XXI" Бойка Брезоева, д.е.с, посочва кои са финансовите инструменти с право на връщане
Валутни операции при дейност в чужбина
17 Apr 2008, видяна 5259 пъти
В бр. 1 от 2008 г. на сп. „Счетоводство + " ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с, посочва регламентирането на валутни операции при дейност в чужбина в МСС 21 и СС 21
Прекратяване на регистрацията по ДДС при неуредени задължения
17 Apr 2008, видяна 5327 пъти
В бр. 3 от 2008 г. на „Данъчен консултант" Мая Жотева, данъчен консултант, дава отговор на въпроса: Лице се е регистрирало по ЗДДС в резултат на преобразуване. Установено е, че апортът е извършен от лице с неуредени задължения за данък върху добавената стойност над 5000 лв. Какви могат да бъдат действията на приходната администрация?
Разходи за подобрения на ДМА
17 Apr 2008, видяна 9180 пъти
В бр. 11 от 2008 г. на в. „Кеш" Иван Дочев, д.е.с., отговаря на въпроса: Разходите за подобрения на дълготрайни материални активи (ДМА), когато са под прага на същественост, третират ли се като текущи, или следва да се капитализират?
Разходи, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
17 Apr 2008, видяна 7888 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, данъчен консултант, представя темата за разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност
Представителни разходи, свързани с дейността
10 Apr 2008, видяна 11059 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експерт" Анета Георгиева, разглежда въпроса за представителните разходи, свързани с дейността
Провизии, включени в цената на придобиване
10 Apr 2008, видяна 5835 пъти
В бр.2 от 2008 г. на сп. „Счетоводство XXI" ст.н.с.Живко Бонев, д.е.с, разглежда провизиите, включени в цената на придобиване
Счетоводно отчитане при продажба на земя и сгради в условията на финансов лизинг
10 Apr 2008, видяна 15324 пъти
В бр. 12 от 2007 г. на сп.„Счетоводство+" Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, посочва кои са счетоводните статии при отчитане на продажба на земя и сгради в условията на финансов лизинг
Оповестяване в баланса
08 Apr 2008, видяна 6360 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Финанси и право" Бойка Брезоева, д.е.с, посочва съдържанието на баланса при изготвянето на финансови отчети
Съставен финансов инструмент с няколко внедрени дериватива
08 Apr 2008, видяна 3809 пъти
В бр. 10 от 2007 г. на сп. „Счетоводство XXI" Бойка Брезоева, дипломиран експерт-счетоводител, разяснява оценяването на компонентите на съставен финансов инструмент с няколко внедрени дериватива чрез следния пример:
Документи за регистрация на служба по трудова медицина
08 Apr 2008, видяна 7802 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Труд и право" Емилия Димитрова, експерт в Департамент „ Безопасност и здраве при работа и екология" при КНСБ, посочва необходимите документи за регистрация на служба по трудова медицина.
НАП разпространява мултимедиен диск „ДДС в България и по света”
04 Apr 2008, видяна 4918 пъти
Съобщение на НАП от 27.03.2008 г.
Признават ли се разходите от липси и брак след изтичане срока на годност
20 Mar 2008, видяна 7660 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на „Счетоводна и данъчна практика" ст.н.с. д-р Живко Бонев, д.е.с, отговаря на въпроса: Фирмата ни е производител на хранителни продукти. Как следва да се прилага чл. 28, ал. 3, т. 3 от ЗКПО за продукция след изтичане срока на годност, определен с фирмена технологична документация и изискванията на Закона за храните?
Командировките на акционери за заседания на управителни съвети
20 Mar 2008, видяна 4100 пъти
В бр. 9 от 2008 г. на в. „Кеш" Иван Дочев, д.е.с, разглежда случая: Командировките на акционери, когато са членове на управителен съвет или на съвет на директорите,как се третират по ЗКПО - като разходи за пътуване и престой, свързани с дейността на акционерното дружество, или като пътуване само в качеството им на акционери?
Допълнително възнаграждение за продължителна работа
20 Mar 2008, видяна 7430 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Труд и право" Стефанка Симеонова, държавен експерт в МТСП, разглежда казуса: Имам общ трудов стаж 10 години и 7 месеца. При последния си работодател работих от юли 2006 г. до юни 2007 г., като получавах суми за процент прослужено време в размер на 6% -по 0,6 процента за всяка отработена година. От юли 2007 г. обаче процентът ми е намален на 0,6% поради взето вътрешно решение на фирмата. Има ли право работодателят ми да взема такова решение?
Безвъзмездни доставки на безплатна храна и/или добавки към нея за работниците и служителите
20 Mar 2008, видяна 5748 пъти
В бр. 2 от 2008 г. на сп. „Експрет" Биляна Гецова, данъчен експерт, разглежда казуса: Като работодател безвъзмездно съм предоставял през 2007 г. по реда на чл. 285 от КТ безплатна храна на своите работници или служители. Как следва да се третира от ЗДДС възмездната доставка на стока (т.е. като облагаема доставка или като доставка, за която следва да се начисли ДДС)?
нагоре
Страница 5 от [9] «123456789»

Моят ODIT.info

КАЛЕНДАР